Antivir AVG | Licenční smlouva - AVG 2014

LICENČNÍ UJEDNÁNÍ S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU

DŮLEŽITÉ: Toto licenční ujednání s koncovým uživatelem (dále jen „Ujednání”) obsahuje podmínky a ujednání, jimiž se řídí přístup k veškerému Softwaru a Službám získaným od společnosti AVG (dále jen „Řešení”) a jejich používání vámi a jakýmkoli subjektem či fyzickou osobou, které zastupujete nebo pro jejíž počítač, chytrý telefon nebo jiné Zařízení Řešení pořizujete (dále jen „vy”). Kliknutím na volbu „PŘIJMOUT“, „AKTIVOVAT“ nebo podobnou volbu v souvislosti s tímto Ujednáním vyjadřujte souhlas, že budete vázáni těmito podmínkami a ujednáními nejen s ohledem na Řešení, které právě získáváte, ale také s ohledem na každé další Řešení, jež získáte později, ať přímo, nebo nepřímo, prostřednictvím tohoto prvního Řešení, a to včetně nových a odlišných produktů nebo služeb či aktualizací a upgradů předchozího Řešení, u kterých nepřijímáte samostatné licenční ujednání s koncovým uživatelem.

Pokud si nepřejete vyjádřit souhlas s těmito podmínkami, klikněte na volbu „ODMÍTNOUT“, „STORNO“, „ZPĚT“ nebo podobnou volbu, která je u tohoto Ujednání k dispozici. V takovém případě nebudete moci používat Řešení, na která se toto Ujednání vztahuje. Jestliže toto Ujednání odmítnete přijmout nebo z jakýchkoli jiných důvodů nejste s Řešením spokojeni, mohou vám být vráceny částky, které jste za Řešení v posledních 30 dnech zaplatili. Zde najdete pokyny, jak postupovat.

Společnost AVG může toto Ujednání kdykoli změnit prostřednictvím oznámení, které obdržíte v souladu s tímto Ujednáním. Jestliže budete Řešení dále používat, nebo se rozhodnete nepožadovat vrácení peněz ve lhůtě alespoň 30 dnů ode dne oznámení, bude to znamenat, že změnu tohoto Ujednání přijímáte. Společnost AVG může požadovat, abyste změnu tohoto Ujednání přijali před tím, než budete moci pokračovat v používání dříve zakoupených Řešení. Pokud změnu tohoto Ujednání odmítnete přijmout, může společnost AVG ukončit vaše používání dotčených Řešení, avšak vrátí vám částky zaplacené za tato Řešení (poměrnou část odpovídající zbývající části Období předplatného).

Všimněte si, že toto Ujednání má dvě části. Části 1 až 11 tohoto Ujednání (dále jen „Všeobecné podmínky”) se vztahují na všechna Řešení, včetně níže vyjmenovaných. V části 12 jsou stanoveny dodatečné podmínky a ujednání (dále jen „Zvláštní podmínky”), které se vztahují na konkrétní Řešení, včetně AVG Identity Alert, AVG Do Not Track, AVG Security Toolbar a AVG SafeGuard ToolbarMobilních řešení. V případě rozporu mezi Všeobecnými podmínkami a Zvláštními podmínkami mají Zvláštní podmínky přednost ve vztahu k Řešení, kterého se dané Zvláštní podmínky týkají.

Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky ohledně tohoto Ujednání nebo Řešení, kterých se týká, obraťte se na kontakty společnosti AVG uvedené v části 11.17.

Vezměte také na vědomí, že v tomto Ujednání:

 • prohlašujete, že je vám alespoň 18 let a jste oprávněni toto Ujednání přijmout jménem všech fyzických osob a subjektů, pro které (nebo pro jejichž Zařízení) pořizujete Řešení;
 • prohlašujete a zaručujete se, že nejste usazeni v zemi, na kterou se vztahuje embargo Vlády USA nebo která byla Vládou USA označena za zemi „podporující terorismus“, a že nejste osobou, které je podle právních předpisů země, ve které máte bydliště nebo ze které přistupujete k Řešením nebo Řešení používáte, zakázáno nebo jinak právně znemožněno získat nebo používat Řešení;
 • uznáváte, že:
  • jestliže se změní e-mailová adresa, kterou jste poskytli společnosti AVG, jste povinni aktualizovat svůj uživatelský profil na adrese https://myaccount.avg.com/my-account-login, aby vám mohla být doručována oznámení o prodlouženích Období předplatného a další důležité informace o tomto Ujednání a Řešeních;
  • v souladu se Zvláštními podmínkami může společnost AVG kterékoli Řešení příležitostně aktualizovat nebo nahradit jiným Řešením s obdobnými funkcemi, aniž by požádala o váš samostatný souhlas nebo takový souhlas získala. V průběhu Aktualizace může být vaše Zařízení nebo některé jeho funkce nedostupné;
  • společnost AVG v souladu se svými Zásadami ochrany osobních údajůProhlášením o řádném zpracování údajů shromažďuje a používá určité informace o tom, jak Řešení používáte; a
  • některá Řešení, včetně řešení tvořených Softwarem, mohou obsahovat funkci časového limitu, která na konci Období předplatného automaticky ukončí funkčnost Řešení.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

 • 1. DEFINICE.

  Přidruženou společností se vzhledem ke společnosti AVG rozumí subjekt ovládající společnost AVG, ovládaný společností AVG nebo ovládaný stejným subjektem jako společnost AVG. „Ovládáním“ se v této části rozumí vlastnictví více než 50 % podílů v oběhu s hlasovacími právy v příslušném subjektu.

  Příslušnými podmínkami se vzhledem k jakémukoli Řešení rozumí Období předplatného pro toto Řešení, zda se Období předplatného automaticky prodlužuje, počet a typ Zařízení, pro která se smí Řešení používat, a další podobné podmínky, jimiž se používání tohoto Řešení řídí. Příslušné podmínky jsou uvedeny i) na stránce pro dokončení objednávky a platbu, pokud jste Řešení získali prostřednictvím internetu, z Obchodu s mobilními aplikacemi nebo jinými elektronickými prostředky, nebo ii) na obalu, pokud jste Řešení pořídili na disku CD nebo jiném fyzickém médiu.

  Schválenými účely se rozumí i) ve vztahu k Bezplatným řešením a Beta řešením vaše osobní, nekomerční použití a ii) ve vztahu k ostatním Řešením vaše osobní použití nebo interní komerční použití; v žádném případě sem nepatří další prodej ani jiné využití ve prospěch třetí strany.

  Společností AVG se rozumí AVG Netherlands BV, společnost založená podle právních předpisů Nizozemska, nebo ve vztahu k jakémukoli Řešení Přidružená společnost společnosti AVG, která vám toto Řešení poskytuje.

  Beta řešením se rozumí Zkušební řešení a každé Řešení jakkoli označené jako beta testovací verze bez ohledu na to, zda za něj bylo zaplaceno.

  Zařízením se rozumí mobilní telefon, mobilní zařízení, tablet, mobilní síťové zařízení či jiný mobilní produkt (dále jen „Mobilní zařízení”) nebo osobní počítač s operačním systémem, který společnost AVG podporuje a který je uveden v Příslušných podmínkách a v Technických specifikacích daného Řešení.

  Sporem se rozumí spor ve smyslu uvedeném v části 11.3.1 tohoto Ujednání.

  Zkušebním řešením se rozumí jinak placené Řešení, které společnost AVG poskytuje bezúplatně pro účely zkoušení nebo hodnocení.

  Obdobím prodloužení se rozumí období definované v části 3.1 tohoto Ujednání.

  Prohlášením o řádném zpracování údajů se rozumí prohlášení uvedené v části 9.3 tohoto Ujednání.

  Bezplatným řešením se rozumí každé Řešení, jiné než Beta řešení, které společnost AVG označí jako „bezplatné“ nebo je jiným způsobem poskytuje bezúplatně.

  Počátečním předplatným se u každého Řešení rozumí období počínající dnem, kdy jste Řešení získali, a trvající po dobu stanovenou v Příslušných podmínkách.

  Obchodem s mobilními aplikacemi se rozumí internetový obchod, který nabízí nebo bude nabízet Mobilní řešení, mimo jiné přímo prostřednictvím Zařízení.

  Mobilním řešením se rozumí Řešení, které je vám k dispozici na platformě Mobilního zařízení, jako je Android, iOS či Windows Phone.

  Informací umožňující identifikaci osoby se rozumí informace, pomocí níž lze jednoznačně identifikovat či kontaktovat konkrétní fyzickou osobu nebo zjistit, kde se tato osoba nachází, nebo kterou lze v kombinaci s jiným zdroji použít k jednoznačné identifikaci konkrétní fyzické osoby, včetně osobních údajů (ve smyslu směrnice EU o ochraně údajů 95/46/ES) v souladu s použitelnými právními předpisy.

  Zásadami ochrany osobních údajů se rozumí zásady ochrany osobních údajů společnosti AVG, které jsou k dispozici na adrese http://www.avg.com/privacy a jsou příležitostně aktualizovány.

  Službou se rozumí Řešení tvořené službami poskytovanými online nebo po telefonu.

  Softwarem se rozumí Řešení tvořené softwarem, který je určen k instalaci do Zařízení, a to včetně veškerých Aktualizací.

  Řešením se rozumí řešení podle definice uvedené v preambuli.

  Obdobím předplatného se vzhledem ke každému Řešení rozumí Počáteční předplatné spolu s veškerými Obdobími prodloužení.

  Technickými specifikacemi se rozumí technická dokumentace vztahující se na příslušný Software, která je k dispozici na adrese http://www.avg.com/technical-specifications a je příležitostně aktualizována.

  Materiály třetích stran se rozumí software, služby, webové stránky, nabídky a propagační materiály nebo produkty poskytované třetí stranou, jejichž používání se řídí Podmínkami a ujednáními třetích stran.

  Podmínkami a ujednáními třetích stran se rozumí licenční ujednání, podmínky používání, podmínky poskytování služby, zásady ochrany osobních údajů a další podmínky stanovené třetími stranami, kterými se řídí přístup k Materiálům třetích stran nebo jejich používání.

  Aktualizací se rozumí obsah nebo kód, který společnost AVG používá pro aktualizaci Řešení, mimo jiné nová vydání nebo verze Softwaru, aktualizované definice malwaru, definice spywaru, antispamová pravidla, definice virů, seznamy zakázaných nebo povolených adres URL, pravidla firewallu, data detekce narušení, seznamy ověřených webových stránek a data o zranitelnosti, či jakákoli jiná dostupná aktualizace příležitostně poskytovaná společností AVG v souvislosti s Řešením.

  Vládou USA se rozumí federální vláda Spojených států amerických.

 • 2. UDĚLENÍ LICENCE, OBECNÁ USTANOVENÍ.

  • 2.1 Udělení licence. Společnost AVG vám v souladu s podmínkami a ujednáními tohoto licenčního Ujednání uděluje nevýlučnou a nepřenosnou licenci na používání každého Řešení, které jste zakoupili nebo jinak náležitě získali, a to vždy na příslušné Období předplatného a pro Schválené účely v souladu s Příslušnými podmínkami a Technickými specifikacemi. Období předplatného u Bezplatných řešení trvá bez omezení, aniž by bylo třeba je prodlužovat, dokud je vy nebo společnost AVG neukončíte v souladu s tímto Ujednáním.
  • 2.2 Omezení.
   • 2.2.1 Obecná ustanovení. Nebudete provádět a neumožníte třetím stranám, aby prováděly tyto činnosti: i) používat licenční číslo nebo jiné autorizační číslo poskytnuté společností AVG v souvislosti s Řešením ve větším počtu Zařízení, než jaký je stanoven v Příslušných podmínkách, ii) sdělovat licenční nebo autorizační číslo jiné straně než společnosti AVG nebo jejím určeným zástupcům, iii) s výjimkou případů výslovně povolených zákonem a) provádět zpětné inženýrství či převod ze strojového kódu, dekompilovat, překládat, rekonstruovat, transformovat nebo extrahovat Řešení nebo jeho část (mimo jiné včetně všech souvisejících definic malwaru a rutin pro detekci malwaru) nebo b) měnit, modifikovat nebo jinak pozměňovat Řešení (mimo jiné včetně všech souvisejících definic malwaru a rutin pro detekci malwaru), iv) zveřejňovat, dále prodávat, distribuovat, vysílat, přenášet, sdělovat, předávat, dávat do zástavy, pronajímat nebo sdílet Řešení či udělovat na něj sublicence, v) zpřístupňovat nebo umožňovat používání Řešení třetí straně prostřednictvím střediska služeb, timesharingu, předplacené služby, poskytovatele aplikačních služeb či podobným způsobem, vi) testovat, měřit výkon Řešení společnosti AVG či sdělovat nebo zveřejňovat výsledky takového testování nebo měření výkonu bez předchozího písemného souhlasu společnosti AVG (o který můžete požádat na adrese http://www.avg.com/benchmarking) nebo vii) překonávat či obcházet kontrolní mechanismy pro instalaci nebo používání kopií Řešení, pokoušet se o takové překonání nebo obejití či povolovat tyto činnosti nebo k nim napomáhat třetím stranám.
   • 2.2.2 Software. Kromě omezení stanovených v části 2.2.1 nebudete i) kopírovat Software za jiným účelem, než jak je přiměřeně nutné k jeho používání podle tohoto Ujednání a k uchovávání jedné neinstalované/off-line kopie pro účely obnovení po havárii, ii) instalovat Software na operační systém, který podle Technických specifikací není podporován společností AVG, nebo iii) odstraňovat ze Softwaru označení o autorských právech, ochranných známkách či jiná označení o vlastnických právech.
   • 2.2.3 Práva administrátora. Některá Řešení udělují vám nebo jinému uživateli oprávnění pro správu, která mohou administrátorovi mimo jiné umožnit, aby monitoroval jiná Zařízení nebo stav nasazených Řešení v jiných Zařízeních, například včetně stavu předplatného, oznámení daného Řešení či zpráv. Prohlašujete a zaručujete se, že budete oprávnění správce vykonávat pouze ve vztahu k Zařízením a Řešením, u nichž jste k tomu oprávněni, a za žádným jiným účelem. Prohlašujete a zaručujete se také, že jste oprávněni přijmout toto Ujednání jménem vlastníků a uživatelů těchto spravovaných Zařízení, a toto Ujednání tímto jejich jménem přijímáte.
   • 2.2.4 Varování. JESTLIŽE ŘEŠENÍ POUŽÍVÁTE PRO ÚČELY NEBO ZPŮSOBEM, KTERÉ NEJSOU TÍMTO UJEDNÁNÍM VÝSLOVNĚ POVOLENY, DOPOUŠTÍTE SE ZÁVAŽNÉHO PORUŠENÍ TOHOTO UJEDNÁNÍ A MŮŽETE PORUŠOVAT PŘÍSLUŠNÉ AUTORSKOPRÁVNÍ PŘEDPISY. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ OKAMŽITĚ PO DANÉM PORUŠENÍ SKONČÍ PLATNOST VEŠKERÝCH ZÁRUK, KTERÉ SPOLEČNOST AVG POSKYTUJE NA PŘÍSLUŠNÝ PRODUKT.
  • 2.3 Poplatky třetím stranám. V souvislosti s používáním Řešení vám mohou být třetími stranami (například poskytovatelem připojení k internetu nebo mobilním operátorem) účtovány poplatky za přístup, datové přenosy či používání služby. Takové poplatky vám mohou být například účtovány, pokud používáte mobilní řešení AVG AntiVirus a toto Řešení stahuje Aktualizace, včetně definic malwaru. Za všechny tyto poplatky máte odpovědnost vy.
  • 2.4 Aktualizace. Společnost AVG může během Období předplatného bez vašeho zvláštního svolení či souhlasu příležitostně nasazovat Aktualizace kteréhokoli Řešení a při tom je možné, že příslušné Řešení nebo Zařízení (nebo některé funkce Zařízení) nebudete moci používat, dokud nebude Aktualizace zcela nainstalována. Aktualizace se budou považovat za součást Řešení pro všechny účely podle tohoto Ujednání. Aktualizace mohou jak doplňovat, tak odebírat určité funkce daného Řešení nebo mohou Řešení úplně nahradit. Obsah a funkce těchto aktualizací jsou zcela na uvážení společnosti AVG. Společnost AVG nebo vaše Zařízení vám mohou umožňovat, abyste Aktualizace odmítli nebo odložili. Avšak chcete-li mít z daného Řešení maximální užitek, je třeba, abyste stahovali všechny dostupné Aktualizace a povolovali jejich instalaci. Společnost AVG může pro určité Řešení přestat poskytovat podporu, dokud nepřijmete a nenainstalujete všechny Aktualizace.. Společnost AVG určí, kdy a zda jsou Aktualizace vhodné, přičemž není povinna poskytovat vám Aktualizace. Společnost AVG může podle svého uvážení přestat poskytovat Aktualizace pro jinou verzi Řešení, než je nejaktuálnější verze, nebo Aktualizace podporující používání Řešení spolu s jakýmikoli verzemi operačních systémů, e-mailových programů, prohlížečů a dalšího softwaru, s nimiž má Řešení fungovat.
  • 2.5 Konfliktní funkce a odinstalace. Některý Software může během své instalace zakázat stávající funkce, například firewall, a nahradit je funkcemi daného Řešení. Jestliže Řešení odinstalujete, můžete být vyzváni, abyste aktivovali jiný software. Společnost AVG důrazně doporučuje, abyste se touto výzvou řídili a po odinstalování Řešení příslušný jiný software aktivovali. Některé aplikace třetích stran, například jiné antivirové produkty, mohou znemožňovat správnou instalaci nebo spouštění Řešení. Pokud se rozhodnete ignorovat varování zobrazená během instalace Řešení, nemusejí příslušná Řešení správně fungovat. V takovém případě společnost AVG bez ohledu na to, zda toto Ujednání stanoví jinak, vylučuje veškeré záruky a odpovědnost ve vztahu k takovýmto Řešením. Společnost AVG také nepodporuje aplikace třetích stran, které obsahují funkce pro odinstalaci jejích Řešení, protože takové aplikace mohou koncovým uživatelům způsobovat další potíže. Rozhodnete-li se používat takovéto odinstalační programy třetích stran, společnost AVG bez ohledu na to, zda toto Ujednání stanoví jinak, vylučuje veškeré záruky a odpovědnost ve vztahu k příslušným Řešením.
  • 2.6 Připomínky uživatelů. Společnost AVG vítá vaše připomínky ohledně Řešení, včetně oznámení o selhání, chybách či jiných poruchách, i návrhy na dodatečné nebo odlišné vlastnosti a funkce. Své připomínky a návrhy nám můžete zasílat prostřednictvím webového formuláře na adrese http://www.avg.com/feedback-entry. Společnost AVG na sebe nebere povinnost na takové připomínky či návrhy reagovat nebo podle nich postupovat a tato výzva k podávání připomínek nepředstavuje uznání odpovědnosti nebo selhání produktu u některého Řešení. Vy však společnosti AVG udělujete trvalé, neodvolatelné, přenosné, plně splacené, bezplatné, celosvětové právo a licenci s právem udělovat sublicence, v rámci svých (případných) práv duševního vlastnictví, na používání, kopírování, zaznamenávání, distribuci, reprodukci, sdělování, prodej, další prodej, udělování sublicencí (prostřednictvím několika úrovní), úpravy, zobrazování, veřejné provádění, přenos, zveřejňování, vysílání, překlad, vytváření odvozených děl a jakékoli další využívání vašich připomínek a návrhů v jakémkoli Řešení a dalších produktech a službách.
  • 2.7 Uživatelský obsah. Některá Řešení vám mohou umožňovat, abyste nahrávali, zveřejňovali nebo sdíleli obsah, který jste vytvořili nebo získali z jiných zdrojů (dále jen „Uživatelský obsah”). Při tom vám zůstávají veškerá práva duševního vlastnictví, jež vám již náležejí podle použitelných právních předpisů k Uživatelskému obsahu, který nahráváte, zveřejňujete a odesíláte do Řešení nebo jeho prostřednictvím, s výhradou práv, licencí a dalších podmínek tohoto Ujednání, včetně případných podkladových práv jiných osob k Uživatelskému obsahu, který používáte nebo upravujete. Společnosti AVG udělujete nevýlučné, neomezené, bezpodmínečné, nelimitované, celosvětové, neodvolatelné, trvalé a bezplatné právo a licenci na používání, kopírování, zaznamenávání, distribuci, reprodukci, sdělování, prodej, další prodej, udělování sublicencí (prostřednictvím několika úrovní), úpravy, zobrazování, veřejné provádění, přenos, zveřejňování, vysílání, překlad, vytváření odvozených děl a jakékoli další využívání vašeho Uživatelského obsahu nebo jakékoli jeho části (a z něj odvozených děl), a to výlučně za tím účelem, aby vám mohla být poskytována Řešení podle tohoto Ujednání. Při každém odeslání Uživatelského obsahu prohlašujete a zaručujete, že jste dosáhli alespoň věku zletilosti ve státě, ve kterém máte bydliště, a jste rodičem nebo opatrovníkem nebo máte všechna patřičná svolení rodiče nebo opatrovníka každého nezletilého dítěte, které je zobrazeno ve vámi odesílaném Uživatelském obsahu nebo k němu přispělo, a že ve vztahu k tomuto Uživatelskému obsahu platí, že a) jste jediným autorem a vlastníkem práv duševního vlastnictví a dalších práv k Uživatelskému obsahu nebo máte legální právo Uživatelský obsah odeslat a udělit společnosti AVG právo používat jej v souladu s touto částí, a to aniž by společnost AVG musela získávat svolení třetí strany a aniž by společnosti AVG vznikala jakákoli povinnost nebo závazek, b) Uživatelský obsah je pravdivý, c) Uživatelský obsah neporušuje a s ohledem na použití povolená společnosti AVG uvedená v tomto Ujednání nebude porušovat práva duševního vlastnictví nebo jiná práva třetích stran a d) Uživatelský obsah nebude porušovat toto Ujednání a nezpůsobí žádné osobě škodu či újmu.
  • 3. PRODLOUŽENÍ PŘEDPLATNÉHO, UKONČENÍ.

   • 3.1 Prodloužení předplatného. Na konci Období předplatného může být vaše předplatné prodlužováno na další po sobě jdoucí období (dále jen „Období prodloužení”) v souladu s touto částí 3.1.
    • 3.1.1 Automatická prodloužení. Jestliže se podle Příslušných podmínek pro dané Řešení Období předplatného automaticky prodlužuje o další měsíc, rok nebo podobné bezprostředně následující období, může vám společnost AVG zaslat oznámení s pokyny o tom, jak předplatné na konci aktuálního Období předplatného zrušit a jak v případě žádosti o zrušení požádat o vrácení peněz ve lhůtě 30 dnů od začátku nového Období předplatného. Předplatné můžete na konci Období předplatného zrušit podle pokynů v tomto oznámení. Pokud předplatné nezrušíte, společnost AVG naúčtuje k tíži vaší kreditní nebo debetní karty poplatek za prodloužení a po obdržení platby Období předplatného prodlouží na příslušné Období prodloužení.
    • 3.1.2 Ruční prodloužení. Jestliže se podle Příslušných podmínek Období předplatného automaticky neprodlužuje, společnost AVG vám může (ale nemusí) před koncem Období předplatného oznámit, že Období předplatného brzy vyprší, a může vám nabídnout možnost Období předplatného prodloužit za právě aktuální cenu společnosti AVG. Nabídku můžete přijmout podle pokynů uvedených v oznámení. V tom případě se Období předplatného prodlouží na vámi zvolené období.
   • 3.2 Vrácení peněz. U většiny Řešení společnost AVG nabízí 30denní záruku vrácení peněz. Pokud jste v předchozích 30 dnech zaplatili za produkt, kterého se tato záruka týká, můžete dosáhnout vrácení peněz podle pokynů uvedených v této části.
    • 3.2.1 Mobilní řešení. Nejrychlejším způsobem, jak dosáhnout vrácení peněz za Mobilní řešení, je řídit se postupem, který stanovil Obchod s mobilními aplikacemi, v němž jste dané Řešení zakoupili. Jestliže Obchod s mobilními aplikacemi nevyhoví vaší žádosti o vrácení peněz a přitom neuplynulo více než 30 dní od původního nákupu, můžete mít možnost dané Mobilní řešení vrátit za účelem vrácení všech zaplacených částek (s výjimkou nákupů nebo předplatných provedených v rámci aplikace) podle pokynů na adrese http://www.avg.com/billing.
    • 3.2.2 Ostatní řešení. Není-li v tomto Ujednání stanoveno jinak, můžete mít možnost jakékoli zakoupené Řešení jiné než Mobilní řešení vrátit podle pokynů na adrese http://www.avg.com/billing.
   • 3.3 Platební informace. Ve snaze zajistit, abyste mohli Řešení používat bez přerušení, může společnost AVG využívat programů opakovaného účtování nebo služeb pro aktualizaci informací o účtech. Jestliže se Období předplatného automaticky prodlužuje a společnost AVG nemůže naúčtovat poplatek k tíži kreditní nebo debetní karty, kterou má u vás evidovánu, může podle svého uvážení od vaší banky nebo z jiného zdroje získat aktualizované číslo karty, datum vypršení její platnosti či jiné aktualizované platební informace, případně může vydavatel karty poplatek naúčtovat k tíži vaší karty automaticky, aniž by to oznámil společnosti AVG nebo vám.
   • 3.4 Ukončení. Vedle dalších práv, která mohou být stanovena zákonem, právem ekvity nebo jinak, může společnost AVG ukončit vaši licenci na kterékoli Řešení nebo všechna Řešení bez závazků i) bez udání důvodu formou oznámení zaslaného pět (5) dní předem pod podmínkou, že vám společnost AVG v případě placených Řešení dle vlastního uvážení buď a) vrátí poplatky, které jste společnosti AVG zaplatili za část příslušného Období předplatného, která dosud neuplynula, poměrně podle příslušného Období předplatného, nebo b) vám udělí licenci na zbytek Období předplatného na velmi podobný produkt, nebo ii) z konkrétního důvodu, kdykoli bez oznámení, pokud porušíte toto Ujednání. Aby se předešlo pochybnostem, u Bezplatných řešení nebo Beta řešení nemá společnost AVG v případě ukončení bez udání důvodu v souladu s touto částí vůči vám jinou povinnost než pět (5) dní předem zaslat oznámení a v případě ukončení z důvodu, že jste porušili toto Ujednání, není povinna zasílat oznámení.
   • 3.5 Účinky ukončení. Dojde-li k vypršení nebo ukončení příslušného Období předplatného pro kterékoli Řešení nebo k ukončení tohoto Ujednání, přestanete příslušná Řešení používat, společnost AVG vám může přestat poskytovat Aktualizace a příslušné Řešení může přestat fungovat. Části 1, 2.6, 2.7, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12 zůstanou platné i po vypršení nebo ukončení tohoto Ujednání.
  • 4. MATERIÁLY TŘETÍCH STRAN, PODMÍNKY A UJEDNÁNÍ TŘETÍCH STRAN.

   Společnost AVG může přímo nebo prostřednictvím některého Řešení poskytovat odkazy na Materiály třetích stran nebo nabídky těchto materiálů, které jsou pod kontrolou třetích stran a na většinu z nich se vztahují Podmínky a ujednání třetích stran. Pečlivě si prostudujte tyto podmínky předtím, než se zavážete k jejich dodržování. Společnost AVG nenese odpovědnost za obsah nebo funkčnost těchto Materiálů třetích stran, neposkytuje na ně záruky ani je neschvaluje, ani vůči vám či třetím stranám nepřebírá a nemá závazky související s těmito materiály. Pokud si Materiály třetích stran zobrazíte, stáhnete nebo je budete používat, činíte tak na svou vlastní odpovědnost.

  • 5. VLASTNICTVÍ.

   • 5.1 Společnost AVG si vyhrazuje všechna práva k Řešením, která nejsou výslovně udělena tímto Ujednáním. Všechna autorská práva, ochranné známky a další případná práva duševního vlastnictví k Řešení (mimo jiné včetně definic malwaru a dalších datových souborů, obrázků v Řešení a zobrazených na obrazovce, jakož i veškeré dokumentace související s Řešením) jsou vlastnictvím společnosti AVG nebo poskytovatelů licence a jsou chráněny zákony o autorských právech USA a dalších zemí, mezinárodními smlouvami a dalšími použitelnými právními předpisy. Každá kopie Řešení, kterou smíte na základě tohoto Ujednání vytvořit, musí obsahovat celé oznámení o autorských právech a další oznámení dodaná spolu s původní kopií Řešení.
   • 5.2 Všechny obchodní názvy, ochranné známky, známky služeb, loga, názvy domén a další charakteristické rysy značky používané na produktech či službách třetích stran nebo v souvislosti s těmito produkty či službami, včetně Materiálů třetích stran, které jsou dostupné v Řešení nebo jeho prostřednictvím, jsou vlastnictvím poskytovatelů z řad třetích stran nebo příslušných poskytovatelů licence.
  • 6. ZÁRUKY.

   • 6.1 Obecná ustanovení. S výjimkou ustanovení části 6.2 společnost AVG ve vztahu ke každému Řešení prohlašuje, že při jeho dodání a po dobu následujících třiceti (30) dnů i) (případné) médium, na kterém je Řešení dodáno, nebude obsahovat vady materiálu a ii) s výhradou části 6.3 bude Řešení odpovídat případnému popisu uvedenému v Příslušných podmínkách nebo Technických specifikacích. Uvedená záruka se vztahuje pouze na Řešení v původně dodané formě a nevztahuje se na Aktualizace či vady způsobené kombinací, provozem nebo používáním Řešení se softwarem, hardwarem či jinými materiály, které neposkytla společnost AVG, nebo způsobené Zařízeními, softwarem či jinými materiály, které nesplňují požadavky společnosti AVG uvedené v Technických specifikacích. Jediným a výlučným prostředkem k dosažení nápravy v případě porušení záruky uvedené v části 6.1 je výměna vadného média nebo Řešení nebo, dle uvážení společnosti AVG, vrácení Řešení s vrácením plné zaplacené ceny. Za účelem uplatnění svých práv podle části 6.1 musíte odinstalovat a zničit všechny kopie Řešení, které jste případně pořídili (včetně všech archivních kopií) a řídit se pokyny na adrese http://www.avg.com/billing.
   • 6.2 Bezplatná řešení a Beta řešení. V PŘÍPADĚ BEZPLATNÝCH ŘEŠENÍ A BETA ŘEŠENÍ SE MÍSTO ČÁSTI 6.1 POUŽIJÍ USTANOVENÍ ČÁSTI 6.2. VŠECHNA BEZPLATNÁ ŘEŠENÍ A BETA ŘEŠENÍ SPOLEČNOSTI AVG JSOU POSKYTOVÁNA, „JAK STOJÍ A LEŽÍ“, „SE VŠEMI VADAMI“ A „DLE DOSTUPNOSTI“, BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK A PODPORY ČI DALŠÍCH SLUŽEB SPOLEČNOSTI AVG.
   • 6.3 Vyloučení odpovědnosti. S VÝJIMKOU VÝSLOVNÝCH USTANOVENÍ ČÁSTI 6.1 TOHOTO UJEDNÁNÍ POSKYTUJE SPOLEČNOST AVG KAŽDÉ ŘEŠENÍ, „JAK STOJÍ A LEŽÍ“, „SE VŠEMI VADAMI“ A „DLE DOSTUPNOSTI“ A SPOLEČNOST AVG A JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, ZMOCNĚNCI, POSKYTOVATELÉ LICENCE, ZÁSTUPCI, DODAVATELÉ, DISTRIBUTOŘI, PRODEJCI, MOBILNÍ OPERÁTOŘI, PROSTŘEDNICTVÍM JEJICHŽ SÍTĚ JE ŘEŠENÍ POSKYTOVÁNO, DALŠÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI A JEJICH PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, ZÁSTUPCI, PRODEJCI, ZMOCNĚNCI A DODAVATELÉ VYLUČUJÍ VEŠKERÉ DALŠÍ ZÁRUKY A PŘÍSLIBY OHLEDNĚ ŘEŠENÍ, MÉDIÍ A JAKÉHOKOLI JINÉHO PŘEDMĚTU TOHOTO UJEDNÁNÍ, AŤ VÝSLOVNÉ, NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, I PŘISLÍBENÉ POSKYTOVATELI LICENCE, KTEŘÍ JSOU TŘETÍMI STRANAMI, MIMO JINÉ VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU A NEPORUŠENÍ PRÁV. SPOLEČNOST AVG NEZARUČUJE, ŽE BUDOU ŘEŠENÍ FUNGOVAT NEPŘERUŠOVANĚ ČI BEZCHYBNĚ, ŽE BUDOU ŘEŠENÍ SPRÁVNĚ FUNGOVAT VE VAŠEM ZAŘÍZENÍ NEBO S URČITOU KONFIGURACÍ HARDWARU NEBO SOFTWARU ANI ŽE ŘEŠENÍ ZAJISTÍ ÚPLNOU OCHRANU INTEGRITY VYBRANÝCH DAT, INFORMACÍ ČI OBSAHU ULOŽENÝCH NEBO PŘENÁŠENÝCH PO INTERNETU. V některých právních systémech není dovoleno omezení konkrétních záruk, takže se na vás výše uvedená omezení nemusí vztahovat. V závislosti na právním systému vám mohou náležet další práva.
   • 6.4 Nebezpečná prostředí. Řešení nejsou navržena ani licencována pro použití v nebezpečných prostředích, mimo jiné v rámci provozu jaderných zařízení, v systémech letecké navigace, systémech letecké komunikace, při řízení letového provozu, v systémech podpory životních funkcí, zbraňových systémech a v jakémkoli jiném prostředí, ve kterém může selhání Řešení nebo nemožnost Řešení používat způsobit újmu na zdraví nebo smrt. Aniž by byla omezena ustanovení částí 6.2 a 6.3 tohoto Ujednání, vylučuje tímto společnost AVG a poskytovatelé licence veškeré výslovné či předpokládané záruky vhodnosti k takovým účelům či použitím.
  • 7. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI.

   V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY NEPONESOU SPOLEČNOST AVG ANI JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, ZMOCNĚNCI, POSKYTOVATELÉ LICENCE, ZÁSTUPCI, DODAVATELÉ, DISTRIBUTOŘI, PRODEJCI, MOBILNÍ OPERÁTOŘI, PROSTŘEDNICTVÍM JEJICHŽ SÍTĚ JE ŘEŠENÍ POSKYTOVÁNO, ANI OSTATNÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI ODPOVĚDNOST VŮČI VÁM ČI TŘETÍM STRANÁM ZA NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ, VEDLEJŠÍ, SANKČNÍ ČI ZVLÁŠTNÍ ŠKODY ČI ODŠKODNĚNÍ, BEZ OHLEDU NA PŘÍČINU ČI POJETÍ ODPOVĚDNOSTI, ANI ZA ŠKODY (PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ), KE KTERÝM DOŠLO V DŮSLEDKU ZTRÁTY OBCHODNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ, ZISKU ČI VÝNOSŮ, ZTRÁTY SOUKROMÍ, NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT ZAŘÍZENÍ NEBO ŘEŠENÍ VČETNĚ DANÉHO ŘEŠENÍ, NÁKLADŮ NA OPATŘENÍ NÁHRADY NEBO VÝMĚNU ZBOŽÍ A SLUŽEB, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ, ZTRÁTY OBCHODNÍCH INFORMACÍ NEBO JINÝCH PENĚŽNÍCH ZTRÁT, KE KTERÝM DOŠLO V SOUVISLOSTI S TÍMTO UJEDNÁNÍM ČI ŘEŠENÍM POSKYTOVANÝM PODLE TOHOTO UJEDNÁNÍ, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST AVG BYLA NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNA. SPOLEČNOST AVG NEPONESE ODPOVĚDNOST ZA NEOPRÁVNĚNÝ PŘÍSTUP ČI JAKÉKOLI POŠKOZENÍ, VYMAZÁNÍ, KRÁDEŽ, ZNIČENÍ, POZMĚNĚNÍ, NEÚMYSLNÉ VYZRAZENÍ ČI ZTRÁTU DAT, INFORMACÍ ČI OBSAHU PŘENÁŠENÝCH, OBDRŽENÝCH ČI ULOŽENÝCH V JEJÍCH SYSTÉMECH BEZ OHLEDU NA PŘÍČINU. ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI AVG OHLEDNĚ JAKÉHOKOLI ŘEŠENÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘEKROČÍ NIŽŠÍ Z TĚCHTO ČÁSTEK: I) POPLATKY, KTERÉ JSTE ZA ŘEŠENÍ SKUTEČNĚ ZAPLATILI, A II) MALOOBCHODNÍ CENA ŘEŠENÍ DOPORUČENÁ SPOLEČNOSTÍ AVG KE DNI, KDY JSTE JE OBDRŽELI, (NEBO 5 USD, JEDNÁ-LI SE O BEZPLATNÉ ŘEŠENÍ NEBO BETA ŘEŠENÍ, A 1 USD, JEDNÁ-LI SE O BEZPLATNÉ MOBILNÍ ŘEŠENÍ NEBO BETA MOBILNÍ ŘEŠENÍ). ZMÍNĚNÉ USTANOVENÍ JE PLATNÉ BEZ OHLEDU NA JAKÉKOLI SELHÁNÍ ZÁKLADNÍHO ÚČELU JAKÉKOLI OMEZENÉ NÁPRAVY.

  • 8. ODŠKODNĚNÍ.

   SPOLEČNOST AVG, JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, ZMOCNĚNCE, POSKYTOVATELE LICENCE, ZÁSTUPCE, DODAVATELE, DISTRIBUTORY, PRODEJCE A DALŠÍ OBCHODNÍ PARTNERY A ČLENY JEJICH SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ, ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY, ZAMĚSTNANCE A ZÁSTUPCE ODŠKODNÍTE, BUDETE JE HÁJIT A ZBAVÍTE JE ODPOVĚDNOSTI ZA VEŠKERÉ ZTRÁTY, VÝDAJE, ŠKODY A NÁKLADY, VČETNĚ PŘIMĚŘENÉ ODMĚNY PRÁVNÍMU ZÁSTUPCI, KE KTERÝM DOJDE V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ ŘEŠENÍ NEBO PORUŠENÍ TOHOTO UJEDNÁNÍ Z VAŠÍ STRANY, MIMO JINÉ VČETNĚ PORUŠENÍ ČI ÚDAJNÉHO PORUŠENÍ KTERÉHOKOLI Z VAŠICH PROHLÁŠENÍ, ZÁRUK, POVINNOSTÍ NEBO ZÁVAZKŮ PODLE TOHOTO UJEDNÁNÍ. SPOLEČNOST AVG SI VYHRAZUJE PRÁVO PŘEVZÍT NA SVÉ NÁKLADY VÝHRADNÍ OBHAJOBU A KONTROLU NAD ZÁLEŽITOSTÍ, KTERÁ SE TÝKÁ NA VÁS VYMÁHANÉHO ODŠKODNĚNÍ, A V TAKOVÉM PŘÍPADĚ BUDETE SE SPOLEČNOSTÍ AVG PLNĚ SPOLUPRACOVAT PŘI UPLATŇOVÁNÍ VEŠKERÉ DOSTUPNÉ OBHAJOBY.

  • 9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZABEZPEČENÍ.

   • 9.1 Obecná ustanovení. Společnost AVG smí shromažďovat a sdílet s Přidruženými společnostmi a určitými třetími stranami některé informace o uživatelích některých Řešení, včetně některých Informací umožňujících identifikaci osoby a informací ze Zařízení uživatele, včetně i) informací o softwaru a hardwaru vašeho Zařízení, jako jsou IP adresa, operační systém či informace o Řešeních a jejich instalovaných funkcích či softwaru a verzi webového prohlížeče, ii) dat o možných malwarových hrozbách pro vaše Zařízení a cílech těchto hrozeb včetně názvů souborů, kryptografických hashů, původce, velikosti, datových razítek a informací o kontrolních bodech operačního systému Zařízení, které mohou zahrnovat cesty a názvy souborů a aplikací, iii) kopií aplikací, souborů nebo programů, které jsou považovány za škodlivé či infikované nebo mohou obsahovat možné hrozby, a informací o jejich chování, kvůli kterému byly detekovány jako škodlivé či infikované, a nastavení a konfigurací aplikací, například asociovaných registrových klíčů, iv) informací o aplikacích a souborech, které byly nesprávně označeny jako škodlivé, což znamená, že po nálezu bylo uživatelem povoleno jejich spuštění či použití, a v) vaší e-mailové adresy, IP adresy, typu Zařízení a kódu IMEI nebo MEID, názvu operátora a sítě, telefonního čísla, čísla karty SIM a účastnického čísla, softwaru od jiných výrobců instalovaného v Zařízení a jeho nastavení, nastavení Zařízení, sériového čísla, povoleného fungování, četnosti instalací a odinstalací, jazyka a výrobce Zařízení, velikosti obrazovky a modelu Zařízení a veškerých dalších technických informací, které společnost AVG potřebuje k tomu, aby mohla poskytovat Řešení podle tohoto Ujednání, informací o zabezpečení Zařízení (atributů hesla, úrovně šifrování), informací o místní síti a Zařízeních, která jsou k ní připojena, data a času, země a IP adresy Zařízení, ze které se Zařízení připojovalo k back-end serveru společnosti AVG, a informací o geografickém umístění založených na informacích o umístění ze systému GPS, sítě Wi-Fi nebo komunikační sítě. Všechny tyto informace může společnost AVG využívat k tomu, aby doporučení týkající se produktu a zprávy služby mohly být přímo předávány do vašeho Zařízení. Společnost AVG může také sdílet vaši e-mailovou adresu a osobní informace s vybranými partnery, dodavateli, distributory nebo prodejci společnosti AVG, aby vás mohli kontaktovat za účelem poskytnutí místní licenční a technické podpory. Tímto dáváte společnosti AVG svolení k shromažďování a používání takových informací, jakož i k přímému zasílání zpráv týkajících se produktů a služeb do vašeho Zařízení a berete na vědomí, že se shromažďování a používání takových informací společností AVG bude dále řídit jejími Zásadami ochrany osobních údajů a Prohlášením o řádném zpracování údajů.
   • 9.2 Registrační informace. Aktivace Řešení vámi či třetí stranou, kterou jste oprávnili, aby aktivaci provedla vaším jménem, může být podmíněna registrací u společnosti AVG na internetu nebo telefonicky. Za účelem splnění podstatné podmínky společnosti AVG pro udělení licencí podle tohoto Ujednání prohlašujete, že registrační informace poskytnuté vámi nebo oprávněnou třetí stranou společnosti AVG (zejména včetně e-mailové adresy) jsou přesné a úplné ke dni registrace a při uskutečnění jakýchkoli změn je budete aktualizovat, a BEZ OHLEDU NA USTANOVENÍ ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI AVG DÁVÁTE SOUHLAS S TÍM, ABY PO DOBU TRVÁNÍ TOHOTO UJEDNÁNÍ A JEDEN ROK POTÉ (NEBO PO DOBU POVOLENOU PŘÍSLUŠNÝM ZÁKONEM) i) SPOLEČNOST AVG SDÍLELA VAŠE KONTAKTNÍ INFORMACE SE SVÝMI PŘIDRUŽENÝMI SPOLEČNOSTMI, ZMOCNĚNCI, POSKYTOVATELI LICENCE, ZÁSTUPCI, DODAVATELI, DISTRIBUTORY, PRODEJCI A DALŠÍMI OBCHODNÍMI PARTNERY A ii) ABY BYLY TYTO KONTAKTNÍ INFORMACE VYUŽÍVÁNY SPOLEČNOSTÍ AVG, JEJÍMI PŘIDRUŽENÝMI SPOLEČNOSTMI, ZMOCNĚNCI, POSKYTOVATELI LICENCE, ZÁSTUPCI, DODAVATELI, DISTRIBUTORY, PRODEJCI A DALŠÍMI OBCHODNÍMI PARTNERY K ZASÍLÁNÍ INFORMACÍ, KTERÉ PRO VÁS MOHOU MÍT VÝZNAM, VČETNĚ NABÍDEK SOFTWARU, SLUŽEB A DALŠÍCH PRODUKTŮ. Další podrobnosti o registračních informacích naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů. Své předvolby můžete spravovat na stránce svého účtu.
   • 9.3 Prohlášení o řádném zpracování údajů. Společnost AVG a její Přidružené společnosti budou vaše Informace umožňující identifikaci osoby zpracovávat v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů. Společnost AVG bude některé vaše Informace umožňující identifikaci osoby předávat svým Přidruženým společnostem, zmocněncům, poskytovatelům licence, zástupcům, dodavatelům, distributorům, prodejcům, třetím stranám poskytujícím služby a dalším obchodním partnerům pouze za účelem splnění svých povinností podle tohoto Ujednání či jiných ujednání s obchodními partnery anebo v případě, že to vyžaduje zákon. Informace, které od vás společnost AVG shromažďuje, mohou společnost AVG a její Přidružené společnosti použít na celém světě, včetně zemí, které mají mírnější zákony na ochranu osobních údajů než vaše země. Informace, které společnost AVG a Řešení shromažďují z vašeho Zařízení, se používají ke zdokonalování produktů a zabezpečení, zasílání zpráv do vašeho Zařízení nebo ke generování e-mailových obchodních sdělení. Ze zasílání e-mailových obchodních sdělení se můžete kdykoli odhlásit kliknutím na příslušný odkaz v e-mailové zprávě od společnosti AVG nebo prostřednictvím zákaznické podpory na adrese www.avg.com/support.
  • 10. MONITOROVÁNÍ POUŽÍVÁNÍ / DODRŽOVÁNÍ UJEDNÁNÍ

   SPOLEČNOST AVG MŮŽE MONITOROVAT, JAK ŘEŠENÍ POUŽÍVÁTE, ABY SE UJISTILA O DODRŽOVÁNÍ PODMÍNEK TOHOTO UJEDNÁNÍ. JESTLIŽE SPOLEČNOST AVG ZJISTÍ, ŽE TOTO UJEDNÁNÍ PORUŠUJETE, JE KROMĚ DALŠÍCH PRÁV, KTERÁ MOHOU BÝT STANOVENA ZÁKONEM, PRÁVEM EKVITY NEBO JINAK, OPRÁVNĚNA UPLATNIT SVÁ PRÁVA PODLE ČÁSTÍ 3 A 8 TOHOTO UJEDNÁNÍ.

  • 11. RŮZNÁ USTANOVENÍ.

   • 11.1 Oznámení. Společnost AVG vám může kdykoli doručit oznámení prostřednictvím elektronické pošty, vyskakovacího okna, dialogového okna či jinými prostředky. V některých případech je ovšem možné, že oznámení neobdržíte, dokud nespustíte určité Řešení. Každé takové oznámení bude považováno za doručené k datu, kdy je společnost AVG poprvé zpřístupní prostřednictvím Řešení, bez ohledu na to, kdy oznámení skutečně obdržíte.
   • 11.2 Volba rozhodného práva. Výklad, platnost a plnění tohoto Ujednání a všech mimosmluvních závazků vyplývajících z tohoto Ujednání nebo s ním souvisejících se řídí zákony státu Delaware v USA, s výjimkou jeho zásad pro kolizi norem.
   • 11.3 Závazná rozhodčí dohoda a zřeknutí se skupinové žaloby.
    • 11.3.1 Tato závazná rozhodčí dohoda a zřeknutí se skupinové žaloby se vztahují na jakýkoli Spor ohledně Řešení, který se týká vás a společnosti AVG nebo jejích Přidružených společností. „Sporem“ se pro účely tohoto ustanovení rozumí jakýkoli spor, žaloba nebo jiná neshoda bez ohledu na konkrétní předmět sporu (tj. zahrnuje, kromě jiných potenciálních předmětů sporu nebo právních základů, žaloby pro porušení smlouvy, podvod a porušení zákona či nařízení). Výše uvedená definice „Sporu“ se vykládá co nejobecněji v mezích zákona.
    • 11.3.2 Dojde-li ke Sporu, musíte společnosti AVG zaslat oznámení o Sporu. Jedná se o písemné prohlášení, ve kterém je uvedeno jméno, adresa a kontaktní údaje strany, která je zasílá, důvody Sporu a požadovaná náprava. Oznámení o sporu je třeba společnosti AVG zaslat e-mailem na adresu consumer-legalnotice@avg.com (jako předmět uveďte: Část 11.3 – Oznámení o sporu podle licenčního ujednání s koncovým uživatelem).
    • 11.3.3 Pokud vy ani společnost AVG Spor nevyřešíte neformálním jednáním, bude další řešení Sporu probíhat výlučně prostřednictvím závazného rozhodčího řízení v souladu s federálním zákonem USA o rozhodčím řízení (Federal Arbitration Act (“FAA”), 9 U.S.C. § 1 et seq.). Vzdáváte se práva na řešení Sporů prostřednictvím soudního řízení (či účasti v něm jako strana nebo člen skupiny žalobců) před soudcem nebo porotou. Místo toho budou všechny Spory řešeny nestranným rozhodcem, jehož rozhodnutí bude konečné, s výjimkou omezeného práva na odvolání v souladu s FAA. Rozhodčí nález může vykonat jakýkoli soud příslušný pro strany.
    • 11.3.4 Veškerá soudní nebo jiná řízení pro řešení Sporu budou probíhat výlučně jednotlivě. Nebudete žádat o projednání Sporu jako skupinové žaloby, žaloby soukromé strany ve veřejném zájmu nebo v jakémkoli jiném řízení, v jehož rámci strana jedná jako zástupce nebo podává návrh, aby tak mohla jednat. Rozhodčí ani jiné řízení nebude sloučeno s jiným bez předchozího písemného souhlasu všech stran všech dotčených rozhodčích či jiných řízení.
    • 11.3.5 Rozhodčí řízení bude vedeno organizací American Arbitration Association (dále jen „AAA”) a bude se řídit „Dodatečnými postupy při řešení sporů spotřebitelů“ (Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes) účinnými od 15. září 2005 a souvisejícími „Náklady rozhodčího řízení (včetně administrativních poplatků AAA)“ (Costs of Arbitration (Including AAA Administrative Fees)) účinnými od 1. března 2013 (souhrnně dále jen „Postupy při spotřebitelských řízeních“. Tyto Postupy při spotřebitelských řízeních se náležitě použijí pro všechny Spory a vy nebudete v žádném řízení navrhovat nic jiného. Rozhodčí řízení zahájíte pouze v okrese (county) nebo jiném podobném územním správním celku, ve kterém máte bydliště. Toto rozhodčí řízení se bude řídit zákony státu Delaware v USA. Společnost AVG uhradí náklady spotřebitele uvedené v části i) „Nákladů rozhodčího řízení (včetně administrativních poplatků AAA)“ účinných od 1. března 2013. Společnost AVG nesouhlasí s úhradou žádných dalších nákladů.
    • 11.3.6 Bude-li toto ustanovení shledáno nezákonným, neplatným či nevymahatelným vůči všem nebo některým částem Sporu, část 11.3 se pro tyto části nepoužije. Místo toho, a pouze za těchto okolností, budou tyto části odděleny a řízení bude dále probíhat u soudu v souladu se všemi zbývajícími ustanoveními tohoto Ujednání. V takovém případě bude rozhodné právo a výlučná příslušnost pro tato soudní řízení náležet státním nebo federálním soudům ve státě Delaware. Pro účely těchto soudních řízení souhlasíte s osobní příslušností těchto soudů a nebudete ji napadat a dále se vzdáváte možnosti podat námitku místní nepříslušnosti nebo námitku forum non conveniens či žádat o přeložení do jiného soudního okrsku nebo jurisdikce.
   • 11.4 Výklad. Nadpisy v tomto Ujednání nemají vliv na jeho výklad. Je-li použit určitý gramatický rod, vztahuje se význam na všechny gramatické rody. Je-li použito jednotné číslo, vztahuje se význam i na množné číslo a naopak. Pokud jsou slovo nebo výraz definovány, mají odpovídající význam i jejich další gramatické tvary.
   • 11.5 Oddělitelnost. Budou-li kterákoli ustanovení tohoto Ujednání podle jakýchkoli příslušných právních a správních předpisů považována za nezákonná, neplatná nebo nevymahatelná, zůstávají všechna ostatní ustanovení tohoto Ujednání platná a účinná v plném rozsahu.
   • 11.6 Nemožnost plnění. Společnost AVG nemá odpovědnost za neplnění nebo opožděné plnění způsobené zcela nebo zčásti příčinou, kterou nemohla při vynaložení přiměřené snahy ovlivnit, mimo jiné včetně výpadků veřejných služeb nebo přenosových sítí, poruch telefonních linek nebo telefonních zařízení, přerušení dodávky elektřiny, stávek nebo jiných pracovněprávních sporů (mimo jiné včetně stávky nebo jiného pracovněprávního sporu týkajících se společnosti AVG a jejích Přidružených společností, zmocněnců, poskytovatelů licence, zástupců, dodavatelů, distributorů, prodejců a jiných obchodních partnerů), válečných aktů, teroristických činů, povodní, sabotáží, požárů, přírodních či jiných katastrof nebo zásahů vyšší moci.
   • 11.7 Zřeknutí se. Netrvá-li kterákoli strana na přesném plnění všech podmínek, ujednání a ustanovení tohoto Ujednání, nebude to považováno za zřeknutí se či vzdání se budoucího dodržování tohoto Ujednání a podmínky, ujednání a ustanovení tohoto Ujednání zůstanou platné a účinné v plném rozsahu. Zřeknutí se jakékoli podmínky tohoto Ujednání kteroukoli stranou není účinné pro žádný účel, pokud není vyhotoveno písemně a podepsáno příslušnou stranou. Pokud kterákoli strana promine druhé straně porušení kteréhokoli ustanovení tohoto Ujednání, nevykládá se to jako trvalé promíjení daného porušení ani jako prominutí jiných porušení stejného ustanovení nebo jiných ustanovení tohoto Ujednání.
   • 11.8 Postoupení. Svá práva nebo povinnosti v rámci tohoto Ujednání nesmíte postoupit bez předchozího písemného svolení společnosti AVG. Společnost AVG smí toto Ujednání kdykoli postoupit podle svého uvážení bez vašeho předchozího písemného svolení.
   • 11.9 Celkový výklad. Toto Ujednání se neřídí Úmluvou OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, jejíž použití se výslovně vylučuje. V případě, že se při soudním řízení nebo jinak objeví nejednoznačnost nebo otázka záměru nebo výkladu, vyloží se podmínky tohoto Ujednání tak, že byly stranami vypracovány společně, a nevznikne žádná právní domněnka ani důkazní břemeno zvýhodňující nebo znevýhodňující kteroukoli stranu z důvodu autorství kterýchkoli ustanovení tohoto Ujednání.
   • 11.10 Licence Vlády USA. Každé Řešení poskytnuté Vládě USA je poskytováno spolu s právy a omezeními licence pro komerční využití popsanými v tomto Ujednání. Společnost AVG si vyhrazuje všechna nezveřejněná práva v souladu se zákony o autorských právech USA.
   • 11.11 Úplné ujednání. Toto Ujednání, včetně Příslušných podmínek, Technických specifikací, Zásad ochrany osobních údajů, Prohlášení o řádném zpracování údajů a dalších dokumentů, na které je v tomto Ujednání odkazováno, tvoří úplné ujednání mezi stranami a nahrazuje všechna předešlá sdělení a prohlášení nebo dohody, ústní či písemné, ohledně předmětu tohoto Ujednání.
   • 11.12 Kontrola vývozu. Jste povinni dodržovat všechny příslušné zákony USA a mezinárodní právní předpisy upravující vývoz a zpětný vývoz Řešení, včetně předpisů správního úřadu pro vývoz USA, a omezení týkající se koncového uživatele, koncového použití a místa určení vydaná Vládou USA a dalšími vládami. Aniž je dotčena obecnost výše uvedeného, i) prohlašujete, že nejste uvedeni na seznamu zamítnutých osob, seznamu neověřených osob, seznamu subjektů, seznamu osob kategorie SDN (specially designated nationals), seznamu zakázaných osob ani jiných seznamech zveřejňovaných Vládou USA, ii) nebudete používat, vyvážet nebo zpětně vyvážet Řešení na území či místa určení ani společnostem či jednotlivcům, kteří porušují embarga nebo obchodní sankce USA nebo Evropské unie, mimo jiné v těchto zemích: Kuba, Írán, Severní Korea, Súdán a Sýrie.
   • 11.13 Žádné oprávněné třetí strany. Toto Ujednání existuje výhradně ve prospěch vás a společnosti AVG nebo jejích Přidružených společností a jejich příslušných zmocněnců, poskytovatelů licence, zástupců, dodavatelů, distributorů, prodejců a dalších obchodních partnerů. S výjimkou toho, co je uvedeno v části 12.4.3 písm. b) bodě vi) žádná osoba, která není stranou tohoto Ujednání, nesmí uplatnit žalobní důvod na základě tohoto Ujednání jako oprávněná třetí strana tohoto Ujednání.
   • 11.14 Jazyk. Toto Ujednání bylo původně vyhotoveno v anglickém jazyce. Ačkoli společnost AVG může poskytovat jeden či více překladů za účelem snazšího porozumění, je v případě konfliktu či nejasnosti rozhodující anglické znění.
   • 11.15 Připojení k internetu. Některá Řešení mohou ke svému fungování vyžadovat aktivní a stabilní připojení k internetu. Proto je vaší odpovědností zajistit, abyste měli vždy k dispozici aktivní a stabilní připojení k internetu.
   • 11.16 Názvy produktů. Společnost AVG si vyhrazuje právo dle svého uvážení příležitostně měnit názvy svých Řešení.
   • 11.17 Kontaktní informace. V případě dotazů, stížností nebo připomínek můžete společnost AVG kontaktovat na adrese: Customer Care Manager, AVG Technologies, Holandská 4, 639 00 Brno, Česká republika; tel.: +1 (844) 276-2915 (bezplatná linka v rámci USA, mimo USA se účtuje sazba za mezinárodní volání), +1 (828) 459-5436 (v USA mohou být účtovány sazby za domácí nebo dálkové hovory, mimo USA se účtuje sazba za mezinárodní volání); e-mail: avg-support@avg.com.
  • 12. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY.

   Tyto Zvláštní podmínky se vztahují na některá řešení. V případě rozporu mezi Zvláštními podmínkami a zbytkem Ujednání mají tyto Zvláštní podmínky přednost ve vztahu k příslušným Řešením.

   • 12.1 AVG Security Toolbar a AVG SafeGuard Toolbar. Část 12.1 se vztahuje na Řešení nazvaná AVG Security Toolbar a AVG SafeGuard Toolbar a veškeré další internetové prohlížeče, nástroje a doplňky pro prohlížeč dodané společností AVG (dále jen „Panel nástrojů”). INSTALACÍ PANELU NÁSTROJŮ BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE PANEL NÁSTROJŮ PROSTŘEDNICTVÍM NASTAVENÍ ÚVODNÍ STRÁNKY PROHLÍŽEČE PŘI INSTALACI ZMĚNÍ STRÁNKY „CHYBA DNS“ A „CHYBA 404“, JAKOŽ I DALŠÍ FUNKCE VAŠEHO ZAŘÍZENÍ. MIMOTO MŮŽE PANEL NÁSTROJŮ PO NAINSTALOVÁNÍ PŘEDÁVAT SPOLEČNOSTI AVG, JEJÍM DODAVATELŮM A PRODEJCŮM URČITÉ ZÁKLADNÍ INFORMACE O POUŽITÍ (týkající se například počtu instalací a jedinečných uživatelů, IP adres, dotazů pro vyhledávání, počtu kliknutí na Panel nástrojů, počtu vyhledávání provedených uživateli atd.). Panel nástrojů můžete odinstalovat podle pokynů na adrese http://support.avg.com/SupportArticleView?urlname=Uninstall-AVG-Web-TuneUp.
   • 12.2 AVG Do Not Track.
    • 12.2.1 Společnost AVG může do některých Řešení začlenit funkci AVG Do Not Track (dále jen „DNT“). DNT umožňuje rozpoznat určité webové stránky, které sledují vaši činnost online, a poskytuje vám možnost požádat, aby webové stránky toto sledování blokovaly (nebo neblokovaly) podle vašich preferencí ohledně ochrany osobních údajů. DNT může webové stránky nebo prvky webových stránek, které sledují vaši činnost, informovat o vašem přání toto sledování blokovat, ale tyto webové stránky nebo prvky webových stránek nemusí vašemu přání vyhovět.
    • 12.2.2 Příslušná Řešení jsou dodávána s výchozím nastavením, ve kterém je funkce DNT aktivována, což vám může bránit v zobrazení části obsahu některých webových stránek. Své předvolby můžete kdykoli změnit kliknutím na ikonu DNT v internetovém prohlížeči.
    • 12.2.3 Aniž by byla omezena ustanovení části 6, SPOLEČNOST AVG VYLUČUJE JAKOUKOLI ZÁRUKU, ŽE DNT ROZPOZNÁ NEBO ZABLOKUJE VEŠKERÉ SLEDOVÁNÍ WEBOVÝMI STRÁNKAMI ČI JAKÉKOLI URČITÉ SLEDOVÁNÍ. KE SLEDOVÁNÍ MŮŽE DOCHÁZET I S AKTIVOVANOU FUNKCÍ DNT.
    • 12.2.4 DNT funguje pouze v těchto internetových prohlížečích: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox a Google Chrome. V operačních systémech iOS a MAC OSX bude funkce DNT fungovat pouze v těchto internetových prohlížečích: AVG Family Safety a AVG Safe.
   • 12.3 AVG Identity Alert. Pokud v reakci na výzvu, abyste se registrovali k používání služeb AVG Identity Alert, kliknete na zaškrtávací políčko a tlačítko „ZAREGISTROVAT“ nebo podobné tlačítko, dáváte tím společnosti AVG a jejím Přidruženým společnostem, zmocněncům, poskytovatelům licence, zástupcům, dodavatelům, distributorům, prodejcům, dalším obchodním partnerům a všem ostatním zdrojům a dodavatelům dat (dále jen „Poskytovatelé”), mimo jiné včetně společností TransUnion, TransUnion Interactive Inc., Experian, Experian Consumer Direct, nebo Equifax a dalších agentur provozujících úvěrový registr (credit reporting agencies) podle zákona o řádném informování o úvěruschopnosti (Fair Credit Reporting Act), ve znění pozdějších předpisů, „písemné pokyny“ opravňující Poskytovatele, aby si obstarávali a) informace z vašeho osobního úvěrového profilu od agentur provozujících úvěrový registr a b) jiné informace, které se netýkají úvěruschopnosti, a aby v souvislosti s nimi prováděly sledování a vydávaly upozornění. Poskytovatele opravňujete k tomu, aby si takovéto informace (jak informace související s úvěruschopností, tak jiné informace) obstarávali a aby je sledovali v souvislosti se službou AVG Identity Alert a aby poskytovali výpisy z úvěrového registru a upozornění na změny údajů ve vašem úvěrovém profilu.
   • 12.4 Mobilní řešení.
    • 12.4.1 Obecná ustanovení. Toto Ujednání se použije namísto licence koncového uživatele nebo jiných podmínek, které vám případně poskytl Obchod s mobilními aplikacemi.
    • 12.4.2 Řešení stažená z Obchodu Google Play.
     • a) Obchod Google Play. Obchodem Google Play se rozumí Obchod s mobilními aplikacemi, jenž je k dispozici prostřednictvím Zařízení a na adrese http://play.google.com (dále jen „Obchod Google Play”).
     • b) Licence. Aby se předešlo pochybnostem, nahrazuje licence udělená v části 2.1 tohoto Ujednání veškerá práva k používání Řešení, která by byla jinak udělena na základě standardních podmínek pro aplikace stažené z Obchodu Google Play.
     • c) Vrácení peněz.
      • i) U nákupů aplikací z Obchodu Google Play. Při koupi Řešení prostřednictvím Obchodu Google Play můžete dosáhnout automatického vrácení peněz po dobu až 15 minut od jeho prvního zakoupení. Po uplynutí těchto 15 minut můžete o vrácení peněz požádat postupem uvedeným na adrese http://www.avg.com/billing a to z libovolného důvodu po dobu až 30 dnů od zakoupení.
      • ii) U nákupů v rámci aplikace. V případě nákupů přímo z Mobilního řešení nelze nákup vrátit a dosáhnout vrácení peněz. U předplatných zakoupených v rámci aplikace můžete předplatné zrušit před jeho prodloužením a následně vám již nebude účtován žádný poplatek. Přístup k předplacenému obsahu, který jste zakoupili, vám ovšem zůstane zachován po zbývající část posledního Období předplatného.
    • 12.4.3 Řešení stažená z Obchodu s aplikacemi Apple. Tyto dodatečné podmínky se vztahují na Řešení pořízená prostřednictvím iTunes App Store (https://itunes.apple.com/us/genre/ios/id36?mt=8) a Mac App Store (https://itunes.apple.com/us/genre/mac/id39?mt=12) (dále jen „Obchody s aplikacemi Apple”):
     • a) Licence udělené v části 2.1 jsou omezeny na nepřenosnou licenci na používání Řešení na Zařízení iPhone, iPod Touch nebo jiném Zařízení od společnosti Apple, které vlastníte nebo máte v držení, v souladu s pravidly používání uvedenými v podmínkách používání služby Obchodů s aplikacemi Apple, které jsou k dispozici na internetové adrese http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html nebo prostřednictvím dalších webových stránek či jiných prostředků poskytnutých společností Apple.
     • b) Společnost AVG a vy berete na vědomí a souhlasíte s tím, že:
      • i) toto Ujednání je uzavřeno výlučně mezi jeho stranami, a nikoli se společností Apple. Za Řešení a jejich obsah je odpovědná výlučně společnost AVG, a nikoli společnost Apple,
      • ii) společnost Apple není povinna poskytovat ve vztahu k Řešení žádné služby v oblasti údržby a podpory,
      • iii) jestliže Řešení neodpovídá příslušné záruce, můžete to oznámit společnosti Apple, která vám vrátí kupní cenu Řešení. V maximální míře povolené příslušnými zákony nebude mít společnost Apple žádné další závazky ze záruk ve vztahu k Řešení a ve vztahu mezi vámi, společností AVG a společností Apple je za veškeré další nároky, ztráty, závazky, škody, náklady nebo výdaje, jež lze připsat nedodržení jakékoli záruky, odpovědná výlučně společnost AVG,
      • iv) společnost AVG, nikoli společnost Apple, je odpovědná za řešení jakýchkoli vašich nároků nebo nároků třetích stran ve vztahu k Řešení nebo k vašemu vlastnictví či používání tohoto Řešení, mimo jiné včetně: i) nároků založených na odpovědnosti za výrobek, ii) nároků založených na tom, že Řešení nesplňuje jakýkoli příslušný zákonný nebo regulační požadavek, a iii) nároků vyplývajících z právních předpisů o ochraně spotřebitele či podobné legislativy,
      • v) v případě nároku třetí strany založeného na tvrzení, že Řešení nebo vaše vlastnictví a používání Řešení porušuje práva duševního vlastnictví této třetí strany, má výlučnou odpovědnost za vyšetřování, obhajobu, vyrovnání a uspokojení takového nároku vyplývajícího z porušení duševního vlastnictví společnost AVG, a nikoli společnost Apple,
      • vi) společnost Apple a její dceřiné společnosti jsou oprávněnými třetími stranami tohoto Ujednání a vaším přijetím jeho podmínek a ujednání získává společnost Apple právo (a bude se mít za to, že přijala právo) vymáhat na vás plnění tohoto Ujednání jako oprávněná třetí strana.
    • 12.4.4 Řešení stažená z Windows Phone Store.
     • a) Řešení smíte stáhnout a spouštět v až pěti (5) zařízeních Windows Phone přidružených k vašemu účtu Microsoft, aniž byste museli platit další poplatky.
     • b) Společnost Microsoft ani výrobce vašeho Zařízení nemají vůči vám žádnou odpovědnost či závazek ve vztahu k Řešení.
     • c) Řešení se může připojovat k internetovým bezdrátovým službám. Používáním Řešení dáváte souhlas s přenosem standardních informací o zařízení (mimo jiné včetně technických informací o vašem zařízení, operačním systému, aplikačním softwaru a periferiích) pro účely internetových nebo bezdrátových služeb. Pokud jsou v souvislosti s vaším používáním služeb stanoveny i další podmínky, pak se takové podmínky rovněž použijí.
     • d) Žádnou internetovou službu nesmíte používat způsobem, který by ji mohl poškodit nebo narušit používání této služby nebo bezdrátové sítě jinými osobami. Službu nesmíte používat za účelem získání neoprávněného přístupu k jakékoli službě, datům, účtu nebo síti, a to jakýmikoli prostředky.
     • e) Žádná výslovná záruka. ZÁRUKY POSKYTNUTÉ V ČÁSTI 6.1 SE NEVZTAHUJÍ NA MOBILNÍ ŘEŠENÍ FUNGUJÍCÍ SE SYSTÉMEM WINDOWS PHONE. VE VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI V ČÁSTI 6.3 SE VYPUSTÍ SLOVA „S VÝJIMKOU VÝSLOVNÝCH USTANOVENÍ ČÁSTI 6.1 TOHOTO UJEDNÁNÍ“.
    • 12.4.5 Řešení stažená z Amazon Appstore.
     • a) Můžete si stáhnout další kopie Řešení do kompatibilních zařízení se systémem Android propojených s vaším účtem Amazon.com, který jste použili k zakoupení Řešení, v souladu s pravidly a zásadami společnosti Amazon pro Amazon Appstore.
     • b) Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Amazon nenese žádnou odpovědnost ani závazky ve vztahu k tomu, jak používáte Řešení, ani k obsahu či funkcím v tomto Řešení.
     • c) Prodej je ve všech případech konečný. Společnost Amazon neumožňuje Řešení vrátit.