< Zpět k zásadám společnosti AVG

Podmínky a ujednání společnosti AVG

Na této stránce najdete podmínky a ujednání týkající se následujících produktů, funkcí a služeb:

AVG Premium Security
AVG Identity Alert
AVG LiveKive™
AVG Do Not Track
Podmínky a ujednání týkající se produktů třetích stran


PODMÍNKY A UJEDNÁNÍ PLATNÉ PRO SLUŽBY AVG PREMIUM SECURITY

Tyto podmínky a ujednání, ve znění, jež společnost AVG průběžně aktualizuje, (dále jen „smlouva“ nebo „podmínky používání“) tvoří nedílnou součást podmínek a ujednání stanovených v licenčním ujednání společnosti AVG s koncovým uživatelem („ujednání EULA“). Kliknutím na tlačítko „PŘIJÍMÁM“, nainstalováním softwaru nebo připojením ke službám či jejich využitím potvrzujete, že jste tuto smlouvu četli, že jste jí porozuměli a že s ní souhlasíte.

Dále berete na vědomí, že kliknutím na tlačítko „PŘIJÍMÁM“ dáváte společnosti AVG Technologies CZ, s.r.o., jež byla založena podle zákonů České republiky a sídlí na adrese Holandská 2/4, 639 00 Brno, Česká republika (dále jen „společnost AVG“), a jejím zaměstnancům, zástupcům, dceřiným společnostem, pobočkám, smluvním partnerům, externím dodavatelům, třetím stranám, jež jí poskytují data, a všem dalším subjektům provozujícím úvěrový registr (např. předplatitelé využívající služby v USA dle zákona o informacích o úvěrech FAIR CREDIT REPORTING ACT (FCRA) ve znění pozdějších předpisů) „písemné povolení“ k přístupu k vašim záznamům v úvěrovém registru, které shromažďují jednotlivé národní agentury provozující úvěrový registr, a to proto, aby mohli ověřit vaši totožnost a rozhodnout o poskytnutí produktů či služeb.

I. Podmínky používání

Upozornění: Tyto podmínky a ujednání se vztahují na nákup a používání služeb AVG Premium Security (dále je „služby“), jež vám nabídla nebo poskytla společnost AVG. Upravují vztah mezi společností AVG a vámi v souvislosti s poskytováním těchto služeb, a to i v případě, že jste přijali jiné či odporující podmínky a ujednání třetích stran, jichž se tento obchodní vztah nebo poskytování těchto služeb či produktů nějak týká. Využitím těchto služeb potvrzujete, že tyto podmínky v celém jejich rozsahu přijímáte a že se budete řídit všemi platnými zákony a předpisy. Pokud s podmínkami používání nesouhlasíte, služby nepoužívejte. Společnost AVG si vyhrazuje právo tyto podmínky používání kdykoli a dle svého výhradního uvážení upravit či aktualizovat a také z jakéhokoli důvodu odmítnout poskytnutí služeb. Abyste měli stále aktuální informace, doporučujeme vám, abyste do podmínek používání nahlédli při každé návštěvě webové stránky www.avg.com. Zobrazíte je po kliknutí na odkaz Licenční ujednání.

II. Ochrana osobních údajů a sdílení informací

Protože tato problematika úzce souvisí s používáním služeb, nejprve si prosím pročtěte naše zásady ochrany osobních údajů a tyto podmínky používání. Informace o vás shromažďujeme, využíváme a sdělujeme dalším subjektům, abychom vám mohli poskytnout sjednané služby, a to vždy v souladu s pravidly, jež stanoví naše zásady ochrany osobních údajů, k nimž přejdete kliknutím na odkaz „Zásady ochrany osobních údajů“, a v souladu s podmínkami této smlouvy. Naše zásady ochrany osobních údajů tvoří součást této smlouvy a vy potvrzujete, že přijetím této smlouvy přijímáte také podmínky těchto zásad ochrany osobních údajů.

Tímto společnost AVG a její zástupce a zaměstnance opravňujete, aby vaše osobní údaje (nebo informace o vašem dítěti, které jste zaregistrovali) čas od času podle pravidel stanovených v našich zásadách ochrany osobních údajů a v tomto dokumentu poskytovali třetím stranám, a vyjadřujete souhlas s tím, aby tak činili. Zároveň se zříkáte práva uplatňovat vůči společnosti AVG a jejím zástupcům a zaměstnancům jakékoli nároky ve spojitosti s kroky těchto třetích stran nebo zanedbáním povinností, jehož se tyto třetí strany dopustí, v souvislosti s využíváním či předáváním zmíněných informací. Dále společnost AVG a její zástupce a zaměstnance opravňujete, aby si o vás (nebo o vašem dítěti, které jste zaregistrovali) v souvislosti s poskytováním služeb obstarávali různé informace a zprávy, mimo jiné zprávy o historii vaší adresy, úvěrech, jménech a alternativních jménech a všechny další relevantní zprávy.

III. VYLOUČENÍ ZÁRUK A ODPOVĚDNOSTI

A. Žádné ustanovení těchto podmínek používání, tedy ani článek III a IV, nevylučuje ani neomezuje odpovědnost společnosti AVG za ztráty, kterou s ohledem na platné zákony nelze legálně vyloučit či omezit. V některých jurisdikcích není povoleno vyloučení některých konkrétních záruk či podmínek nebo omezení či vyloučení odpovědnosti za ztráty nebo za škody vzniklé v důsledku nedbalosti, porušení smlouvy či porušení předpokládaných podmínek nebo za náhodné či následné škody. Proto se na vás vztahují pouze ta omezení, která jsou ve vaší jurisdikci v souladu se zákonem, a naše odpovědnost je omezena v maximální míře, již povoluje zákon.

B. Aby se koncový uživatel mohl stát „předplatitelem“, musí se zaregistrovat, a to tak, že nejprve klikne na příslušnou ikonu v uživatelském rozhraní služeb AVG Premium Security. Poté se zobrazí příslušná stránka na adrese https://identityalert.avg.com/us-en/register, jejímž prostřednictvím se lze zaregistrovat. Po registraci je rovněž nutné zadat údaje nezbytné pro účely přihlašování (souhrnné označení „webová stránka“). Veškerý obsah, všechna členství a všechny služby poskytované či dostupné prostřednictvím webové stránky se v maximální míře, již povolují platné zákony, poskytují „tak, jak jsou“, a ani společnost AVG ani její pobočky v souvislosti s tímto obsahem a těmito členstvími a službami poskytovanými či dostupnými prostřednictvím webové stránky nezaručují, že bude mít předplatitel k webové stránce, členstvím, produktům či službám stálý, nepřerušovaný a bezpečný přístup ani že webová stránka, členství, produkty či služby budou bez chyb. Společnost AVG a její pobočky dále odmítají veškeré výslovné i předpokládané záruky, mimo jiné záruku právního titulu, prodejnosti a vhodnosti pro konkrétní účel, záruku neporušení práv třetích stran a záruky za informační obsah. Proto tímto souhlasíte s tím, že přístup na webovou stránku, k členstvím, produktům a službám a jejich používání je na vaši vlastní odpovědnost. Využitím služeb a webové stránky berete na vědomí a vyjadřujete souhlas s tím, že vůči vám společnost AVG ani její pobočky nenesou jakoukoli odpovědnost (ať už s ohledem na smlouvu, porušení práva, objektivní odpovědnost či z jiného důvodu) za jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, následné ani zvláštní škody, které vzniknou v důsledku přístupu na webovou stránku, k obsahu, členstvím, produktům a službám nebo v důsledku jejich používání nebo v souvislosti s nimi, a to ani v případě, že na možnost takových škod byly upozorněny.

C. Sdělení ani informace, ať již předané ústně, nebo písemně, které obdržíte od společnosti AVG nebo prostřednictvím služeb, nezakládají žádné záruky, jež nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě.

D. Společnost AVG není společností poskytující úvěrové poradenství ani podobným typem společnosti, jejíž fungování regulují platné zákony, a nenabízí úvěrové poradenství.

E. Naše nabídky sledování úvěrů se vztahují pouze na záznamy zákazníka, který si zakoupí naše služby či produkty, v úvěrovém registru a nikoli na sledování a porovnávání záznamu zákazníka v úvěrovém registru a hledání souvislostí s jakýmikoli jinými záznamy v úvěrovém registru, jež spravují příslušní provozovatelé úvěrových registrů.

IV. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

A. S přihlédnutím k obecnému ustanovení v odstavci III.A výše výslovně potvrzujete, že chápete a souhlasíte s tím, že vůči vám společnost AVG ani její dceřiné společnosti a pobočky a poskytovatelé licence nenesou odpovědnost za:

 1. jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní, následné škody a škody vyžadující exemplární odškodnění, jež mohou vzniknout v důsledku vašeho jednání, ať už jakýmkoli způsobem a ať už za ně teoreticky odpovídá kdokoli; do této kategorie patří mimo jiné ztráta zisku (ať už způsobená přímo, nebo nepřímo), ztráta přízně zákazníků nebo obchodního renomé, ztráta dat, náklady na nákup náhradního zboží či náhradních služeb nebo jiné nehmotné ztráty; nebo
 2. jakékoli ztráty či škody, jež mohou vzniknout v důsledku vašeho jednání, mimo jiné za ztráty a škody vzniklé kvůli:
  1. tomu, že se spolehnete na úplnost, přesnost či existenci reklamy, nebo kvůli jakémukoli vztahu či transakci mezi vámi a inzerentem nebo sponzorem, jehož reklama se objevuje ve službách, na webové stránce či jinde;
  2. změnám, které jsme provedli ve službách, nebo kvůli trvalému či dočasnému zastavení poskytování služeb (nebo funkcí, jež jsou součástí služeb);
  3. odstranění nebo poškození jakéhokoli obsahu a dalších sdělení, jež spravujete či přenášíte prostřednictvím služeb, nebo kvůli tomu, že se tento obsah či sdělení nepodařilo uložit;
  4. tomu, že jste nám neposkytli přesné informace o účtu; nebo
  5. kvůli tomu, že jste nedokázali udržet v bezpečí a v tajnosti své heslo nebo podrobnosti o účtu.

B. Omezení naší odpovědnosti vůči vám stanovené v odstavci IV.A výše platí bez ohledu na to, zda jsme byli na možnost vzniku ztrát upozorněni nebo zda jsme o ní měli vědět.

V. Zásady nakládání s nevyžádanými názory

Poskytnete-li nám jakékoli připomínky, návrhy nebo názory (souhrnně „zpětná vazba“), tato zpětná vazba se nepovažuje za důvěrnou informaci a stává se majetkem společnosti AVG. V souvislosti s přijetím zpětné vazby od vás nám vůči vám nevznikají žádné závazky. Zpětnou vazbu můžeme za jakýmkoli účelem bez omezení používat, kopírovat a šířit.

VI. Mezinárodní použití

Protože tuto webovou stránku a služby můžete využívat po celém světě, zavazujete se, že budete respektovat veškerá místní pravidla týkající se používání internetu, dat, e-mailu a ochrany osobních údajů. Výslovně se zavazujete k tomu, že budete respektovat veškeré zákony upravující přenos technických údajů, jež se exportují z USA nebo ze země vašeho bydliště.

VII. ZÁKON FCRA ZÁVAZNÝ PRO PŘEDPLATITELE S BYDLIŠTĚM V USA:

Podle zákona o informacích o úvěrech Fair Credit Reporting Act (FCRA) můžete od každé agentury provozující úvěrový registr získat všechny informace, které jsou v okamžiku žádosti uvedeny ve vašem záznamu v úvěrovém registru. O poskytnutí veškerých informací uvedených v záznamu agentury provozující úvěrový registr je třeba žádat přímo příslušnou agenturu provozující úvěrový registr. Výpisy z úvěrového registru poskytované či požadované prostřednictvím naší webové stránky nepředstavují poskytnutí informací agentury provozující úvěrový registr, o němž hovoří zákon FCRA a podobné zákony.

Podle zákona FCRA máte nárok na to, aby vám každá národní agentura provozující úvěrový registr každoročně zdarma poskytla výpis z úvěrového registru. O bezplatné poskytnutí výpisu, na něž máte podle zákona FCRA každý rok nárok, můžete požádat na stránce www.annualcreditreport.com. Vyžádat si jej můžete také na centrálním místě na bezplatné telefonní lince (877) 322 8228.

Na bezplatné poskytnutí výpisu z úvěrového registru ze strany agentury provozující úvěrový registr máte nárok, jestliže:

 • vám bylo na základě informací z výpisu z úvěrového registru provozovaného danou agenturou v posledních šedesáti (60) dnech zamítnuto poskytnutí úvěru, pojištění, zaměstnání nebo státní povolení či jiné státem udělované výhody nebo jste v souvislosti s těmito záležitostmi byli vyrozuměni o jiném nepříznivém rozhodnutí;


 • vám byl na základě informací z výpisu z úvěrového registru provozovaného danou agenturou v posledních šedesáti (60) dnech odepřen pronájem domu či bytu, nebo jestliže jste byli požádáni o zaplacení vyšší než obvyklé kauce;


 • písemně prohlásíte, že jste bez práce a že se chcete do šedesáti (60) dnů od data vyhotovení prohlášení ucházet o zaměstnání;


 • písemně prohlásíte, že pobíráte státní sociální podporu;


 • písemně potvrdíte, že máte důvod se domnívat, že se do vašeho záznamu v úvěrovém registru provozovaném příslušnou agenturou podvodně dostaly nepřesné informace.Máte-li bydliště ve státě Colorado, Maine, Maryland, Massachusetts, New Jersey nebo Vermont, máte dále nárok na bezplatné poskytnutí výpisu z úvěrového rejstříku jednou ročně, a máte-li bydliště ve státě Georgia, máte na něj nárok dvakrát ročně. Občanům s bydlištěm ve státě Illinois jsou agentury provozující úvěrový registr výpis z úvěrového rejstříku povinny na žádost poskytnout zdarma nebo za nízký poplatek. V ostatních případech si agentury provozující registry mohou za poskytnutí výpisu z úvěrového registru účtovat poplatek v přiměřené výši.Zákon FCRA stanoví, že máte právo zpochybnit nepřesné či neúplné informace uvedené ve svém výpisu z úvěrového registru. CHCETE-LI ZPOCHYBNIT NEPŘESNÉ ČI NEÚPLNÉ INFORMACE VE SVÉM VÝPISU, NEJSTE POVINNI SI ZAPLATIT POSKYTNUTÍ VÝPISU Z ÚVĚROVÉHO REGISTRU OD SPOLEČNOSTI TRUECREDIT ANI SI VYŽÁDAT VÝPIS Z REGISTRU OD SPOLEČNOSTI EQUIFAX, EXPERIAN, TRANSUNION NEBO JAKÉKOLI PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI TĚCHTO TŘÍ NÁRODNÍCH AGENTUR PROVOZUJÍCÍCH ÚVĚROVÝ REGISTR NEBO OD JAKÉKOLI JINÉ AGENTURY PROVOZUJÍCÍ ÚVĚROVÝ REGISTR.Společnosti Equifax, Experian nebo TransUnion (nebo jejich přidružené společnosti) mohou výpis z úvěrového registru poskytovat zdarma za jiných okolností, než jsou okolnosti výše popsané. Chcete-li si od společnosti Equifax, Experian nebo TransUnion přímo vyžádat výpis z úvěrového rejstříku nebo chcete-li zpochybnit informace uvedené ve svém záznamu v úvěrovém rejstříku společnosti Equifax, Experian nebo TransUnion, kontaktujte je na příslušných telefonních číslech:Equifax: +1 800 685 1111
Experian: +1 800 EXPERIAN (+1 800 397 3742)
TransUnion: +1 800 916 8800

VIII. Rozhodné právo

Materiály vztahující se ke službám jsou určeny primárně pro osoby s bydlištěm v USA či na jejich územích a državách. Tato smlouva a její výklad a vymáhání se bez ohledu na pravidla, jež stanoví mezinárodní právo soukromé, řídí zákony státu Delaware. Tímto se neodvolatelně a bezpodmínečně zavazujete, že se v případě jakéhokoli sporu či soudní pře týkající se používání či nákupu služeb od společnosti AVG podřídíte výlučné jurisdikci federálních a státních soudů ve státě Delaware.

IX. ODŠKODNĚNÍ

Tímto se zavazujete, že společnost AVG, její funkcionáře, vedoucí pracovníky, zaměstnance, zástupce, poskytovatele licence, dodavatele a jakékoli externí poskytovatele informací či služeb pro webovou stránku nebo v souvislosti s poskytováním služeb budete hájit a že je odškodníte a zbavíte odpovědnosti za jakékoli ztráty, výdaje, škody a náklady, včetně nákladů na právní zastoupení, které jim vzniknou v důsledku porušení těchto podmínek používání nebo v důsledku toho, že porušíte platné zákony, pravidla a předpisy. Pokud by společnost AVG musela čelit nárokům či žalobám, v souvislosti s nimiž má právo na odškodnění z vaší strany, má právo, na vaše náklady, výlučně rozhodovat o obhajobě a celou záležitost kontrolovat a vy spor bez jejího předchozího písemného souhlasu v žádném případě neurovnáte.

X. Zabezpečení hesla a účtu

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jste povinni zachovat v tajnosti hesla spojená s veškerými účty, jež používáte k přístupu ke službám. Souhlasíte tedy také s tím, že nesete výhradní odpovědnost za veškeré aktivity provedené prostřednictvím vašeho účtu. Dále se zavazujete, že pokud zjistíte, že došlo k neoprávněnému použití vašeho hesla nebo účtu, okamžitě nás o tom uvědomíte.

XI. Ukončení smluvního vztahu

A. Tyto podmínky používání budou v platnosti do konce počátečního období nebo příslušných období prodloužení, pro které si služby zakoupíte.

B. Společnost AVG může od této smlouvy kdykoli odstoupit, jestliže:

 1. porušíte kterékoli ustanovení podmínek používání (nebo jestliže jednáte způsobem, z něhož je zřejmé, že nemáte v úmyslu nebo nejste schopni dodržovat ustanovení těchto podmínek používání);
 2. jí to nařizuje zákon (například pokud se ukáže, že vám služby podle zákona nesmí nebo nebude moci poskytovat); nebo
 3. podle ní přestane být z obchodního hlediska únosné, aby vám služby dále poskytovala; v takovém případě vám vrátí poměrnou část zaplacených poplatků za odběr služeb za zbývající část počátečního období, případně období prodloužení.

C. Skončení období platnosti těchto podmínek používání se nijak nedotkne zákonných práv, povinností a závazků, které vám a společnosti AVG podmínky používání přiznávaly a ukládaly (nebo které strany v období platnosti podmínek používání získaly) nebo u nichž je výslovně stanoveno, že platí neomezeně. Na tato práva, povinnosti a závazky se budou bez časového omezení vztahovat ustanovení článků III, IV, V a VIII–XII včetně.

XII. Jiná ustanovení

A. Zřeknutí se práva vymáhat nápravu v konkrétním případě porušení některého ustanovení těchto podmínek používání nebo jakékoli smlouvy uzavřené se společností AVG nelze považovat za zřeknutí se tohoto práva v případech jakéhokoli dřívějšího, souběžného či pozdějšího porušení příslušného ustanovení nebo jiných ustanovení podmínek používání nebo smlouvy. Zříci se práva lze pouze písemnou formou. Dojde-li některý ze soudů v příslušné jurisdikci k závěru, že jsou některá ustanovení nebo některé části těchto podmínek používání nebo jakékoli jiné smlouvy uzavřené mezi vámi a společností AVG neplatné nebo nevymahatelné, tento jeho závěr nebude mít žádný vliv na ostatní ustanovení či části těchto podmínek používání nebo jiné smlouvy mezi vámi a společností AVG.

B. Společnost AVG nenese odpovědnost za zpoždění dodání služeb či produktů nebo jejich neposkytnutí z důvodů, které jsou objektivně mimo její kontrolu.

C. Nedílnou součástí těchto podmínek používání je smlouva o předplatném služby AVG Identity Alert.

D. Tyto podmínky používání představují úplné právní ujednání mezi vámi a společností AVG, upravují způsob používání služeb (vyjma používání služeb a produktů, které vám společnost AVG poskytuje na základě zvláštní písemné smlouvy, například smlouvy EULA) a plně nahrazují veškeré dřívější smlouvy o daných službách uzavřené mezi vámi a společností AVG.

E. Veškerá práva, jež nejsou v této smlouvě výslovně udělena někomu jinému, si výslovně vyhrazuje společnost AVG.

F. Hovoří-li se v této smlouvě o „nás“ nebo „našem“, rozumí se tím společnost AVG a její pobočky.

G. Výrazy „koncový uživatel“ a „předplatitel“ označují vás.

Zpět na začátek

SMLOUVA O PŘEDPLATNÉM SLUŽBY AVG IDENTITY ALERT

Berete na vědomí, že zaškrtnutím políčka a kliknutím na tlačítko „ZAREGISTROVAT“ dáváte společnosti AVG Technologies CZ, s.r.o., a jejím dceřiným společnostem, pobočkám, divizím, smluvním partnerům a všem prodejcům, všem ostatním subjektům, jež jí poskytují data, a dodavatelům, mimo jiné například společnostem TransUnion, TransUnion Interactive Inc., Experian, Experian Consumer Direct, Equifax a jiným agenturám provozujícím úvěrový registr, podle zákona o informacích o úvěrech Fair Credit Reporting Act ve znění pozdějších předpisů, „písemné povolení“, jímž společnost AVG Technologies CZ, s.r.o., a její dceřiné společnosti, pobočky, divize, smluvní partnery a všechny prodejce, subjekty, jež jí poskytují data, a dodavatele, mimo jiné společnost TransUnion, Experian a Equifax a jiné agentury provozující úvěrový registr, opravňujete, aby si obstarávaly (a) informace z vašeho osobního úvěrového profilu od agentur provozujících úvěrový registr a (b) jiné informace, které se netýkají vaší úvěruschopnosti, a aby v souvislosti s nimi prováděly sledování a vydávaly upozornění. Společnost AVG Technologies CZ, s.r.o., a její dceřiné společnosti, pobočky, divize, smluvní partnery a všechny prodejce, subjekty, jež jí poskytují data, a dodavatele, mimo jiné společnost TransUnion, Experian a Equifax a jiné agentury provozující úvěrový registr, opravňujete k tomu, aby si takovéto informace (jak informace související s vaší úvěruschopností, tak jiné) obstarávaly a aby je sledovaly v souvislosti se službou AVG Identity Alert a rovněž aby do údajů ve vašem úvěrovém profilu doplňovaly výpisy z úvěrového registru a upozornění o změnách.

Zpět na začátek

PODMÍNKY A UJEDNÁNÍ PLATNÉ PRO SLUŽBY AVG LIVEKIVE™ („SLUŽBY“)

Tyto podmínky a ujednání, ve znění, jež společnost AVG Technologies CZ průběžně aktualizuje, (dále jen „smlouva“) tvoří nedílnou součást podmínek a ujednání stanovených v licenčním ujednání společnosti AVG s koncovým uživatelem („ujednání EULA“), jejichž přijetí potvrdíte kliknutím na tlačítko „PŘIJÍMÁM“ nebo nainstalováním softwaru nebo použitím služeb.

1. Služby

 1. Abyste služby mohli používat, může být zapotřebí stáhnout software. Budete-li chtít zálohovat svá data, musíte požadovaná data nejprve vybrat („vybraná data“). Software poté, bude-li spuštěn, bude automaticky zálohovat veškeré provedené úpravy a změny vybraných dat.

 2. Společnost AVG Technologies CZ nabízí (i) bezplatné služby AVG a (ii) placené služby AVG. Bezplatné služby AVG uživatelům nabízejí omezenou kapacitu úložiště, jež je upřesněna na adrese https://www.avg.com. Tyto služby lze upgradovat na placené služby AVG, v rámci nichž za roční nebo měsíční poplatek dle aktuální sazby, která je uvedena na oficiální webové stránce společnosti AVG na adrese https://www.avg.com, a podle pravidel stanovených v odstavci f) níže získáte vyšší kapacitu úložiště. Vybraná data se ukládají redundantně. Nemusí však být dostupná, jestliže probíhá plánovaná údržba nebo jestliže zasáhne vyšší moc.

 3. Společnost AVG Technologies CZ si dobře uvědomuje, jak důležité jsou zabezpečení dat a ochrana osobních údajů, a proto uplatňuje zvláštní opatření, jež mají zajistit ochranu vašich vybraných dat. Při registraci k odběru služeb si zvolíte osobní přihlašovací údaje, které tvoří platná e-mailová adresa („uživatelské jméno“) a osobní heslo („heslo“), a v případě, že se rozhodnete pro vyšší úroveň zabezpečení, také vlastní tajné heslo. Vybraná data se zobrazí v čitelném formátu, pouze pokud zadáte uživatelské jméno a heslo. S ohledem na zajištění maximální úrovně ochrany osobních údajů a zabezpečení společnost AVG Technologies CZ NIKDY neukládá ani nezjišťuje vaše tajné heslo. Proto je mimořádně důležité, abyste si své tajné heslo zapamatovali. Pokud byste jej zapomněli, společnost AVG jej nebude moci obnovit ani vám nebude moci zpřístupnit vybraná data. Heslo si můžete kdykoli změnit na stránce „ÚČET“ v aplikaci. Při registraci budete také vyzváni, abyste si volitelně nastavili nápovědu k heslu („nápověda k heslu“). Nápověda k heslu vám pomůže, abyste si v případě potřeby vzpomněli na zapomenuté heslo. Společnost AVG Technologies CZ nápovědu k heslu v šifrované podobě uloží a zašle ji pouze na e-mailovou adresu, kterou zadáte ve svém účtu při registraci. Zaslání nápovědy k heslu si můžete kdykoli vyžádat na webové stránce společnosti AVG Technologies CZ kliknutím na příslušný odkaz.

 4. Podmínky služby: (i) Z důvodu zajištění maximální funkčnosti a dostupnosti služeb a spokojenosti zákazníků si společnost AVG Technologies CZ vyhrazuje právo stanovit dle svého výhradního uvážení obecné provozní postupy a procesy. Bude-li se společnost AVG Technologies CZ domnívat, že jste při používání bezplatných nebo placených služeb AVG porušili zásady stanovené v této smlouvě, vyhrazuje si právo zablokovat, zrušit nebo vymazat váš účet nebo vaše vybraná data. Jestliže takový případ nastane, společnost vás bude o porušení zásad písemně formou e-mailu informovat, abyste na její závěr mohli do třiceti (30) dnů reagovat (nebo v kratší lhůtě, pokud to vyžaduje zákon). Pokud společnost AVG Technologies CZ do třiceti (30) dnů od odeslání informace o porušení smlouvy (nebo v kratší lhůtě, pokud to vyžaduje zákon) neobdrží žádnou odpověď, vyhrazuje si právo, aniž by tím byla dotčena práva, jež jí vznikají na základě těchto podmínek, nebo její práva na jiné dostupné nápravné prostředky, okamžitě omezit, zablokovat či trvale znemožnit přístup ke službám a vašemu účtu a jejich používání, aniž by vám byla povinna v souvislosti s tímto omezením, zablokováním či znemožněním přístupu poskytnout jakoukoli náhradu škody. (ii) Po ukončení poskytování služeb budou vybraná data uložena, abyste si je mohli do devadesáti (90) dnů od data ukončení naposledy stáhnout a uložit jinam. Po uplynutí této lhůty budou vybraná data odstraněna ze systému společnosti AVG Technologies CZ. (iii) Tímto berete na vědomí a souhlasíte s tím, že vybraná data mohou být v určitých intervalech nedostupná, a to z důvodu provádění údržby serverů společnosti AVG Technologies CZ nebo z jiných důvodů, které společnost AVG Technologies nebude moci ovlivnit.

 5. Registrace: Abyste mohli používat služby, musíte se zaregistrovat a získat osobní uživatelské jméno (e-mailová adresa) a heslo. V souvislosti s registrací se zavazujete, že: (a) v registračním formuláři uvedete pravdivé, přesné, aktuální a úplné informace o sobě a že (b) tyto informace budete spravovat a v případě potřeby ihned aktualizovat, aby byly stále pravdivé, přesné, aktuální a úplné. Dále berete na vědomí, že si smíte zaregistrovat pouze jeden účet pro bezplatné služby AVG. Pokud byste uvedli informace, které nejsou pravdivé, přesné, aktuální nebo úplné, nebo pokud byste si zaregistrovali více než jeden účet pro bezplatné služby AVG, společnost AVG Technologies CZ má právo váš účet dočasně či trvale zrušit a odepřít vám veškeré používání služeb, a to v současnosti i v budoucnosti. Společnost AVG Technologies CZ si rovněž vyhrazuje právo neumožnit registraci zákazníkům, kteří by podle jejího názoru služby neměli využívat. Registrací k odběru služeb potvrzujete společnosti AVG, že jste zletilí a způsobilí uzavřít tuto smlouvu. Výhradní odpovědnost za uchování uživatelského jména a hesla v tajnosti a za úhradu jakýchkoli poplatků, nákladů a výdajů a za jakékoli škody, ztráty a závazky, které vám nebo společnosti AVG Technologies CZ mohou vzniknout v důsledku vyzrazení těchto údajů, nesete vy. Dále nesete plnou odpovědnost za veškeré aktivity provedené s použitím vašeho uživatelského jména a hesla, mimo jiné za úhradu veškerých poplatků za další úložnou kapacitu apod., za úhradu jiných poplatků souvisejících s vaším účtem a za zajištění toho, aby byl váš účet používán plně v souladu s ustanoveními této smlouvy. Zavazujete se také, že pokud zjistíte, že došlo k neoprávněnému použití vašeho účtu nebo k jinému narušení bezpečnosti, budete o tom společnost AVG Technologies CZ okamžitě informovat. Je přísně zakázáno používat účet jiného zákazníka, jestliže k tomu nemáte svolení majitele příslušného účtu.

 6. Platby, prodlužování předplatného a oznámení: (i) Platby za placené služby AVG se kromě těchto podmínek řídí také sazbami předplatného a obdobím zvoleným při zadávání online objednávky (případně prostřednictvím vašeho účtu AVG). Po úspěšném zadání objednávky nebo úspěšném provedení upgradu obdržíte e-mailem potvrzení, které bude obsahovat informaci o příslušném předplatném placených služeb AVG, sazbě a zvoleném období. V míře, v jaké to je možné, lze všechny platby provádět platební kartou. Platby je nutné uhradit při aktivaci účtu a k datu prodloužení předplatného v budoucnosti. Služby nebudou aktivovány, dokud nebude příslušná platba připsána na náš účet. V období prodloužení nebudou služby poskytovány, pokud a dokud společnost AVG Technologies CZ neobdrží platbu za příslušné období prodloužení. Pokud společnosti AVG Technologies CZ nezašlete oznámení o ukončení odběru, z účtu vaší platební karty se budou automaticky odečítat platby za prodloužení předplatného a platnost vašeho účtu se bude automaticky prodlužovat.

  (ii) Pokud služby během konkrétního období upgradujete, abyste získali větší úložnou kapacitu, (poměrný) poplatek za zbývající část aktuálního období související s upgradem bude splatný okamžitě a poplatky za předplatné na další období budou splatné podle podmínek určených v této smlouvě. Případný přechod na nižší verzi nebo oznámení o ukončení odběru podané během konkrétního období budou platit od konce následujícího platebního období. Společnost AVG si s odkazem na odstavec b) výše a odstavec g) níže vyhrazuje právo účtovat za nepřiměřené využívání placených služeb AVG další poplatky ve výši (ekvivalentu) 15 USD ročně za poměrnou část 10 GB za každý měsíc nepřiměřeného využívání nebo uplatnit určité omezení. O výši splatných poplatků vás společnost AVG bude předem informovat. Pokud poplatky neuhradíte, společnost AVG Technologies CZ uplatní omezení nebo jiné nápravné prostředky, jež má podle této smlouvy k dispozici.

  (iii) Bez ohledu na výše uvedené platí, že pokud společnost AVG Technologies CZ neobdrží jakékoli platby, na něž má podle této smlouvy nárok, a to v plné výši do třiceti (30) dnů od data jejich splatnosti, dlužné částky se začnou zvyšovat o úrok 0,05 % za každý den prodlení, případně o maximální úrok, jejž povolují platné zákony, podle toho, která úroková sazba je nižší. Tímto souhlasíte s tím, že budou-li poplatky splatné společnosti AVG Technologies CZ vybrány na příkaz soudu nebo na příkaz soudu získaný s pomocí advokáta nebo na základě porady s advokátem nebo prostřednictvím agentury specializující se na vymáhání pohledávek, uhradíte veškeré náklady na vybrání poplatku, mimo jiné veškeré soudní výlohy a přiměřené náklady na právní zastoupení.

 7. Pravidla korektního užívání: S ohledem na zajištění bezpečnosti sítě a zařízení a také zamezení nepatřičnému využívání systému pro online zálohování bude využívání služeb omezeno podmínkami korektního užívání a společnost AVG bude sledovat, zda služby využíváte v souladu s nimi. Převážná většina zákazníků společnosti AVG (tedy více než 95 %) tento systém pro online zálohování nebude využívat v nepřiměřené míře. Společnost AVG čas od času určí, co se ve vztahu k typickému využívání služeb považuje za nepřiměřené využívání. V současné době se odhaduje, že jeden zákazník využívá podstatně méně než 500 GB online úložiště. Tento odhad se pravidelně přezkoumává, přičemž se bere v úvahu budoucí chování uživatelů a využívání služeb. Je-li upraven, zveřejní se na webové stránce příslušného produktu AVG. Jestliže zvolíte variantu placených služeb AVG, jež zaručuje možnost neomezeného využívání úložiště, a využíváte více než 500 GB úložiště, společnost AVG vám může dle svého výhradního uvážení účtovat další poplatky za používání, jak je uvedeno v odstavci f) výše a v tomto odstavci g). Kromě toho platí následující kritéria korektního užívání: funkce služeb vám umožňují, abyste vybraná data v souladu s touto smlouvou sdíleli s jinými lidmi („funkce sdílení“). Bez ohledu na výše uvedené berete na vědomí a souhlasíte s tím, že je funkce sdílení určena pouze pro vaši osobní potřebu a nemá sloužit k obecnému šíření vybraných dat. Společnost AVG Technologies CZ si vyhrazuje právo sledovat obecné využívání a provoz systému za účelem zjištění případného nepřiměřeného využívání funkce sdílení. Společnost AVG Technologies CZ může využívání funkce sdílení považovat za nepřiměřené, jestliže je síťový provoz významně větší než síťový provoz při průměrném využívání služeb zákazníky obecně. V případě nepřiměřeného využívání funkce sdílení může společnost AVG Technologies CZ tuto funkci zablokovat nebo omezit („omezení“). Sledování provozu systému a stanovení omezení má zajistit bezpečnost sítě a zařízení a zabránit nepatřičnému využívání úložišť AVG ShareRooms jako distribučních kanálů k masovému šíření obsahu. Aniž by tím byla dotčena platnost odstavce g) xii níže, rozhodnutí o tom, zda je síťový provoz větší než průměrný a zda je třeba přikročit ke stanovení omezení, případně k naúčtování dalších poplatků, určuje na základě svého uvážení výhradně společnost AVG Technologies CZ.

Prostřednictvím služeb je rovněž zakázáno ukládat, přenášet a sdílet jakékoli materiály a provádět jakékoli jiné kroky:

(i) v souvislosti s nimiž by docházelo k porušení práv jiných subjektů, mimo jiné práv k patentům či ochranným známkám, obchodních tajemství, autorských práv, osobnostních práv nebo jiných vlastnických práv;

(ii) v souvislosti s nimiž by docházelo k odesílání, zveřejňování, zasílání e-mailem a přenosu vybraných dat, která nemáte s ohledem na platné zákony či na smluvní vztah nebo vztah důvěrnosti právo šířit (například neveřejné informace, chráněné a důvěrné informace zjištěné či získané ve spojitosti se zaměstnáním nebo na základě dohody o mlčenlivosti apod.), nebo ke zpřístupňování takových dat jiným způsobem;

(iii) které jsou nezákonné, výhrůžné, urážlivé, nenávistné, pomlouvačné, nactiutrhačné, hanlivé, klamné, podvodné, protiprávní, nemravné či obscénní nebo které narušují něčí soukromí;

(iv) které ohrožují, obtěžují, „pronásledují“, ponižují, napadají či zastrašují konkrétní osobu nebo skupinu osob, ať už z jakéhokoli důvodu, mimo jiné kvůli náboženskému vyznání, pohlaví, sexuální orientaci, rase, národnostní příslušnosti, věku či postižení;

(v) jakýmkoli způsobem škodí nezletilým;

(vi) v rámci nichž se vydáváte za jinou osobu, podnik či subjekt (mimo jiné za zástupce společnosti AVG) nebo neoprávněně či nepřesně prezentujete svůj vztah k nějaké fyzické či právnické osobě; (vii) v souvislosti s nimiž paděláte hlavičky nebo jinak falšujete identifikační údaje, abyste zakryli původ vybraných dat, která prostřednictvím služeb přenášíte či sdílíte;

(viii) prostřednictvím nichž se šíří viry nebo jiný počítačový kód, soubory nebo programy, které přerušují, narušují, znemožňují nebo omezují fungování jakéhokoli počítačového softwaru nebo hardwaru či telekomunikačního zařízení nebo které umožňují neoprávněné používání počítače či počítačové sítě;

(ix) které narušují či omezují využívání služeb ostatními zákazníky;

(x) které ostatní podněcují či vyzývají k provádění nelegálních aktivit nebo k tomu, aby někomu ublížili či poškodili cizí majetek;

(xi) které propagují jednání, jež je trestným činem nebo občanskoprávním deliktem;

(xii) které jsou v rozporu s touto smlouvou nebo s jakýmikoli jinými podmínkami používání, pravidly či zásadami, jež se na služby vztahují; tím je tedy zakázáno mimo jiné ustavičné a nepřiměřené využívání funkce sdílení, při jakém není dostatečným nápravným opatřením omezení.

Pokud by se společnost AVG Technologies CZ dozvěděla o odeslání obsahu takovéhoto charakteru prostřednictvím služeb, vyhrazuje si právo zablokovat k němu veškerý přístup. Dále si společnost AVG Technologies CZ vyhrazuje právo rozhodovat dle vlastního výhradního uvážení o tom, zda konkrétní vybraná data spadají do některé z výše uvedených zakázaných kategorií.

h. Služby je zakázáno využívat způsobem, který by mohl zničit, deaktivovat, narušit, přetížit, poškodit či jinak ohrozit služby a jakékoli další servery nebo sítě, s nimiž můžete v souvislosti s používáním služeb pracovat, nebo který by mohl jakkoli jinak ohrozit možnost či kvalitu využívání služeb ostatními. Dále je zakázáno získávat prostřednictvím hackerských technik, nedovoleného zjišťování hesel a jiných prostředků neoprávněný přístup ke službám, účtům jiných uživatelů a jakýmkoli počítačovým systémům a sítím, jež jsou se službami spojeny. Zakázáno je také zveřejňovat vlastní uživatelské jméno nebo heslo a záměrně tak narušovat bezpečnost svého účtu. Společnost AVG Technologies CZ může využít jakékoli právní či technické nápravné prostředky, aby zabránila porušování tohoto ustanovení a vymohla dodržování této smlouvy.

i. Zákaz rozesílání spamu: Služby je zakázáno používat k rozesílání řetězových dopisů, nevyžádané pošty a spamu a k jakýmkoli komerčním aktivitám. V žádném případě nesmíte shromažďovat informace o jiných zákaznících a využívat je k zasílání nebo zprostředkování zasílání nevyžádaných hromadných sdělení. Porušíte-li vy nebo kdokoli, kdo používá váš účet, tato ustanovení, společnost AVG Technologies CZ si vyhrazuje právo vám okamžitě znemožnit přístup ke službám nebo jejich využívání a podniknout jakékoli další právní kroky. Jestliže vám společnost AVG Technologies CZ znemožní přístup ke službám či jejich používání, bude v souvislosti s mazáním vašich vybraných dat postupovat tak, jak je stanoveno v podmínkách služby (odstavec d) výše. Společnost AVG Technologies CZ může využít jakékoli technické či právní nápravné prostředky, aby zabránila pronikání a přítomnosti nevyžádaných hromadných sdělení do svého systému či svých komunikačních sítí a využívání systému a sítí k šíření takových sdělení.

j. Obsah nebo vybraná data třetích stran: Tímto berete na vědomí, že společnost AVG Technologies CZ neposkytuje žádné záruky ani ujištění ohledně přesnosti či hodnověrnosti jakéhokoli obsahu, názoru, tvrzení, návrhu a jakékoli rady ani jiné informace, jež nabízejí třetí strany nebo jiní zákazníci a které jsou sdíleny či distribuovány prostřednictvím služeb. Veškeré rady, názory, tvrzení, návrhy, služby, nabídky a další informace či další obsah, který prostřednictvím služeb předkládají či šíří třetí strany, náleží příslušným autorům a ti za tento obsah nesou výhradní odpovědnost. Jestliže se na takovéto rady, názory, tvrzení, návrhy či informace spolehnete, činíte tak na vlastní a výhradní odpovědnost.

k. Dodatky: Společnost AVG Technologies CZ si vyhrazuje právo podmínky a ustanovení této smlouvy kdykoli upravit. Aktuální verzi vždy zpřístupní na své oficiální webové stránce na adrese www.avg.com. Tímto souhlasíte s tím, že se budete vždy řídit aktuální verzí těchto podmínek a ustanovení, kterou společnost AVG Technologies CZ zveřejní na adrese www.avg.com, pokud ovšem společnost AVG Technologies CZ písemně neuvědomíte o tom, že s upravenou verzí podmínek nesouhlasíte. V takovém případě si společnost AVG Technologies CZ vyhrazuje právo okamžitě ukončit platnost této smlouvy a poskytování služeb. Ustanovení týkající se vašich platebních povinností, včetně povinnosti uhradit dosud nefakturované dlužné částky, budou platit i po ukončení platnosti smlouvy, až do chvíle, kdy společnost AVG Technologies CZ obdrží splatné platby v plné výši.

l. Vymáhání smlouvy: Společnost AVG si vyhrazuje veškerá práva vymáhat zákonnými prostředky dodržování podmínek a ujednání uvedených v tomto dokumentu.

Zpět na začátek

PODMÍNKY A UJEDNÁNÍ PLATNÉ PRO FUNKCI AVG DO NOT TRACK („FUNKCE“)

Tyto podmínky, i s občasnými úpravami provedenými společností AVG Technologies CZ, (dále jen „Podmínky funkce AVG DNT“), jsou nedělitelnou součástí licenčního ujednání s koncovým uživatelem vydaného společností AVG („ujednání EULA“). Stisknutím tlačítka „Přijímám“ nebo instalací softwaru nebo používáním této funkce vyjadřujete s těmito podmínkami svůj souhlas.

1. Funkce AVG Do Not Track

 1. Aby bylo tuto funkci možné používat, je nutné stáhnout příslušný software. Tato funkce slouží k rozpoznání internetových stránek, které sbírají data o vaší činnosti na internetu. Funkce dále umožňuje nastavení blokování jednotlivých činností dle vlastních preferencí.

 2. Společnost AVG Technologies CZ neodpovídá za žádné změny, které v nastavení této funkce provedete vy. Výslovně berete na vědomí, že tato funkce ve výchozím nastavení zabraňuje určitým internetovým stránkám sbírat data o vaší činnosti na internetu. Pokud nebudete se zablokováním některé z takových stránek souhlasit, můžete prostřednictvím ikony funkce zobrazené v internetovém prohlížeči tato nastavení upravit. Výslovně berete na vědomí, že podle výchozího nastavení nebo po zablokování všech činností spojených se sběrem dat nemusíte mít přístup k celému obsahu internetových stránek třetích stran.

 3. Podporované prohlížeče: Berete na vědomí, že řádnou činnost této funkce lze zaručit pouze v následujících internetových prohlížečích: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox a Google Chrome.

 4. Dále berete na vědomí, že tato funkce prostřednictvím protokolu W3C DNT informuje služby, že si nepřejete být sledováni. V rámci této komunikace nejsou přenášena žádná jiná data.

 5. Vyloučení odpovědnosti: KROMĚ ZÁRUKY VÝSLOVNĚ UVEDENÉ V ČÁSTI 6.A SMLOUVY EULA SE SPOLEČNOST AVG TECHNOLOGIES CZ VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁ JAKÝCHKOLI JINÝCH ZÁRUK TÝKAJÍCÍCH SE FUNKCE NEBO JEJÍCH ČÁSTÍ, AŤ UŽ VYJÁDŘENÝCH, NEBO ODVOZENÝCH, MIMO JINÉ ZÁRUK OHLEDNĚ SCHOPNOSTI FUNKCE ÚSPĚŠNĚ ROZPOZNAT VEŠKEROU SLEDOVACÍ ČINNOST PROVÁDĚNOU INTERNETOVÝMI STRÁNKAMI TŘETÍCH STRAN A ČÁSTEČNĚ NEBO ÚPLNĚ TUTO ČINNOST ZABLOKOVAT.

 6. Dodatky: Společnost AVG Technologies CZ si vyhrazuje právo tyto podmínky a ustanovení platné pro funkci AVG DNT kdykoli upravit. Aktuální verzi vždy zpřístupní na své oficiální webové stránce na adrese www.avg.com/eula. Souhlasíte s tím, že se budete vždy řídit aktuální verzí těchto podmínek, která bude společností AVG Technologies CZ zveřejněna na adrese www.avg.com/eula. Pokud nebudete s upravenou verzí podmínek souhlasit, ihned o tom musíte společnost AVG Technologies písemně informovat. V takovém případě si společnost AVG Technologies CZ vyhrazuje právo ukončit platnost těchto všeobecných obchodních podmínek pro funkci AVG DNT a Smlouvy EULA a ukončit vaše právo používat příslušný software. Některé klauzule podmínek však mohou platit i poté.

 7. Vymáhání smlouvy: Společnost AVG si vyhrazuje veškerá práva vymáhat zákonnými prostředky dodržování podmínek a ujednání uvedených v tomto dokumentu.

Zpět na začátek

PODMÍNKY A UJEDNÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE PRODUKTŮ TŘETÍCH STRAN

Vítejte v části podmínek a ujednání týkajících se třetích stran. Naleznete zde informace o specifických podmínkách a ujednáních ohledně softwaru, hardwaru a ostatních služeb třetích stran, které jsou poskytovány společností AVG Technologies CZ. Všechny záruky a jiné podmínky, které se vztahují na produkty třetích stran, ať už jde o software, hardware nebo služby, podléhají těmto specifickým podmínkám, ačkoli jsou dodávány příslušnou třetí stranou. Vyjádřením souhlasu s licenčním ujednáním s koncovým uživatelem (EULA) společnosti AVG Technologies zároveň přijímáte i podmínky nastíněné v této části.

Zpět na začátek