Licenční smlouva - AVG 9.0

DŮLEŽITÉ: ČTĚTE PROSÍM POZORNĚ! TOTO JE PRÁVNÍ DOHODA MEZI SPOLEČNOSTÍ AVG TECHNOLOGIES (DEFINOVÁNO NÍŽE) A VÁMI (JAKO JEDNOTLIVCEM A PŘÍPADNĚ ZÁSTUPCEM FYZICKÉ NEBO PRÁVNICKÉ OSOBY, NA JEJÍŽ POČÍTAČ JE SOFTWARE INSTALOVÁN). POKUD KLIKNETE NA TLAČÍTKO „SOUHLASÍM” NEBO NAINSTALUJETE SOFTWAROVÝ PRODUKT DODANÝ S TOUTO SMLOUVOU (DÁLE JEN „SOFTWARE”), BUDETE TOUTO SMLOUVOU VÁZÁNI.

S podmínkami smlouvy nemusíte souhlasit, avšak pokud a dokud souhlas nevyjádříte, Software nebude instalován a nebudete mít právo jej používat.

Jestliže s podmínkami smlouvy nesouhlasíte, klikněte na tlačítko „NESOUHLASÍM” a jedním z následujících způsobů získáte zpět částku, kterou jste za Software zaplatili:

  • Pokud jste Software zakoupili ve formě souboru ke stažení, postupujte podle instrukcí, které jsou k dispozici na www.avg.com/support-existing a informujte nás o Vašem zájmu o vrácení zaplacené částky. Vrácená částka bude na váš účet zaslána do třiceti (30) dnů.
  • Pokud jste Software zakoupili jakýmkoli jiným způsobem, zničte všechny jeho kopie (včetně archivních) a vraťte Software v původním obalu spolu s dokladem o zakoupení v místě zakoupení.

UPOZORNĚNÍ: SOFTWARE MŮŽE OBSAHOVAT „FUNKCI ČASOVÉHO OMEZENÍ”, KTERÁ UKONČÍ NEBO OMEZÍ JEHO FUNKČNOST NA KONCI DOBY PLATNOSTI (DEFINOVANÉ NÍŽE).

SOFTWAROVÁ LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝMI UŽIVATELI

1. Definice.

a. Autorizované účely znamená pro účely této smlouvy (i) osobní, nekomerční účely v případě Software nazývaného AVG Anti-Virus Free Edition a AVG LinkScanner, a (ii) Vaše osobní účely či interní obchodní účely Vás či Vašich Sesterských společností v případě ostatního Software.

b. Sesterská společnost znamená pro účely této smlouvy společnost kontrolující, kontrolovanou či pod společnou kontrolou s příslušnou smluvní stranou. Pojem „Kontrolovat” znamená pro účely tohoto článku 1.b, vlastnictví více než 50% hlasovacího podílu v příslušné společnosti.

c. Platné Podmínky znamená pro účely této smlouvy podmínky specifikované (i) ve Vaší objednávce, pokud jste Software stáhnuli v elektronické podobě přes Internet (ii) na balení Software, pokud jste zakoupili Software na CD či jiném fyzickém médiu, nebo (iii) Vaším dodavatelem, pokud jste obdrželi Software v kombinaci s jiným hardware či software. Platné Podmínky mohou mimo jiné zahrnovat podmínky upravující trvaní Počáteční Doby a maximální počet počítačů, na kterých jste oprávněni používat Software.

d. AVG Technologies znamená pro účely této smlouvy, ve vztahu k Software nazývanému AVG LinkScanner, AVG LinkScanner pro Mac a AVG Identity Protection, společnost AVG Technologies CY, Ltd., založenou podle práva Kyperské republiky, a ve vztahu k ostatnímu Software, společnost AVG Technologies CZ, s.r.o., založenou podle práva České republiky.

e. Free Software znamená pro účely této smlouvy Software poskytovaný bezplatně, včetně mimo jiné Software (i) nazývaného AVG Anti-Virus Free Edition, AVG Antivirus Free: Small Business Edition, AVG LinkScanner nebo AVG LinkScanner pro Mac, (ii) poskytovaného pro zkušební účely, nebo (iii) označeného či jinak určeného jako “beta test” verze softwarového produktu.

f. Počáteční Doba znamená pro účely této smlouvy období počínající dnem, kdy jste stáhnuli či jinak získali Software a trvající po dobu specifikovanou v Platných Podmínkách.

g. Prodloužená Doba má pro účely této smlouvy význam definovaný v článku 3.a této smlouvy.

h. Doba Platosti znamená pro účely této smlouvy Počáteční Dobu a všechny následující Prodloužené Doby.

2. Udělení licence, související ustanovení.

a. Poskytnutí licence. AVG Technologies vám v souladu s podmínkami této smlouvy tímto uděluje nevýhradní a nepřevoditelné právo užívat Software po celou Dobu Platnosti výhradně ve formě strojového nebo objektového kódu, a to výhradně pro Autorizované účely v souladu s Platnými Podmínkami. Bez ohledu na výše uvedené, pokud jste obdrželi Software v kombinaci s osobním počítačem, síťovým zařízením či jiným hardwarovým produktem, Vaše licence Vás opravňuje k užití Software pouze ve spojení s příslušným hardwarovým produktem. JAKÉKOLIV JINÉ UŽITÍ SOFTWARE NEŽ VÝSLOVNĚ POVOLENÉ V TOMTO ČLÁNKU 2, ČI JAKÝKOLIV DALŠÍ PRODEJ NEBO DISTRIBUCE SOFTWARE ZAKLÁDÁ ZÁVAŽNÉ PORUŠENÍ TÉTO SMLOUVY A MŮŽE PORUŠIT PŘÍSLUŠNÁ AUTORSKÁ PRÁVA.

b. Omezení. Nesmíte se dopustit těchto jednání ani je umožnit třetí straně: (i) rozmnožovat software k jinému účelu, než je v přiměřené míře nezbytné k použití podle této smlouvy a pro účely off-line archivování a obnovy systému; (ii) instalovat Software na více počítačů, než je uvedeno v Platných Podmínkách; (iii) s výjimkou užití výslovně povolených AVG Technologies, použít jakékoliv licenční číslo dodané AVG Technologies (dále jen „Licenční Číslo”) na více než jednom (1) počítači; (iv) zpřístupnit Licenční Číslo kterékoliv třetí straně s výjimkou představitelů AVG Technologies za účelem získání technické podpory pro Software; (v) zveřejnit Software nebo ho použít k jiným účelům, než k Autorizovaným účelům; (vi) s výjimkou způsobů výslovně povolených zákonem provádět zpětnou analýzu, rozebírat, dekompilovat, překládat, zpracovávat, měnit nebo extrahovat Software ani jakékoli jeho části (včetně jakýchkoli souvisejících malwarových signatur a postupů detekce malwaru); (vii) s výjimkou způsobů výslovně povolených zákonem měnit, modifikovat ani jinak upravovat Software (včetně jakýchkoli souvisejících malwarových signatur a postupů detekce malwaru); (viii) převádět, zastavovat, pronajímat, sdílet nebo poskytovat podlicence na Software jinak než v souvislosti s prodejem či jiným převodem počítače, v němž byl původně nainstalován v souladu s Platnými Podmínkami; (ix) poskytovat jakékoli třetí straně přístup nebo možnost používat Software ve středisku služeb, průběžně jej sdílet (timesharing), poskytovat v rámci předplatitelské služby, pronajímat nebo poskytovat aplikační služby ani jinak; (x) zrušit či obcházet, pokoušet se o zrušení nebo obcházení nebo pověřit třetí stranu nebo jí napomáhat ve zrušení nebo obcházení prostředků sloužících k omezení instalace či užívání kopií Softwaru.

c. Aktualizace. AVG Technologies během Doby Platnosti může vydávat aktualizace Softwaru a/nebo v něm obsažených malwarových signatur (dále jen „Aktualizace”). Aktualizace jsou považovány za Software v celém rozsahu této smlouvy. Berete na vědomí, že k maximálnímu využití Softwaru musíte pravidelně stahovat Aktualizace a umožnit jejich instalaci. Berete na vědomí, že v rámci dodání Software může být Aktualizace z části nebo celá nainstalována automaticky bez jakéhokoliv Vašeho zásahu. Za žádných okolností nemá AVG Technologies povinnost poskytovat Aktualizace po ukončení platnosti této smlouvy. AVG Technologies si vyhrazuje právo ukončit poskytování Aktualizací pro jakoukoli verzi Softwaru s výjimkou poslední vydané verze Softwaru, či pro použití Softwaru ve spojení s jinými než nejaktuálněji vydanými verzemi operačních systémů, emailových programů, webových prohlížečů a jiného softwaru třetích stran.

d. Komentáře zákazníků. AVG Technologies vítá Vaše komentáře a názory týkající se Softwaru, včetně upozornění na chyby, závady a selhání Softwaru a Vaše návrhy pro doplňující vlastnosti a funkce. Prosím zašlete nám Vaše komentáře a názory prostřednictvím webového formuláře, který naleznete na adrese www.avg.com/customer-feedback. AVG Technologies nemá povinnost odpovídat na jakékoliv takové dotazy či návrhy. Zasláním Vašeho dotazu či komentáře prostřednictvím výše zmíněného formuláře udělujete AVG Technologies časově neomezené, neodvolatelné, bezplatné celosvětové oprávnění a licenci na základě Vašeho duševního vlastnictví implementovat Vaše komentáře a návrhy do Softwaru a dalších produktů a služeb poskytovaných AVG Technologies, jejími pobočkami a jejich právoplatnými držiteli licencí, poskytovateli licencí a jejich právními nástupci.

e. Srovnávací testy. Nesmíte provádět, ani umožnit jakékoliv třetí osobě provádět, srovnávací či jiné testování jakéhokoliv AVG Software, zveřejňovat či jinak publikovat výsledky takovéhoto testování bez předchozího písemného souhlasu AVG Technologies. Žádosti o souhlas s prováděním srovnávacích a jiných testů směřujte prostřednictvím sekce srovnávací testy, testování na stránkách AVG Technologies www.avg.com.

3. Prodloužení doby Platnosti; ukončení smlouvy.

a. Prodloužení doby Platnosti. AVG Technologies Vám může před ukončením Počáteční Doby či aktuální Prodloužené Doby nabídnout možnost prodloužit licenci udělenou na základě této smlouvy za aktuální cenu stanovenou AVG Technologies. Pokud budete postupovat podle instrukcí v takové nabídce obsažených a zaplatíte cenu v takové nabídce uvedenou, bude Doba Platnosti rozšířena o příslušnou dobu (Prodloužená Doba).

b. Ukončení smlouvy. Kromě důvodů vyplývajících ze zákona nebo zvyklostí (equity) může AVG Technologies kdykoli ukončit tuto smlouvu s vyloučením odpovědnosti (i) kdykoliv na základě upozornění 5 dní před ukončením této smlouvy za podmínky, že Vám AVG Technologies, na základě vlastního užívání, poskytne náhradu licenčních poplatků, které jste zaplatili za aktuální Dobu Platnosti, nebo Vám udělí licenci na podobný produkt po zbytek Doby Platnosti; či (ii) kdykoliv bez předchozího upozornění pokud porušíte tuto smlouvu závažným způsobem.

c. Účinky ukončení smlouvy. Při vypršení Doby Platnosti nebo ukončení této smlouvy musíte přestat Software používat, AVG Technologies vám může přestat poskytovat Aktualizace a funkčnost software může být ukončena. Články 4, 5, 6 a 7 této smlouvy zůstávají v platnosti i po vypršení Doby Platnosti nebo ukončení této smlouvy.

4. Vlastnická práva.

AVG Technologies si vyhrazuje všechna práva k Softwaru, která nejsou výslovně uvedena v této smlouvě. Veškerá autorská práva, ochranné známky a další možná práva k duševnímu vlastnictví související se Softwarem (včetně, mimo jiné, malwarových signatur a jiných datových souborů, obrázků zobrazovaných v Softwaru a na obrazovce, stejně jako jakékoli dokumentace týkající se Softwaru) jsou majetkem AVG Technologies nebo jeho poskytovatelů licencí a jsou chráněny autorskoprávními předpisy Spojených států amerických a dalších zemí, mezinárodními úmluvami a dalšími aplikovatelnými právními předpisy. Jakákoli kopie Softwaru, kterou jste podle této smlouvy oprávněni zhotovit, musí obsahovat úplné doložky o autorských a jiných právech, které byly obsaženy v původní kopii Softwaru.

5. Záruky.

a. Obecné. AVG Technologies zaručuje, že při dodání softwaru a po dobu třiceti (30) dní po jeho dodání bude nosič (pokud je vůbec Software na nosiči dodáván), na němž je Software dodán, bez faktických vad a že Software bude v podstatných ohledech fungovat v souladu s příslušnými specifikacemi. Výše uvedená záruka se vztahuje pouze na Software v původně dodané podobě, nikoli na Aktualizace. Vaším jediným a výhradním nárokem při nedodržení této záruky je právo na výměnu vadného nosiče nebo Softwaru, nebo dle uvážení AVG Technologies vrácení Softwaru proti celé zaplacené částce. Abyste mohli využít svá práva uvedená v tomto článku 5, musíte odinstalovat a zničit všechny kopie Softwaru, které jste vytvořili (včetně všech archivních kopií) a (i) pokud jste Software zakoupili ve formě souboru ke stažení, postupujte podle pokynů uvedených na www.avg.com/support-existing nebo (ii) pokud jste Software zakoupili jakýmkoli jiným způsobem, vraťte Software v původním obalu s dokladem o zakoupení v místě zakoupení.

b. Free Software. VE VZTAHU K FREE SOFTWARE SE USTANOVENÍ TOHOTO ČLÁNKU 5.b UPLATNÍ NAMÍSTO USTANOVENÍ ČLÁNKU 5.a. VEŠKERÝ SOFTWARE JE POSKYTNUT TAK, JAK JE, BEZ ZÁRUKY A BEZ PODPORY ČI JINÉ SLUŽBY ZE STRANY AVG TECHNOLOGIES.

c. Vyloučení záruk. S VÝJIMKOU PŘÍPADŮ VÝSLOVNĚ UVEDENÝCH V ČLÁNKU 5.a TÉTO SMLOUVY AVG TECHNOLOGIES NEPŘEBÍRÁ A NEUZNÁVÁ JAKÉKOLI DALŠÍ VÝSLOVNÉ ZÁRUKY NEBO ZÁRUKY VYPLÝVAJÍCÍ Z PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, TÝKAJÍCÍ SE SOFTWARU, NOSIČŮ A JAKÉHOKOLI PŘEDMĚTU TÉTO SMLOUVY VČETNĚ, MIMO JINÉ, ZÁKONNÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI, ZÁKONNÉ ZÁRUKY VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU A ZÁKONNÉ ZÁRUKY NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH OSOB. AVG TECHNOLOGIES NEZARUČUJE, ŽE SOFTWARE BUDE FUNGOVAT BEZ PŘERUŠENÍ A BEZ CHYB ANI ŽE SOFTWARE POSKYTNE 100% OCHRANU. V některých právních řádech není povoleno omezit zákonné záruky, proto pro vás výše uvedená omezení nemusí platit. Můžete mít jiná práva, která se v různých právních řádech liší.

d. Hazardní prostředí. Berete tímto na vědomí, že Software není určen či licencován k použití v hazardních prostředích, včetně a nevýlučně provozování jaderných zařízení, leteckých navigačních systémů, systémů kontroly letecké dopravy, systémů podpory života, zbraňových systémů a jakýchkoliv dalších prostředí, ve kterých by mohlo dojít k tělesnému zranění či úmrtí vlivem selhání či nemožnosti použití Softwaru. Aniž by tento článek omezoval ustanovení článků 5.b a 5.c této smlouvy, AVG Technologies a její poskytovatelé licence se tímto zříkají veškerých výslovných či implicitních záruk a odpovědností za užití Softwaru v takovýchto prostředích.

6. Omezení odpovědnosti.

AVG TECHNOLOGIES ANI JEJÍ DODAVATELÉ ČI PRODEJCI NEODPOVÍDAJÍ VÁM NEBO JAKÉKOLI TŘETÍ OSOBĚ ZA JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ, VEDLEJŠÍ, SANKČNÍ ANI ZVLÁŠTNÍ ŠKODY (VČETNĚ, MIMO JINÉ, UŠLÉHO ZISKU NEBO VÝNOSŮ, ZTRÁTY SOUKROMÍ, ZTRÁTY UŽITKU Z JAKÉHOKOLI POČÍTAČE NEBO SOFTWARU VČETNĚ TOHOTO SOFTWARU, PŘERUŠENÍ PROVOZU, ZTRÁTY OBCHODNÍCH INFORMACÍ A JINÉ PENĚŽNÍ ZTRÁTY), VZNIKLÉ V SOUVISLOTI S TOUTO SMLOUVOU NEBO SOFTWAREM, KTERÝ JE NA JEJÍM ZÁKLADĚ POSKYTOVÁN, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE BYLA AVG TECHNOLOGIES NA MOŽNOST VZNIKU TĚCHTO ŠKOD UPOZORNĚNA, PŘIČEMŽ NEBUDE BRÁN ZŘETEL NA PŘÍČINU ŠKODY ČI TEORII ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU DLE PŘEDCHOZÍ VĚTY SE UPLATNÍ V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU PŘÍPUSTNÉM APLIKOVATELNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY. ODPOVĚDNOST AVG TECHNOLOGIES ZA ŠKODU SOUVISEJÍCÍ SE SOFTWAREM V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘESÁHNE ČÁSTKU, KTEROU JSTE ZA SOFTWARE SKUTEČNĚ ZAPLATILI, NEBO ČÁSTKU ODPOVÍDAJÍCÍ DOPORUČENÉ PRODEJNÍ CENĚ SOFTWARU DLE CENÍKU AVG TECHNOLOGIES KE DNI ZÍSKÁNÍ SOFTWARU (NEBO V PŘÍPADĚ FREE SOFTWARE ČÁSTKU US$5.00) PODLE TOHO, KTERÁ Z TĚCHTO ČÁSTEK BUDE NIŽŠÍ. VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ PLATÍ, I KDYŽ Z JAKÉHOKOLI DŮVODU NEDOJDE K NAPLNĚNÍ ZÁKLADNÍHO ÚČELU JAKÉHOKOLI OMEZENÉHO NÁROKU.

7. Ochrana informací a bezpečnost.

a. Obecné. Berete na vědomí, že AVG Technologies shromažďuje určité informace týkající se uživatelů Softwaru včetně určitých údajů umožňujících osobní identifikaci a informace o počítači koncového uživatele, které zahrnují (i) určité informace o Vašem počítačovém software a hardware, jako je například Vaše IP adresa, operační systém, webový prohlížeč a jeho verze, (ii) data týkající se potenciálního ohrožení Vašeho počítače ze strany malwarových hrozeb a cíle takovéhoto ohrožení, včetně těchto informací: název souborů, šifrovací hash, prodejce, velikost, časové známky, informace o záchytných bodech Vašeho počítačového systému, které mohou zahrnovat cestu, složku a názvy aplikací (iii) kopie aplikací či programů, které jsou považovány za škodlivé a informace týkající se chování těchto programů, které bylo příčinou jejich označení za škodlivé a nastavení či konfigurace aplikací, jako např. přiřazené klíče registrů a (iv) informace ohledně aplikací, které byly neoprávněně označeny za škodlivé, tj. ty aplikace, které byly uživatelem autorizovány k provozu poté, co byly označeny za škodlivé. Tímto souhlasíte s tím, aby AVG Technologies takové údaje shromažďovala a používala, a že shromažďování a používání těchto informací AVG Technologies se řídí Zásadami ochrany osobních údajů AVG Technologies, které jsou k dispozici na stránce www.avg.com, a které může AVG Technologies průběžně revidovat.

b. Registrační informace. Aktivace Software může vyžadovat Vaši registraci u AVG Technologies prostřednictvím Internetu či telefonu. Materiální podmínkou pro udělení licencí na základě této smlouvy je přesnost a úplnost informací, které takto poskytnete AVG Technologies k datu registrace. BEZ OHLEDU NA USTANOVENÍ ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ AVG TECHNOLOGIES SOUHLASÍTE S TÍM, ABY (i) AVG TECHNOLOGIES SDÍLELA VAŠE KONTAKTNÍ INFORMACE SE SVÝMI DISTRIBUTORY, RESELLERY A DALŠÍMI OBCHODNÍMI PARTNERY, A (ii) VÁM AVG TECHNOLOGIES, JEJÍ DISTRIBUTOŘI, RESELLEŘI A DALŠÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI POSKYTOVALI INFORMACE, KTERÉ PRO VÁS MOHOU BÝT RELEVANTNÍ, VČETNĚ NABÍDEK SOFTWARE, SLUŽEB A DALŠÍCH PRODUKTŮ.

c. Toolbar. Ustanovení tohoto článku 7.c se vztahují na Software nazývaný AVG Security Toolbar. NAINSTALOVÁNÍM NÁSTROJE TOOLBAR UZNÁVÁTE A SOUHLASÍTE S TÍM, ABY TENTO NÁSTROJ ZMĚNIL NASTAVENÍ VAŠEHO PROHLÍŽEČE V ČÁSTI „DNS ERROR PAGE“ A „ERROR 404 PAGE“. TENTO NÁSTROJ ROVNĚŽ MŮŽE SDĚLOVAT URČITÉ ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÉ INFORMACE DODAVATELI TOOLBARU ČI JEHO PŘEDSTAVITELI, KTERÉ SLOUŽÍ DODAVATELI TOOLBARU ČI JEHO PŘEDSTAVITELI KE SHROMAŽDOVÁNÍ GLOBÁLNÍCH STATISTICKÝCH ÚDAJŮ TÝKAJÍCÍCH SE POUŽÍVÁNÍ TOHOTO NÁSTROJE JEHO UŽIVATELI (např. počet instalací a individuálních uživatelů, počet kliknutí, které jsou na nástroj učiněny, počet vyhledávání uskutečněných uživateli, atd.). Tato statistická data nezahrnují a nebudou zahrnovat žádné osobní informace o uživatelích.

8. Smluvní podmínky produktů třetích stran.

Odsouhlasením této Smlouvy berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jakékoliv produkty třetích stran, včetně hardware, software a služeb, které Vám dodá AVG Technologies, zahrnují záruky a/nebo jiné smluvní podmínky původního výrobce takovýchto produktů a dále berete na vědomí a potvrzujete, že jste si přečetli a odsouhlasili takovéto podmínky specifické pro takovéto hardwarové a softwarové produkty a služby, které jsou k dispozici na stránkách www.avg.com/eula.

9. Firewall Windows.

Odsouhlasením této Smlouvy berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Software může během své instalace deaktivovat prvek Windows firewall a nahradit ji prvkem firewall dodávaným se Software. Jakmile Software odinstalujete, budete vyzváni k aktivování prvku Windows firewall. Velmi Vám doporučujeme aktivovat prvek Windows firewall jakmile bude Software odinstalován.

10. Různé.

a. Oznámení. AVG Technologies vám může sdělit jakékoli oznámení prostřednictvím automaticky otevíraného (pop-up) okna, dialogového okna nebo jiné funkce, i když toto upozornění nemusíte obdržet, pokud a dokud Software nespustíte. Tato upozornění budou považována za doručená k datu, kdy je AVG Technologies poprvé sdělí pomocí Softwaru bez ohledu na to, kdy jste je skutečně obdrželi.

b. Licence pro státní instituce v USA. Veškerý Software poskytovaný státním institucím v USA je poskytován s komerčními licenčními právy a omezeními uvedenými v této smlouvě. AVG Technologies si vyhrazuje veškerá nezveřejněná práva podle autorskoprávních předpisů USA.

c. Úplná smlouva. Tato smlouva představuje úplnou smlouvu mezi stranami a nahrazuje veškerá předchozí ústní či písemná sdělení, vyjádření a dohody týkající se předmětu této smlouvy.

d. Dodatky; zřeknutí se práv. Tato smlouva může být celkově nebo částečně upravena nebo změněna pouze na základě písemné smlouvy náležitě podepsané oběma smluvními stranami nebo na základě další elektronické smlouvy předložené AVG Technologies a vámi odsouhlasené. Nebude-li AVG Technologies vyžadovat nebo vymáhat přísné plnění všech ustanovení této smlouvy, nebude to považováno za zřeknutí se jakéhokoli ustanovení či práva.

e. Oddělitelnost. Strany si přejí a trvají na tom, aby veškerá ustanovení této smlouvy byla vymahatelná v úplném rozsahu povoleném právními předpisy. Pokud je některé ustanovení této smlouvy nebo jeho použití na určitou osobu či skutečnost v jakémkoli rozsahu shledáno úplně nebo částečně nezákonným, neplatným či nevymahatelným, bude toto ustanovení interpretováno způsobem, který umožňuje jeho maximální vymahatelnost podle příslušného právního předpisu. Vedle ustanovení, která byla shledána nezákonnými, neplatnými nebo nevymahatelnými zůstávají veškerá ostatní ustanovení smlouvy a jejich použití na jakoukoli osobu či skutečnost v každém případě plně platná a účinná.

f. Rozhodné právo. Tato smlouva se řídí zákony státu Delaware. Výlučně příslušný je v případě jakéhokoli sporu státní nebo federální soud se sídlem ve státě Delaware. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží nebude na tuto smlouvu aplikována.

g. Vývozní kontroly. Berete na vědomí, že části Softwaru mohou pocházet z USA. Souhlasíte s dodržováním veškerých příslušných zákonů USA a mezinárodních zákonů, které se vztahují na vývoz a opětovný vývoz Softwaru včetně nařízení správy exportu USA (U.S. Export Administration Regulations) a omezení koncových uživatelů, koncového použití a omezení míst určení vydaných vládami USA a jiných států.

h. Omezení nároků třetích stran. Tato smlouva je uzavírána ve prospěch Váš a AVG Technologies. Třetí strana, která není stranou této smlouvy, není oprávněna vznést žalobní nárok na základě této smlouvy.

i. Jazyk. Výchozím a rozhodujícím jazykem této Smlouvy je angličtina. Pokud vám AVG Technologies pro usnadnění poskytne jednu nebo více přeložených verzí, v případě konfliktu nebo nesrovnalostí platí anglická jazyková verze.