Antivir AVG | Licenční smlouva - AVG 2014

LICENČNÍ UJEDNÁNÍ S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: DŮKLADNĚ SI PROSTUDUJTE ZNĚNÍ TOHOTO UJEDNÁNÍ (DÁLE JAKO „UJEDNÁNÍ“). JEDNÁ SE O UJEDNÁNÍ, KTERÉ UPRAVUJE POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU, POUŽÍVÁNÍ KONKRÉTNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ AVG A SHROMAŽĎOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ KONKRÉTNÍCH ÚDAJŮ, NA ZÁKLADĚ KTERÝCH LZE IDENTIFIKOVAT OSOBU. KLIKNUTÍM NA MOŽNOST „SOUHLASÍM“, „PŘIJÍMÁM“ NEBO MOŽNOST PODOBNÉHO ZNĚNÍ NEBO INSTALACÍ ČI POUŽÍVÁNÍM PŘILOŽENÉHO SOFTWAROVÉHO PRODUKTU, SE ZAVAZUJETE (SVÝM JMÉNEM NEBO JMÉNEM SPOLEČNOSTI ČI PRÁVNICKÉ OSOBY, NA JEJÍMŽ ZAŘÍZENÍ JE SOFTWARE NAINSTALOVÁN) K NÁSLEDUJÍCÍMU:

 • DODRŽOVAT TYTO PODMÍNKY A UJEDNÁNÍ, VČETNĚ PODMÍNEK A UJEDNÁNÍ, NA KTERÁ ODKAZUJE ČÁST 4.
 • SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SPOLEČNOST AVG SMÍ SHROMAŽĎOVAT A ZPRACOVÁVAT ÚDAJE OHLEDNĚ POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU NEBO SLUŽEB, JAK JE PODROBNĚJI POPSÁNO V ČÁSTI 9 NÍŽE, V NAŠICH ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A V NAŠEM OZNÁMENÍ O POCTIVÉM ZPRACOVÁNÍ.

JE-LI VÁM MÉNĚ NEŽ OSMNÁCT LET NEBO NEJSTE ZLETILÍ K UZAVÍRÁNÍ ZÁVAZNÉ SMLOUVY, NESMÍTE TOTO UJEDNÁNÍ PŘIJÍMAT. ZA FYZICKÉ OSOBY MLADŠÍ OSMNÁCTI LET MUSÍ TOTO UJEDNÁNÍ JEJICH JMÉNEM PŘIJMOUT RODIČ NEBO OPATROVNÍK, KTERÝ JIM MUSÍ DÁT SVOLENÍ K POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU ČI SLUŽEB. SOFTWARE ANI SLUŽBY NESMÍTE POUŽÍVAT, JSTE-LI MLADŠÍ TŘINÁCTI LET. PŘIJMETE-LI TOTO UJEDNÁNÍ, POTVRZUJETE, ŽE JSTE PRÁVNĚ ZPŮSOBILÍ BÝT TÍMTO UJEDNÁNÍM VÁZÁNI.

Pokud s těmito podmínkami používání softwaru nesouhlasíte, klikněte na „NESOUHLASÍM“, „ODMÍTÁM“, „ZPĚT“ nebo na možnost podobného znění. V určitých případech můžete za následujících podmínek získat zpět kupní cenu:

 • Pokud jste software zakoupili formou stažení, postupujte podle instrukcí na adrese www.avg.com/support a podejte žádost o vrácení kupní ceny. Částka bude převedena na váš bankovní účet do třiceti dnů od podání žádosti. Pokud jste zakoupili software, u kterého je počáteční doba trvání smlouvy stanovena na třicet dnů a každé další prodloužení je omezeno na třicet dnů, máte právo na vrácení částky vztahující se k počáteční době trvání smlouvy.
 • Pokud jste software zakoupili formou stažení z webové stránky Google Play, postupujte podle kroků pro vrácení kupní ceny popsaných na adrese http://support.google.com/googleplay/bin/answer.py?hl=en&answer=134336. Pro tyto případy neplatí standardní pravidla vracení kupní ceny běžně platná pro produkty společnosti AVG.
 • Pokud jste software zakoupili od prodejce třetí strany, kontaktujte jej ohledně žádosti o vrácení kupní ceny.
 • Pokud jste softwarový produkt pro mobilní zařízení zakoupili přímo od společnosti AVG, kontaktujte nás ohledně žádosti o vrácení kupní ceny prostřednictvím formuláře dodaného spolu se softwarem.
 • Pokud jste software zakoupili jakoukoliv jinou formou, zničte všechny kopie softwaru, které jste vytvořili (včetně archivních kopií) a vraťte software v původním balení spolu s dokladem o koupi na místo, kde jste jej zakoupili.

Společnost AVG má právo toto ujednání kdykoliv změnit a o této změně vás informovat. Další používání softwaru může být podmíněno prostudováním a přijetím takových změn tohoto ujednání. Tyto podmínky, jejich změny či aktualizace nemusíte přijímat, ale dokud tak neučiníte, nebudete mít právo používat software ani služby a software nesmíte instalovat ani aktivovat. Budete-li software nadále používat, bude to považováno za přijetí změn tohoto ujednání.

POZNÁMKA: SOFTWARE MŮŽE OBSAHOVAT FUNKCI, KTERÁ ZPŮSOBÍ, ŽE SOFTWARE PŘESTANE FUNGOVAT NA KONCI DOBY TRVÁNÍ SMLOUVY (DEFINOVÁNO NÍŽE).

 1. 1. Definice.

  1. 1.1 „Schválenými účelyse rozumí (i) soukromé, nekomerční používání bezplatného softwaru a (ii) osobní používání nebo interní obchodní používání jiného softwaru či služeb.
  2. 1.2 „Přidruženou společnostíse rozumí subjekt, který vede, je veden nebo je pod společným vedením příslušné strany. „Vedením“ se v části 1 rozumí vlastnictví více než 50 % z podílu v majetku investorů příslušného subjektu.
  3. 1.3 „Příslušnými podmínkamise rozumí podmínky a ujednání uvedené (i) ve vaší objednávce, pokud jste software stáhli v elektronické podobě z internetu, (ii) na obalu, pokud jste software zakoupili na disku CD nebo jiném fyzickém médiu, nebo (iii) v příslušných standardních podmínkách a ujednáních pro služby. Příslušné podmínky mohou obsahovat jakékoliv podmínky určující délku trvání počáteční doby trvání smlouvy a maximální počet zařízení, na kterých smíte software používat.
  4. 1.4 „Společností AVGse rozumí společnost AVG Netherlands BV, společnost založená podle zákonů Nizozemska a všechny přidružené společnosti, které mají právo poskytovat licence k příslušnému softwaru.
  5. 1.5 „Bezplatným softwaremse rozumí software, který vám je poskytnut bezplatně, mimo jiné včetně (i) softwaru poskytnutého pro zkušební účely nebo pro účely hodnocení nebo (ii) softwaru označeného jako verze „beta test“, ať už byl zaplacen, či nikoliv, nebo (iii) jiného softwaru nebo služby poskytnutých společností AVG jako bezplatný software nebo služba.
  6. 1.6 „Zařízenímse rozumí mobilní telefon, mobilní zařízení, tablet, zařízení pro mobilní sítě, jiný mobilní produkt nebo osobní počítač, který využívá operační systém podporovaný společností AVG, jak je popsáno v příslušných podmínkách a technické specifikaci k softwaru.
  7. 1.7 „Funkcíse rozumí funkce AVG Do Not Track.
  8. 1.8 „Počáteční dobou trvání smlouvyse rozumí období začínající dnem pořízení softwaru a trvající po dobu uvedenou v příslušných podmínkách.
  9. 1.9 „Softwarem pro mobilní zařízeníse rozumí software určený pro použití v zařízeních, vyjma osobních počítačů, a podléhající výjimkám a omezením uvedeným v příslušných podmínkách.
  10. 1.10 „Zásadami ochrany osobních údajůse rozumí Zásady ochrany osobních údajů společnosti AVG, které jsou dostupné a příležitostně aktualizované na adrese http://www.avg.com/privacy.
  11. 1.11 Význam termínu „prodlouženíje popsán v části 3.1 tohoto ujednání.
  12. 1.12 „Službamise rozumí služby dodávané se softwarem nebo jiné služby zakoupené, poskytnuté nebo vyžádané v souvislosti se softwarem, které v důsledku této transakce poskytne společnost AVG.
  13. 1.13 „Softwaremse rozumí příslušný software, jehož používání se řídí podmínkami a ujednáními této smlouvy (mimo jiné včetně softwaru pro mobilní zařízení a AVG Anti-Virus Free Edition for Linux).
  14. 1.14„Technickými specifikacemise rozumí technická dokumentace vztahující se k danému softwaru, která je dostupná na adrese www.avg.com/technical-specifications.
  15. 1.15 „Dobou trváníse rozumí počáteční doba trvání smlouvy spolu s prodlouženími.
  16. 1.16 „Materiály třetích stranse rozumí software, služby, webové stránky, nabídky a propagace nebo produkty poskytované třetí stranou, jejichž používání se řídí podmínkami a ujednáními třetích stran.
  17. 1.17 „Podmínkami a ujednáními třetích stranse rozumí podmínky a ujednání třetích stran, kterými se řídí používání materiálů třetích stran.
  18. 1.18 „Aktualizacíse rozumí obsah nebo kód, který příležitostně aktualizuje software, mimo jiné včetně: aktualizované definice malwaru, aktualizované definice anti-spywaru, aktualizovaných antispamových pravidel (nebo pravidel ochrany před nevyžádanou poštou), aktualizovaných virových definic, aktualizovaných seznamů adres URL, aktualizovaných pravidel firewallu, aktualizovaných dat detekce narušení, aktualizovaných seznamů ověřených webových stránek, aktualizovaných informací o zranitelnosti nebo jiných dostupných aktualizací příležitostně poskytovaných společností AVG v souvislosti se softwarem.
 2. 2. Udělení licence, příslušná ustanovení.

  1. 2.1 Udělení licence. Společnost AVG vám tímto v souladu s podmínkami a ujednáními této smlouvy uděluje nevýlučnou a nepřenosnou licenci s příslušnou dobou trvání na používání softwaru pouze ve formě spustitelného či objektového kódu a na využívání služeb, výlučně ke schváleným účelům ve specifikovaném množství a v souladu s příslušnými podmínkami a technickými specifikacemi. Bez omezení výše uvedeného (i) pokud obdržíte software spolu se zařízením, dává vám tato licence právo používat software výlučně spolu s příslušným zařízením a v souladu s příslušnými podmínkami a technickými specifikacemi, (ii) pokud jste obdrželi software spolu s jiným softwarem nebo službou, dává vám tato licence právo používat software výlučně spolu s příslušným softwarem nebo službami v souladu s příslušnými podmínkami a technickými specifikacemi.
  2. 2.2 Používání služeb. Služby se budou řídit podmínkami a ujednáními pro služby, které mohou být umístěny na příslušných webových stránkách. Podmínky a ujednání, kterými se řídí poskytování služeb podpory, jsou uvedeny na adrese www.avg.com/support a mohou být společností AVG příležitostně měněny.
  3. 2.3 Omezení. Nemáte právo provádět a nesmíte třetím stranám dovolit provádět následující činnosti: (i) kopírovat software za jiným účelem, než je přiměřeně nutné k použití stanovenému tímto ujednáním a k vytváření neinstalovaných off-line kopií pro případ obnovení po havárii; (ii) instalovat software na větší množství zařízení, než je stanoveno a schváleno v příslušných podmínkách a technických specifikacích; (iii) používat licenční číslo poskytnuté společností AVG v souvislosti se softwarem na více než jednom (1) zařízení, pokud toto použití výslovně neschválila společnost AVG; (iv) zveřejnit licenční číslo kvůli získání služeb podpory ohledně softwaru jiné straně než společnosti AVG a jejím jmenovaným zástupcům; (v) zveřejnit nebo jinak zpřístupnit třetím stranám software nebo licenční číslo či je používat k jiným než schváleným účelům; (vi) s výjimkou případů výslovně schválených zákonem nesmíte na softwaru provádět zpětné inženýrství ani disassembling, nesmíte dekompilovat, překládat, rekonstruovat, transformovat nebo extrahovat software ani jeho část (mimo jiné včetně všech souvisejících definic malwaru a rutinních způsobů nálezu malwaru); (vii) s výjimkou případů výslovně schválených zákonem nesmíte software měnit, modifikovat nebo jinak pozměňovat (mimo jiné včetně všech souvisejících definic malwaru a rutinních způsobů nálezu malwaru); (viii) znovu prodávat, distribuovat, šířit, přenášet, předávat, dát do zástavy, pronajímat, sdílet či sublicencovat software ani služby; (ix) zpřístupnit nebo umožnit používání softwaru třetí straně prostřednictvím střediska služeb, timesharingu, předplacené služby, poskytovatele aplikačních služeb a podobně; (x) znefunkčnit či obcházet provedení kontrol instalace nebo použití kopií softwaru, pokoušet se o takové znefunkčnění nebo obcházení či napomáhat k těmto činnostem třetím stranám; (xi) instalovat software na operační systém nepodporovaný společností AVG, nebo (xii) odstranit ze softwaru označení o autorských právech, ochranných známkách či jiná označení o vlastnických právech. POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU ČI SLUŽEB V ROZPORU S VÝSLOVNÝMI SVOLENÍMI ČI ZÁKAZY STANOVENÝMI V ČÁSTI 2 ZNAMENAJÍ ZÁVAŽNÉ PORUŠENÍ TOHOTO UJEDNÁNÍ A MOHOU ZNAMENAT PORUŠENÍ PŘÍSLUŠNÝCH ZÁKONŮ O AUTORSKÝCH PRÁVECH.
  4. 2.4 AVG Secure Installer. Společnost AVG může v souvislosti s instalací softwaru nabídnout možnost použít aplikaci AVG Secure Installer, která může obsahovat materiály třetích stran. Takové materiály jsou dodávány třetími stranami a řídí se podmínkami a ujednáními třetích stran a všech relevantních licenčních smluv, podmínkami používání, zásadami ochrany osobních údajů a dalšími jimi stanovenými podmínkami. Pečlivě si prostudujte tyto podmínky předtím, než se zavážete k jejich dodržování. Souhlasíte s tím, že společnost AVG nenese odpovědnost za obsah nebo funkčnost těchto materiálů třetích stran, neposkytuje na ně záruky ani je neschvaluje, ani vůči vám či třetím stranám nemá závazky související s těmito materiály. Pokud si materiály třetích stran zobrazíte, stáhnete nebo je budete používat, činíte tak na svou vlastní odpovědnost.
  5. 2.5 AVG Do Not Track.

   (i). Společnost AVG může do softwaru začlenit funkci AVG Do Not Track. Funkce slouží k rozpoznání internetových stránek, které monitorují vaši činnost na síti. Můžete se dle svých preferencí ohledně ochrany osobních údajů rozhodnout, zda chcete monitorování činností zablokovat či nikoliv. Společnost AVG neponese odpovědnost za důsledky změn nastavení funkce. Výslovně souhlasíte s tím, že funkce ve výchozím nastavení blokuje určité webové stránky, které monitorují vaši činnost na internetu. Pokud nebudete se zablokováním některé z takových stránek souhlasit, můžete prostřednictvím ikony funkce zobrazené v internetovém prohlížeči tato nastavení upravit. Výslovně souhlasíte s tím, že část obsahu webových stránek třetích stran se vám nemusí zobrazovat, pokud ponecháte výchozí nastavení funkce aktivní nebo pokud změníte výchozí nastavení na blokování veškerého monitorování činností. Veškeré monitorování nemusí být rozpoznáno.

   (ii). Funkce funguje pouze v následujících prohlížečích: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox a Google Chrome. V operačních systémech iOS a MAC OSX bude funkce fungovat v těchto internetových prohlížečích: AVG Family Safety a AVG Safe.

   (iii). Souhlasíte s tím, aby funkce informovala webové stránky nebo jejich prvky, které monitorují činnost, o vašem přání toto monitorování blokovat. Během této komunikace nejsou přenášena žádná jiná data.

  6. 2.6 Aktualizace. Společnost AVG může během doby trvání smlouvy příležitostně poskytnout aktualizace softwaru. Aktualizace jsou považovány za software pro všechny účely tohoto ujednání. Souhlasíte s tím, že stáhnete a povolíte instalaci dostupných aktualizací, abyste funkce softwaru maximálně využili. V rámci procesu dodání služeb pro software dále souhlasíte s tím, že aktualizace nebo jejich části mohou být instalovány automaticky bez vašeho přičinění. Společnost AVG není povinna během doby trvání smlouvy ani po vypršení platnosti či ukončení smluvního vztahu poskytovat aktualizace a smí dle vlastního uvážení ukončit aktualizace pro jinou verzi softwaru, než je nejaktuálnější verze, nebo ukončit aktualizace pro jiné než nejnovější verze podporující používání softwaru spolu s verzemi operačních systémů, e-mailovými programy, programy prohlížeče a dalšími softwary.
  7. 2.7 Připomínky zákazníků. Společnost AVG uvítá vaše připomínky ohledně služeb či softwaru včetně oznámení o selhání, chybách či jiných poruchách softwaru a návrhy na dodatečné nebo jiné funkce. Své návrhy a připomínky nám můžete zasílat prostřednictvím webového formuláře, který najdete na adrese www.avg.com/escalation-feedback-user. Společnost AVG není povinna na takové připomínky či návrhy reagovat, ale vy udělujete společnosti AVG trvalé, přenosné, sublicencovatelné, neodvolatelné, plně splacené, bezplatné, celosvětové právo a licenci, v rámci svých práv duševního vlastnictví, na kopírování, úpravy, zobrazování, postoupení, uchování, distribuci a implementaci vašich připomínek a návrhů do softwaru a služeb a dalších produktů a služeb nabízených společností AVG, přidruženými společnostmi a příslušnými poskytovateli licence, držiteli licence, nabyvateli a nástupci.
  8. 2.8 Testování, měření výkonu. Nesmíte testovat, měřit výkon ani externě zveřejňovat výsledky takového testování nebo měření výkonu softwaru společnosti AVG, ani umožňovat třetím stranám tyto činnosti provádět, bez předchozího písemného svolení společnosti AVG. Žádosti o schválení testování nebo měření výkonu mohou být podávány prostřednictvím části testování a měření výkonu na příslušných webových stránkách společnosti AVG.
 3. 3. Prodloužení, ukončení.

  1. 3.1 Prodloužení. Společnost AVG vám před koncem doby trvání smlouvy může nabídnout možnost prodloužit licence udělené tímto ujednáním za aktuální ceny. Nabídku můžete přijmout, když budete postupovat podle instrukcí uvedených v nabídce, a doba trvání ujednání bude prodloužena na příslušné období (dále jako „prodloužení“).
  2. 3.2 Ukončení. Společnost AVG má navíc k právům stanoveným právem ekvity nebo jinak právo ukončit licenci poskytovanou tímto ujednáním bez závazků (i) bez udání důvodu formou oznámení zaslaného pět (5) dní předem, pod podmínkou, že společnost AVG vám dle vlastního uvážení vrátí licenční poplatky, které jste zaplatili za dobu trvání softwarové licence nebo služby, která dosud neuplynula, poměrně podle příslušné doby trvání, nebo vám udělí licenci na zbývající dobu trvání na podobný produkt, nebo (ii) z konkrétního důvodu, kdykoliv bez oznámení, pokud porušíte ustanovení tohoto ujednání.
  3. 3.3 Následky ukončení. Dojde-li k vypršení doby trvání tohoto ujednání nebo k ukončení smluvního vztahu, přestanete software či služby používat, společnost AVG vám nemusí poskytovat aktualizace a software může přestat fungovat. Části 1, 2.3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 zůstanou platné i po skončení účinnosti tohoto ujednání nebo ukončení smluvních vztahů.
 4. 4. Dodatečné podmínky.

  Tímto souhlasíte s tím, že software a služby mohou obsahovat odkazy na materiály třetích stran, za které společnost AVG nenese odpovědnost. Dále souhlasíte a potvrzujete, že jste si prostudovali a přijali podmínky a ujednání třetích stran, specifické pro příslušné materiály třetích stran. Společnost AVG se zříká veškeré odpovědnosti a záruk ohledně materiálů a podmínek a ujednání třetích stran.

 5. 5. Vlastnictví.

  1. 5.1 Společnost AVG si vyhrazuje práva vztahující se na software a služby, která nejsou výslovně udělena tímto ujednáním. Všechna autorská práva, ochranné známky a další případná vlastnická práva na software a služby (mimo jiné včetně definic malwaru a dalších datových souborů, obrázků v softwaru a zobrazených na obrazovce a veškeré dokumentace související se softwarem) jsou vlastnictvím společnosti AVG nebo poskytovatelů licence a jsou chráněny zákony o autorských právech USA a dalších zemí, mezinárodními úmluvami a dalšími platnými zákony. Každá kopie, kterou smíte na základě tohoto ujednání vytvořit, musí obsahovat plné oznámení o autorských právech a další oznámení dodaná spolu s původní kopií softwaru.
  2. 5.2 Všechny obchodní názvy, ochranné známky, servisní značky, loga, názvy domén a další charakteristické rysy značky používané na produktech či službách třetích stran včetně materiálů třetích stran (dále jen „označení třetích stran“) dostupné prostřednictvím softwaru nebo služeb, jsou vlastnictvím poskytovatelů třetích stran nebo příslušných poskytovatelů licence. Pokud nebudete výslovně písemně oprávněni poskytovateli třetích stran nebo poskytovateli licence, nebudete mít právo používat označení třetích stran. Souhlasíte s tím, že nepoužijete žádný obchodní název, ochrannou známku, servisní značku, logo, název domény ani jiný charakteristický rys značky společnosti, subjektu či organizace způsobem, který by mohl vést k nedorozuměním ohledně vlastníka či oprávněného uživatele těchto názvů, značek, log či rysů. Společnost AVG se zříká odpovědnosti a záruk ohledně označení třetích stran.
 6. 6. Záruky.

  1. 6.1 Obecná ustanovení. Společnost AVG zaručuje, že při dodání softwaru a po dobu následujících třiceti (30) dní (i) nebude médium (pokud se jedná o médium), na kterém je software dodán, obsahovat vady materiálu a (ii) podle části 6.3 bude software fungovat převážně v souladu s technickými specifikacemi a (iii) budou služby poskytovány s patřičnou péčí a dovedností. Následující záruka se vztahuje pouze na software, jak byl dodán, a nevztahuje se na aktualizace či vady způsobené používáním softwaru s jiným softwarem, hardwarem či jinými materiály, na které není v rámci této smlouvy poskytována licence, stejně jako softwarem, hardwarem či materiály, které nesplňují požadavky společnosti AVG uvedené v technických specifikacích nebo na které není v této smlouvě poskytována licence. Jediným opravným prostředkem za porušení záruky popsané v části 6.1 je výměna vadného média nebo softwaru nebo, dle uvážení společnosti AVG, vrácení softwaru za náhradu nákladů. Abyste mohli uplatnit svá práva podle části 6.1, musíte odinstalovat a odstranit všechny kopie softwaru, které máte (včetně archivních kopií), a (i) pokud jste software zakoupili ve formě stažení, kontaktujte nás ohledně požadavku na vrácení kupní ceny na webové stránce www.avg.com/support nebo (ii) pokud jste software zakoupili jinou formou, vraťte jej v původním balení spolu s dokladem o koupi a dokumenty požadovanými ostatními prodejci na místo, kde jste jej zakoupili.
  2. 6.2 Bezplatné služby a software. USTANOVENÍ V ČÁSTI 6.2 JSOU UPLATŇOVÁNA NAMÍSTO USTANOVENÍ V ČÁSTI 6.1, POKUD SE JEDNÁ O BEZPLATNÝ SOFTWARE A SLUŽBY SPOLEČNOSTI AVG. VŠECHNY BEZPLATNÉ SOFTWARY A SLUŽBY SPOLEČNOSTI AVG JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“ A DLE DOSTUPNOSTI BEZ ZÁRUK A PODPORY ČI DALŠÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZE STRANY SPOLEČNOSTI AVG. TOTO USTANOVENÍ SE VÝSLOVNĚ VZTAHUJE TAKÉ NA APLIKACI AVG ANTI-VIRUS FREE EDITION FOR LINUX.
  3. 6.3 Vyloučení odpovědnosti. S VÝJIMKOU VÝSLOVNÉHO USTANOVENÍ V ČÁSTI 6.1 TOHOTO UJEDNÁNÍ SPOLEČNOST AVG VYLUČUJE VEŠKERÉ ZÁRUKY A PŘÍSLIBY OHLEDNĚ SOFTWARU, FUNKCE NEBO SLUŽEB, MÉDIÍ A JAKÉHOKOLI JINÉHO PŘEDMĚTU TOHOTO UJEDNÁNÍ, AŤ UŽ VÝSLOVNÉ ČI PŘEDPOKLÁDANÉ, PŘISLÍBENÉ DRŽITELI LICENCE TŘETÍCH STRAN, MIMO JINÉ VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU A NEPORUŠENÍ PRÁV. SPOLEČNOST AVG NEZARUČUJE, ŽE BUDE SOFTWARE ČI SLUŽBY FUNGOVAT NEPŘERUŠOVANĚ ČI BEZCHYBNĚ, ŽE FUNKCE ÚSPĚŠNĚ ROZPOZNÁ MONITOROVÁNÍ NEBO WEBOVOU STRÁNKU TŘETÍ STRANY A ČÁSTEČNĚ NEBO ÚPLNĚ PROVÁDĚNÍ TÉTO ČINNOSTI ZABLOKUJE, ŽE SOFTWARE POSKYTNE 100% OCHRANU NEBO ZACHOVÁ INTEGRITU VYBRANÝCH DAT, INFORMACÍ ČI OBSAHU ULOŽENÉHO NEBO PŘENÁŠENÉHO PO INTERNETU. V některých právních systémech není dovoleno omezení konkrétních záruk, takže se na vás výše uvedená omezení nemusí vztahovat. V závislosti na právním systému vám mohou náležet další práva.
  4. 6.4 Nebezpečné prostředí. Software není navržen ani licencován pro použití v nebezpečném prostředí, mimo jiné při řízení jaderných zařízení, v systémech letecké navigace, systémech letecké komunikace, kontrolách leteckého provozu, systémech podpory životních funkcí, systémech týkajících se zbraní a v jakémkoli jiném prostředí, ve kterém může selhání softwaru způsobit zranění nebo smrt. Aniž by byla omezena ustanovení částí 6.2 a 6.3 tohoto ujednání, vylučuje tímto společnost AVG a poskytovatelé licence veškeré výslovné či předpokládané záruky vhodnosti k takovým účelům či použitím.
 7. 7. Omezení odpovědnosti.

  V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY NEPONESE SPOLEČNOST AVG ANI JEJÍ PRODEJCI ODPOVĚDNOST VŮČI VÁM ČI TŘETÍM STRANÁM ZA NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ, PENÁLNÍ ČI MIMOŘÁDNÉ ŠKODY, BEZ OHLEDU NA PŘÍČINU ČI POJETÍ ODPOVĚDNOSTI, ANI ZA ŠKODY (PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ), KE KTERÝM DOŠLO V DŮSLEDKU ZTRÁTY OBCHODNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ, ZISKU ČI VÝNOSŮ, ZTRÁTY SOUKROMÍ, NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT ZAŘÍZENÍ NEBO SOFTWARE VČETNĚ TOHOTO SOFTWARU, NÁKLADY NA OPATŘENÍ NÁHRADY NEBO VÝMĚNU ZBOŽÍ A SLUŽEB, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ, ZTRÁTU OBCHODNÍCH INFORMACÍ NEBO JINÉ PENĚŽNÍ ZTRÁTY, KE KTERÝM DOŠLO V SOUVISLOSTI S TÍMTO UJEDNÁNÍM ČI SOFTWAREM NEBO SLUŽBAMI POSKYTOVANÝMI V RÁMCI TOHOTO UJEDNÁNÍ, I KDYBY SPOLEČNOST AVG BYLA NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNA. SPOLEČNOST AVG NEPONESE ODPOVĚDNOST ZA NEOPRÁVNĚNÝ PŘÍSTUP ČI JAKÉKOLIV POŠKOZENÍ, VYMAZÁNÍ, KRÁDEŽ, ZNIČENÍ, MODIFIKACE, NEÚMYSLNÉ ZVEŘEJNĚNÍ ČI ZTRÁTU DAT, INFORMACÍ ČI OBSAHU PŘENÁŠENÉHO, OBDRŽENÉHO ČI ULOŽENÉHO V SYSTÉMECH BEZ OHLEDU NA PŘÍČINU. ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI AVG OHLEDNĚ SOFTWARU A SLUŽEB V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘEKROČÍ NIŽŠÍ Z UVEDENÝCH ČÁSTEK: (I) POPLATKŮ, KTERÉ JSTE ZA SOFTWARE A SLUŽBY ZAPLATILI A (II) MALOOBCHODNÍ CENY ZA SOFTWARE NEBO SLUŽBU V DEN, KDY JSTE PRODUKT OBDRŽELI, NAVRŽENÉ SPOLEČNOSTÍ AVG (NEBO JEDNÁ-LI SE O BEZPLATNÝ SOFTWARE NEBO SLUŽBY, 5 USD). ZMÍNĚNÉ USTANOVENÍ JE PLATNÉ BEZ OHLEDU NA JAKÉKOLI SELHÁNÍ ZÁKLADNÍHO ÚČELU JAKÉKOLI OMEZENÉ NÁPRAVY.

 8. 8. Odškodnění.

  Souhlasíte s tím, že společnost AVG, přidružené společnosti a jejich vedoucí pracovníky, úředníky, zaměstnance a zástupce, poskytovatele licence a zástupce odškodníte, budete je hájit a zbavíte je odpovědnosti za veškeré ztráty, výdaje, škody a náklady, včetně odměny právnímu zástupci, ke kterým dojde v důsledku používání softwaru nebo služeb nebo porušení či domnělého porušení kteréhokoliv z příslibů, záruk, povinností nebo opatření uvedených v tomto dokumentu. Společnost AVG si na své náklady vyhrazuje právo na výhradní obhajobu a kontrolu nad záležitostí, která se týká na vás vymáhaného odškodnění, a v takovém případě budete se společností AVG plně spolupracovat při uplatňování veškeré dostupné obhajoby.

 9. 9. Ochrana osobních údajů a bezpečnost.

  1. 9.1 Obecná ustanovení. Společnost AVG smí shromažďovat a sdílet s přidruženými společnostmi a určitými třetími stranami určité informace týkající se uživatelů softwaru nebo služeb, včetně informací, dle kterých lze určit osoby, a informací ze zařízení uživatele, včetně (i) informací o softwaru a hardwaru vašeho zařízení, jako je například IP adresa, operační systém, informace o tomto softwaru a instalovaných funkcích, softwaru a verzi webového prohlížeče, (ii) dat souvisejících s možnými malwarovými hrozbami pro vaše zařízení a cíli těchto hrozeb včetně názvů souborů, kryptografických hashů, původce, velikosti, datových značek a informací o kontrolních bodech operačního systému zařízení, které mohou zahrnovat cesty a názvy souborů a aplikací, (iii) kopií aplikací, souborů nebo programů, které jsou považovány za škodlivé či infikované nebo mohou obsahovat možné hrozby, a informace o jejich chování, kvůli kterému byly detekovány jako škodlivé či infikované, a nastavení a konfigurací aplikací, například klíčů v registrech, (iv) informací o aplikacích a souborech, které byly nesprávně označeny jako škodlivé, tedy že po nálezu bylo uživatelem povoleno jejich spuštění či použití, a (v) v případě, že zařízení není osobní počítač, vaší e-mailové adresy, IP adresy, typu a kódu IMEI nebo MEID, názvu operátora, telefonního čísla, čísla karty SIM a účastnického čísla, softwaru od jiných výrobců instalovaného v zařízení, četnosti instalací a odinstalací, jazyka a výrobce zařízení, velikosti obrazovky a modelu zařízení, případně dalších technických informací potřebných k tomu, aby společnost AVG mohla poskytovat služby podle tohoto ujednání, data a času, země a IP adresy, ze které se zařízení připojovalo k našemu serveru zabezpečujícímu služby, a informací o geografickém umístění získaných z informací o umístění ze systému GPS, sítě Wi-Fi nebo komunikační sítě. Software a služby mohou výše uvedené informace využívat tak, aby doporučení týkající se produktu a důležité zprávy zasílané službou byly přímo předávány zařízení. Společnost AVG může také sdílet vaši e-mailovou adresu a osobní informace s vybranými partnery, distributory nebo prodejci společnosti AVG, kteří vás tak mohou kontaktovat, aby vám poskytli technickou, licenční a zákaznickou podporu. Společnost AVG má právo monitorovat vaše používání softwaru a jeho umístění, aby se ujistila o dodržování podmínek tohoto ujednání. Vy tímto dáváte společnosti AVG svolení k shromažďování a používání takových informací a přímému zasílání zpráv týkajících se produktů a služeb do vašeho zařízení a souhlasíte s tím, že se shromažďování a používání takových informací společností AVG bude dále řídit zásadami ochrany osobních údajů společnosti AVG.
  2. 9.2 Informace o registraci. Aktivace softwaru nebo služeb vámi či třetí stranou, kterou jste oprávnili, aby provedla aktivaci vaším jménem, může být podmíněna registrací u společnosti AVG na internetu nebo telefonicky. Zásadní podmínkou společnosti AVG pro udělení licence v rámci tohoto ujednání je příslib, že informace uvedené při registraci vámi nebo vámi oprávněnou třetí stranou jsou přesné a úplné ke dni registrace a BEZ OHLEDU NA USTANOVENÍ ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ DÁVÁTE SOUHLAS S TÍM, ABY PO DOBU TRVÁNÍ TOHOTO UJEDNÁNÍ A JEDEN ROK POTÉ (NEBO PO DOBU POVOLENOU ZÁKONEM) (i) SPOLEČNOST AVG SDÍLELA VAŠE KONTAKTNÍ INFORMACE S PŘIDRUŽENÝMI SPOLEČNOSTMI, DISTRIBUTORY, PRODEJCI A DALŠÍMI OBCHODNÍMI PARTNERY; A (ii) ABY BYLY TYTO KONTAKTNÍ INFORMACE VYUŽÍVÁNY SPOLEČNOSTÍ AVG, PŘIDRUŽENÝMI SPOLEČNOSTMI, DISTRIBUTORY, PRODEJCI A DALŠÍMI OBCHODNÍMI PARTNERY K ZASÍLÁNÍ INFORMACÍ, KTERÉ PRO VÁS MOHOU BÝT UŽITEČNÉ, VČETNĚ NABÍDEK SOFTWARU, SLUŽEB A DALŠÍCH PRODUKTŮ. Další podrobnosti o registračních údajích naleznete v zásadách ochrany osobních údajů. Své předvolby můžete spravovat na stránce svého účtu.
  3. 9.3 Panel nástrojů. Podmínky uvedené v této části 9.3 se vztahují na software s názvem AVG Security Toolbar, AVG SafeGuard Toolbar nebo internetový prohlížeč, nástroj nebo doplněk pro prohlížeč dodaný společností AVG. POKRAČOVÁNÍM V INSTALACI TOHOTO PANELU NÁSTROJŮ DÁVÁTE SOUHLAS S TÍM, ŽE PANEL NÁSTROJŮ PŘI INSTALACI ZMĚNÍ PROSTŘEDNICTVÍM NASTAVENÍ WEBOVÉHO PROHLÍŽEČE STRÁNKY „CHYBA DNS“ A „CHYBA 404“. MIMOTO MŮŽE PANEL NÁSTROJŮ PO NAINSTALOVÁNÍ PŘEDÁVAT DODAVATELI NEBO JEHO ZÁSTUPCI URČITÉ ZÁKLADNÍ INFORMACE O POUŽITÍ (týkající se například počtu instalací a jedinečných uživatelů, IP adres, dotazů pro vyhledávání, počtu kliknutí na panel nástrojů, počtu vyhledávání provedených uživateli atd.).
  4. 9.4 Upozornění na Zpracování Údajů.

   Upozornění na zpracování údajů a naše zásady ochrany osobních údajů jsou závazkem k ochraně vašeho soukromí. Společnost AVG chrání vaše údaje před neoprávněným použitím či ztrátou a některé údaje určující vaši osobu bude předávat svým obchodním partnerům pouze kvůli splnění vašich požadavků nebo v případě, že to vyžaduje zákon. Údaje, které od vás získáme, mohou být použity přidruženými společnostmi společnosti AVG po celém světě, včetně zemí, které mají mírnější zákony na ochranu osobních údajů než vaše země.

   Informace, které společnost AVG a software či služby shromažďují z vašeho zařízení, jsou použity ke zdokonalování produktů a služeb, zasílání zpráv do vašeho zařízení a generování e-mailových obchodních sdělení. Ze zasílání e-mailových obchodních sdělení se můžete kdykoli odhlásit kliknutím na příslušný odkaz v e-mailové zprávě nebo prostřednictvím zákaznické podpory na stránkách www.avg.com/support.

 10. 10. Brána Windows Firewall.

  Přijetím tohoto ujednání souhlasíte s tím, že software může během své instalace deaktivovat bránu firewall systému Windows a nahradit ji funkcí firewallu poskytovanou spolu se softwarem. Po odinstalování softwaru budete vyzváni k aktivaci brány firewall systému Windows. Společnost AVG důrazně doporučuje po odinstalování softwaru aktivovat bránu firewall systému Windows.

 11. 11. Audit.

  Přijetím tohoto ujednání jste srozuměni a souhlasíte s tím, že společnost AVG smí provést audit, aby rozhodla, zda vaše používání softwaru probíhá v souladu s podmínkami tohoto ujednání. Audit může být proveden jednak prostřednictvím internetu, nebo na místě, podle toho, co považuje společnost AVG za nezbytné. Pokud audit prokáže, že jednáte v rozporu s tímto ujednáním, má společnost AVG, kromě práv daných zákonem, právem ekvity nebo jinak, právo uplatnit svá práva podle bodu 3 a 8 tohoto ujednání.

 12. 12. Jiná ustanovení.

  1. 12.1 Oznámení. Společnost AVG může doručit jakékoli oznámení formou vyskakovacího okna, dialogového okna či jinými prostředky. Je možné, že oznámení neobdržíte, dokud nespustíte software či služby. Jakékoli takové oznámení bude považováno za doručené k datu, kdy jej společnost AVG poprvé zpřístupní prostřednictvím softwaru či služeb, bez ohledu na to, zda oznámení skutečně přijmete.
  2. 12.2 Licence vlády USA. Software nebo služba poskytnutá vládě USA je poskytována spolu s právy a omezeními licence pro komerční využití popsanými v tomto dokumentu. Společnost AVG si vyhrazuje všechna nezveřejněná práva v souladu se zákony o autorských právech USA.
  3. 12.3 Úplné ujednání. Toto ujednání, včetně příslušných podmínek, technických specifikací, zásad ochrany osobních údajů, oznámení o poctivém zpracování, servisních podmínek a dalších dokumentů, na které je v tomto ujednání odkazováno, tvoří úplnou dohodu mezi stranami a nahrazuje všechny předešlé dohody a přísliby nebo ujednání, ústní či písemné, ohledně předmětu tohoto dokumentu.
  4. 12.4 Dodatky, zřeknutí se práv. Není-li v tomto ujednání uvedeno jinak, nesmí být toto ujednání částečně ani celkově nijak pozměňováno ani upravováno. Nebude-li společnost AVG trvat na plnění všech ustanovení tohoto ujednání, nebude to považováno za zřeknutí se jakéhokoliv ustanovení či práva.
  5. 12.5 Oddělitelnost. Strany vyjadřují zájem, aby veškerá ustanovení tohoto ujednání byla uplatnitelná v maximálním rozsahu povoleném zákonem. Pokud některé z ustanovení tohoto ujednání nebo jeho uplatnění na libovolnou osobu či okolnost v libovolném rozsahu bude považováno za nezákonné, neplatné či neuplatnitelné, v celku či částečně, pak je nutno takové ustanovení vykládat takovým způsobem, aby bylo umožněno jeho uplatnění v maximálním rozsahu povoleném zákonem. V takovém případě zůstanou ostatní podmínky tohoto ujednání nebo jejich uplatnění na osobu či okolnost, jinou, než tu, která je považována za nelegální, neplatnou či neuplatnitelnou, plně platné a účinné.
  6. 12.6 Rozhodné právo. Toto ujednání se bude řídit zákony státu Delaware. Úmluva Organizace Spojených národů o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se na toto ujednání nevztahuje. Výhradní jurisdikcí v případě jakéhokoliv sporu jsou státní nebo federální soudy státu Delaware.
  7. 12.7 Exportní kontroly. Některé části softwaru mohou pocházet z USA. Souhlasíte s tím, že budete dodržovat příslušné mezinárodní zákony a zákony USA upravující export a reexport softwaru, včetně předpisů správního úřadu pro vývoz, a omezení týkající se koncového uživatele, koncového používání a místa určení vydaná vládou USA a dalšími vládami. Aniž je dotčena obecnost výše uvedeného, (i) potvrzujete, že nejste uveden na seznamu zakázaných osob, seznamu neověřených osob, seznamu subjektů, seznamu osob kategorie SDN (specially designated nationals); (ii) nebudete používat, exportovat nebo reexportovat software či služby do území, destinací, společnostem či osobám, na které se vztahují embarga nebo obchodní sankce ze strany USA nebo Evropské unie, zahrnující mimo jiné tyto země: Kuba, Írán, Severní Korea, Súdán a Sýrie.
  8. 12.8 Oprávněná třetí strana. Toto ujednání je sepsáno výhradně ve prospěch vás a společnosti AVG a jejích přidružených společností. Žádná osoba či strana tohoto ujednání nepodá žalobu na základě tohoto ujednání jako oprávněná třetí strana tohoto dokumentu.
  9. 12.9 Jazyk. Toto ujednání bylo původně vyhotoveno v anglickém jazyce. Ačkoli společnost AVG může poskytovat jeden či více překladů za účelem snazšího porozumění, je v případě konfliktu či nejasnosti rozhodující anglické znění. Zákaznická podpora je dostupná v anglickém jazyce, přičemž společnost AVG může tuto podporu nabízet i v dalších místních jazycích.
  10. 12.10 Internetové připojení. Souhlasíte s tím, že software může ke svému fungování vyžadovat aktivní a stálé internetové připojení. Proto je vaší povinností zajistit trvalé, aktivní a stálé internetové připojení.
  11. 12.11 Názvy produktů. Společnost AVG si vyhrazuje právo dle svého uvážení příležitostně změnit názvy softwarových produktů.
  12. 12.12 Postoupení. Svá práva nebo povinnosti v rámci tohoto ujednání nesmíte postoupit bez předchozího písemného svolení společnosti AVG. Společnost AVG smí toto ujednání kdykoliv postoupit bez vašeho předchozího písemného svolení.
  13. 12.13 Závazná rozhodčí dohoda a zřeknutí se skupinové žaloby.

   Tato závazná rozhodčí dohoda a zřeknutí se skupinové žaloby se vztahují na jakýkoliv spor ohledně softwaru, který se týká vás, společnosti AVG nebo přidružených společností. Sporem se pro účely tohoto ustanovení rozumí jakýkoliv spor, žaloba nebo neshoda bez ohledu na konkrétní předmět sporu (např. zahrnuje, kromě jiných potenciálních předmětů sporu nebo právního základu, žaloby na porušení smluvních podmínek, podvod a porušení zákona či nařízení). Spor bude mít nejobecnější výklad, který umožňuje zákon.

   Dojde-li ke sporu, musíte společnosti AVG zaslat oznámení o sporu. Jedná se o písemné prohlášení, ve kterém je uvedeno jméno, adresa a kontaktní údaje žalující strany, důvody vzniku sporu a požadovaná náprava. Oznámení o sporu musíte společnosti AVG zaslat na adresu (jako předmět uveďte: Bod 12.13 Oznámení o sporu podle licenčního ujednání s koncovým uživatelem).

   Pokud vy ani společnost AVG nevyřešíte spor neformálním jednáním, bude další řešení sporu projednáváno výlučně v rámci závazného rozhodčího řízení v souladu se zákonem USA o rozhodčím řízení (Federal Arbitration Act „FAA“), 9 U.S.C. § 1 et seq. Vzdáváte se práva na soudní řízení (či účasti v něm jako strana nebo člen skupiny) před soudcem nebo porotou. Místo toho budou všechny spory řešeny nestranným arbitrem, jehož rozhodnutí bude konečné, s výjimkou omezeného práva na odvolání v souladu s FAA. Rozhodčí nález může vymáhat jakýkoli soud příslušný pro strany.

   Veškerá projednávání nebo řešení sporu u soudu budou probíhat výlučně jednotlivě. Nebudete žádat o projednání skupinové žaloby, žaloby soukromé strany ve veřejném zájmu nebo jiné řízení, v rámci kterého strana jedná jako zástupce. Rozhodčí řízení nebude sloučeno s jiným bez předchozího písemného souhlasu všech stran všech relevantních rozhodčích řízení.

   Rozhodčí řízení bude vedeno organizací American Arbitration Association (AAA) a bude se řídit „dodatečnými postupy při řešení sporů spotřebitelů“ (Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes) účinnými od 15. září 2005 a souvisejícími „náklady rozhodčího řízení (včetně administrativních poplatků AAA)“ (Costs of Arbitration (Including AAA Administrative Fees)) účinnými od 1. března 2013 (souhrnně „postupy při spotřebitelských řízeních“ (Consumer Procedures)). Souhlasíte s tím, že postupy při spotřebitelských řízeních se budou vztahovat na všechny spory a nebudete v žádném řízení jednat jinak. Souhlasíte se zahájením rozhodčího řízení pouze v zemi svého pobytu. Toto rozhodčí řízení se bude řídit zákony státu Delaware v USA. Společnost AVG zaplatí náklady spotřebitele popsané v části (i) „nákladů rozhodčího řízení (včetně administrativních poplatků AAA)“ účinných od 1. března 2013. Společnost AVG nebude hradit žádné další spotřebitelské náklady.

   Bude-li toto ustanovení shledáno nezákonným, neplatným či neuplatnitelným vůči sporu nebo jeho části, nebude se na takové části vztahovat. Místo toho, a pouze za těchto okolností, budou tyto části vyloučeny a řízení bude dále probíhat v souladu se všemi zbývajícími ustanoveními tohoto ujednání. V takovém případě bude rozhodné právo a výlučná jurisdikce pro tato soudní řízení náležet státním nebo federálním soudům státu Delaware. V souvislosti s těmito soudními řízeními souhlasíte s tím, že nebudete odmítat osobní příslušnost k soudu a vzdáváte se stížností na nesprávné projednávání nebo námitek forum non conveniens či přeložení do jiného okresu nebo jurisdikce. Dojde-li k takovému soudnímu řízení, bude se spor řídit částí 12.6 tohoto dokumentu.