Licenční smlouva - AVG 2012

DŮLEŽITÉ: ČTĚTE PROSÍM POZORNĚ! TOTO JE PRÁVNÍ DOHODA ŘÍDÍCÍ VAŠE UŽÍVÁNÍ SOFTWARE, URČITÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH AVG TECHNOLOGIES A SHROMAŽĎOVÁNÍ A POUŽITÍ URČITÝCH OSOBNÍCH INFORMACÍ SPOLEČNOSTÍ AVG TECHNOLOGIES. POKUD KLIKNETE NA TLAČÍTKO “SOUHLASÍM” NEBO NAINSTALUJETE SOFTWAROVÝ PRODUKT DODANÝ S TOUTO SMLOUVOU (DÁLE JEN “SOFTWARE”), ”), SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE BUDETE TOUTO SMLOUVOU VÁZÁNI (JAKOŽTO JEDNOTLIVEC A PŘÍPADNĚ ZÁSTUPCE FYZICKÉ NEBO PRÁVNICKÉ OSOBY, NA JEJÍŽ POČÍTAČ JE SOFTWARE INSTALOVÁN) A ROVNĚŽ BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE SPOLEČNOST AVG TECHNOLOGIES MŮŽE SHROMAŽĎOVAT A POUŽÍVAT URČITÉ OSOBNÍ INFORMACE VZTAHUJÍCÍ SE K VAŠEMU UŽÍVÁNÍ SOFTWARE NEBO SLUŽEB V SOULADU S ČLÁNKEM 9 TÉTO DOHODY A NAŠIMI ZÁSADAMI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

S podmínkami smlouvy nemusíte souhlasit, avšak pokud a dokud souhlas nevyjádříte, Software nebude instalován a nebudete mít právo jej používat a nebudete mít právo používat ani Služby.

Jestliže s podmínkami smlouvy nesouhlasíte, klikněte na tlačítko “NESOUHLASÍM” či “ZRUŠIT” a jedním z následujících způsobů získáte zpět částku, kterou jste za Software zaplatili:

  • Pokud jste Software zakoupili ve formě souboru ke stažení, postupujte podle instrukcí, které jsou k dispozici na www.avg.com/support-existing a informujte nás o Vašem zájmu o vrácení zaplacené částky. Vrácená částka bude na váš účet zaslána do třiceti (30) dnů.Pokud jste zakoupili Software přičemž Počáteční Doba je 30 dnů a každá další Prodloužená Doba je omezena na 30 dnů, máte nárok na vrácení částky, kterou jste za Software či Služby zaplatili pouze za Počáteční Dobu.
  • Pokud jste Software zakoupili jakýmkoli jiným způsobem, zničte všechny jeho kopie (včetně archivních) a vraťte Software v původním obalu spolu s dokladem o zakoupení v místě zakoupení.

UPOZORNĚNÍ: SOFTWARE MŮŽE OBSAHOVAT “FUNKCI ČASOVÉHO OMEZENÍ”, KTERÁ UKONČÍ NEBO OMEZÍ JEHO FUNKČNOST NA KONCI DOBY PLATNOSTI (DEFINOVANÉ NÍŽE).

SOFTWAROVÁ LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝMI UŽIVATELI

1. Definice.

a. Autorizované účely znamená pro účely této smlouvy (i) osobní, nekomerční účely v případě Software nazývaného AVG Anti-Virus Free Edition, AVG LinkScanner, AVG Linkscanner pro Mac, AVG Quick ThreatScan a AVG Security Toolbar (či produkt ekvivalentní AVG Security Toolbaru) a (ii) Vaše osobní účely či interní obchodní účely Vás či Vašich Sesterských společností v případě ostatního Software či Služeb.
b. Sesterská společnost znamená pro účely této smlouvy společnost kontrolující, kontrolovanou či pod společnou kontrolou s příslušnou smluvní stranou. Pojem „Kontrolovat” znamená pro účely tohoto článku 1.b, vlastnictví více než 50% hlasovacího podílu v příslušné společnosti.
c. Platné Podmínky znamená pro účely této smlouvy podmínky specifikované (i) ve Vaší objednávce, pokud jste Software stáhnuli v elektronické podobě přes Internet (ii) na balení Software, pokud jste zakoupili Software na CD či jiném fyzickém médiu, nebo (iii) Vaším dodavatelem, pokud jste obdrželi Software v kombinaci s jiným hardware či software, nebo (iv) ve Vaší objednávce Služeb. Platné Podmínky mohou mimo jiné zahrnovat podmínky upravující trvaní Počáteční Doby a maximální počet počítačů, na kterých jste oprávněni používat Software.
d. AVG Technologies znamená pro účely této smlouvy, ve vztahu k Software nazývanému AVG LinkScanner, AVG LinkScanner pro Mac, AVG Identity Protection a AVG Security Toolbar, společnost AVG Technologies CY, Ltd., založenou podle práva Kyperské republiky, a ve vztahu k ostatnímu Software, společnost AVG Technologies CZ, s.r.o., založenou podle práva České republiky.
e. Free Software znamená pro účely této smlouvy Software poskytovaný bezplatně, včetně mimo jiné Software (i) nazývaného AVG Anti-Virus Free Edition, AVG Antivirus Free: Small Business Edition, AVG LinkScanner, AVG LinkScanner pro Mac, AVG Quick ThreatScan nebo AVG Security Toolbar (ii) poskytovaného pro zkušební účely, nebo (iii) označeného či jinak určeného jako “beta test” verze softwarového produktu.
f. „AVG Free Služby“ znamená pro účely této smlouvy všechny Služby které jsou poskytovány společností AVG Technologies zdarma.
g. Počáteční Doba znamená pro účely této smlouvy období počínající dnem, kdy jste stáhnuli či jinak získali Software a trvající po dobu specifikovanou v Platných Podmínkách.
h. Prodloužená Doba má pro účely této smlouvy význam definovaný v článku 3.a této smlouvy.
i. „Služby“ znamená pro účely této smlouvy služby poskytované spolu s nebo doprovázející Software.
j. Doba Platnosti znamená pro účely této smlouvy Počáteční Dobu a všechny následující Prodloužené Doby.

2. Udělení licence, související ustanovení.

a. Poskytnutí licence. AVG Technologies vám v souladu s podmínkami této smlouvy tímto uděluje nevýhradní a nepřevoditelné právo užívat Software a/nebo Služby po celou Dobu Platnosti výhradně ve formě strojového nebo objektového kódu, a to výhradně pro Autorizované účely v souladu s Platnými Podmínkami. Bez ohledu na výše uvedené, (i) pokud jste obdrželi Software v kombinaci s osobním počítačem, síťovým zařízením či jiným hardwarovým produktem, Vaše licence Vás opravňuje k užití Software pouze ve spojení s příslušným hardwarovým produktem; a (ii) pokud jste obdrželi Software v kombinaci se službami či jiným software, Vaše licence Vás opravňuje k užití Software pouze ve spojení s příslušným software či službami. JAKÉKOLIV JINÉ UŽITÍ SOFTWARE ČI SLUŽEB NEŽ VÝSLOVNĚ POVOLENÉ V TOMTO ČLÁNKU 2, ČI JAKÝKOLIV DALŠÍ PRODEJ NEBO DISTRIBUCE SOFTWARE ČI SLUŽEB ZAKLÁDÁ ZÁVAŽNÉ PORUŠENÍ TÉTO SMLOUVY A MŮŽE PORUŠIT PŘÍSLUŠNÁ AUTORSKÁ PRÁVA.
b. Omezení. Nesmíte se dopustit těchto jednání ani je umožnit třetí straně: (i) rozmnožovat software k jinému účelu, než je v přiměřené míře nezbytné k použití podle této smlouvy a pro účely off-line archivování a obnovy systému; (ii) instalovat Software na více počítačů, než je uvedeno v Platných Podmínkách; (iii) s výjimkou užití výslovně povolených AVG Technologies, použít jakékoliv licenční číslo dodané AVG Technologies (dále jen „Licenční Číslo”) na více než jednom (1) počítači; (iv) zpřístupnit Licenční Číslo kterékoliv třetí straně s výjimkou představitelů AVG Technologies za účelem získání technické podpory pro Software; (v) zveřejnit Software nebo ho použít k jiným účelům, než k Autorizovaným účelům; (vi) s výjimkou způsobů výslovně povolených zákonem provádět zpětnou analýzu, rozebírat, dekompilovat, překládat, zpracovávat, měnit nebo extrahovat Software ani jakékoli jeho části (včetně jakýchkoli souvisejících malwarových signatur a postupů detekce malwaru); (vii) s výjimkou způsobů výslovně povolených zákonem měnit, modifikovat ani jinak upravovat Software (včetně jakýchkoli souvisejících malwarových signatur a postupů detekce malwaru); (viii) převádět, zastavovat, pronajímat, sdílet nebo poskytovat podlicence na Software jinak než v souvislosti s prodejem či jiným převodem počítače, v němž byl původně nainstalován v souladu s Platnými Podmínkami; (ix) poskytovat jakékoli třetí straně přístup nebo možnost používat Software ve středisku služeb, průběžně jej sdílet (timesharing), poskytovat v rámci předplatitelské služby, pronajímat nebo poskytovat aplikační služby ani jinak; (x) zrušit či obcházet, pokoušet se o zrušení nebo obcházení nebo pověřit třetí stranu nebo jí napomáhat ve zrušení nebo obcházení prostředků sloužících k omezení instalace či užívání kopií Softwaru.
c. Aktualizace. AVG Technologies během Doby Platnosti může vydávat aktualizace Softwaru a/nebo v něm obsažených malwarových signatur (dále jen „Aktualizace”). Aktualizace jsou považovány za Software v celém rozsahu této smlouvy. Berete na vědomí, že k maximálnímu využití Softwaru musíte pravidelně stahovat Aktualizace a umožnit jejich instalaci. Berete na vědomí, že v rámci dodání Software může být Aktualizace z části nebo celá nainstalována automaticky bez jakéhokoliv Vašeho zásahu. Za žádných okolností nemá AVG Technologies povinnost poskytovat Aktualizace po ukončení platnosti této smlouvy. AVG Technologies si vyhrazuje právo ukončit poskytování Aktualizací pro jakoukoli verzi Softwaru s výjimkou poslední vydané verze Softwaru, či pro použití Softwaru ve spojení s jinými než nejaktuálněji vydanými verzemi operačních systémů, emailových programů, webových prohlížečů a jiného softwaru třetích stran.
d. Komentáře zákazníků. AVG Technologies vítá Vaše komentáře a názory týkající se Softwaru a/nebo Služeb, včetně upozornění na chyby, závady a selhání Softwaru a Vaše návrhy pro doplňující vlastnosti a funkce. Prosím zašlete nám Vaše komentáře a názory prostřednictvím webového formuláře, který naleznete na adrese www.avg.com/customer-feedback. AVG Technologies nemá povinnost odpovídat na jakékoliv takové dotazy či návrhy. Zasláním Vašeho dotazu či komentáře prostřednictvím výše zmíněného formuláře udělujete AVG Technologies časově neomezené, neodvolatelné, bezplatné celosvětové oprávnění a licenci na základě Vašeho duševního vlastnictví implementovat Vaše komentáře a návrhy do Softwaru, Služeb a dalších produktů a služeb poskytovaných AVG Technologies, jejími pobočkami a jejich právoplatnými držiteli licencí, poskytovateli licencí a jejich právními nástupci.
e. Srovnávací testy. Nesmíte provádět, ani umožnit jakékoliv třetí osobě provádět, srovnávací či jiné testování jakéhokoliv AVG Software, zveřejňovat či jinak publikovat výsledky takovéhoto testování bez předchozího písemného souhlasu AVG Technologies. Žádosti o souhlas s prováděním srovnávacích a jiných testů směřujte prostřednictvím sekce srovnávací testy, testování na stránkách AVG Technologies www.avg.com.

3. Prodloužení doby Platnosti; ukončení smlouvy.

a. Prodloužení doby Platnosti. AVG Technologies Vám může před ukončením Počáteční Doby či aktuální Prodloužené Doby nabídnout možnost prodloužit licenci udělenou na základě této smlouvy za aktuální cenu stanovenou AVG Technologies. Pokud budete postupovat podle instrukcí v takové nabídce obsažených a zaplatíte cenu v takové nabídce uvedenou, bude Doba Platnosti rozšířena o příslušnou dobu (Prodloužená Doba).
b. Ukončení smlouvy. Kromě důvodů vyplývajících ze zákona nebo zvyklostí (equity) může AVG Technologies kdykoli ukončit tuto smlouvu s vyloučením odpovědnosti (i) kdykoliv na základě upozornění 5 dní před ukončením této smlouvy za podmínky, že Vám AVG Technologies, na základě vlastního uvážení, poskytne náhradu licenčních poplatků, které jste zaplatili za aktuální Počáteční Dobu nebo Prodlouženou Dobu, nebo Vám udělí licenci na podobný produkt po zbytek Doby Platnosti; či (ii) kdykoliv bez předchozího upozornění pokud porušíte tuto smlouvu závažným způsobem.
c. Účinky ukončení smlouvy. Při vypršení Doby Platnosti nebo ukončení této smlouvy musíte přestat Software a/nebo Služby používat, AVG Technologies vám může přestat poskytovat Aktualizace a funkčnost software může být ukončena. Články 4, 5, 6 a 7 této smlouvy zůstávají v platnosti i po vypršení Doby Platnosti nebo ukončení této smlouvy.

4. Služby.

Přijetím této smlouvy souhlasíte s tím, že v případě, kdy je to příslušné, a jako doplnění k podmínkám v této smlouvě, souhlasíte s podmínkami poskytování Služeb, které jsou k dispozici na www.avg.com/eula.

5. Vlastnická práva.

AVG Technologies si vyhrazuje všechna práva k Softwaru, která nejsou výslovně uvedena v této smlouvě. Veškerá autorská práva, ochranné známky a další možná práva k duševnímu vlastnictví související se Softwarem a Službami (včetně, mimo jiné, malwarových signatur a jiných datových souborů, obrázků zobrazovaných v Softwaru a na obrazovce, stejně jako jakékoli dokumentace týkající se Softwaru) jsou majetkem AVG Technologies nebo jeho poskytovatelů licencí a jsou chráněny autorskoprávními předpisy Spojených států amerických a dalších zemí, mezinárodními úmluvami a dalšími aplikovatelnými právními předpisy. Jakákoli kopie Softwaru, kterou jste podle této smlouvy oprávněni zhotovit, musí obsahovat úplné doložky o autorských a jiných právech, které byly obsaženy v původní kopii Softwaru.

6. Záruky.

a. Obecné. AVG Technologies zaručuje, že při dodání softwaru a po dobu třiceti (30) dní po jeho dodání bude (i) nosič (pokud je vůbec Software na nosiči dodáván), na němž je Software dodán, bez faktických vad a že (ii) s ohledem na podmínky v článku 5(c), Software bude v podstatných ohledech fungovat v souladu s příslušnými specifikacemi. Výše uvedená záruka se vztahuje pouze na Software v původně dodané podobě, nikoli na Aktualizace. Vaším jediným a výhradním nárokem při nedodržení této záruky je právo na výměnu vadného nosiče nebo Softwaru, nebo dle uvážení AVG Technologies vrácení Softwaru proti celé zaplacené částce. Abyste mohli využít svá práva uvedená v tomto článku 5, musíte odinstalovat a zničit všechny kopie Softwaru, které jste vytvořili (včetně všech archivních kopií) a (i) pokud jste Software zakoupili ve formě souboru ke stažení, postupujte podle pokynů uvedených na www.avg.com/support-existing nebo (ii) pokud jste Software zakoupili jakýmkoli jiným způsobem, vraťte Software v původním obalu s dokladem o zakoupení v místě zakoupení.
b. Free Software a Služby. VE VZTAHU K FREE SOFTWARE A AVG FREE SLUŽBÁM SE USTANOVENÍ TOHOTO ČLÁNKU 6.b UPLATNÍ NAMÍSTO USTANOVENÍ ČLÁNKU 6.a. VEŠKERÝ SOFTWARE A AVG FREE SLUŽBY JSOU POSKYTNUTY TAK, JAK JSOU, BEZ ZÁRUKY A BEZ PODPORY ČI JINÉ SLUŽBY ZE STRANY AVG TECHNOLOGIES.
c. Vyloučení záruk. S VÝJIMKOU PŘÍPADŮ VÝSLOVNĚ UVEDENÝCH V ČLÁNKU 6.a TÉTO SMLOUVY AVG TECHNOLOGIES NEPŘEBÍRÁ A NEUZNÁVÁ JAKÉKOLI DALŠÍ VÝSLOVNÉ ZÁRUKY NEBO ZÁRUKY VYPLÝVAJÍCÍ Z PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, TÝKAJÍCÍ SE SOFTWARU A/NEBO SLUŽEB, NOSIČŮ A JAKÉHOKOLI PŘEDMĚTU TÉTO SMLOUVY VČETNĚ, MIMO JINÉ, ZÁKONNÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI, ZÁKONNÉ ZÁRUKY VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU A ZÁKONNÉ ZÁRUKY NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH OSOB. AVG TECHNOLOGIES NEZARUČUJE, ŽE SOFTWARE A/NEBO SLUŽBY BUDOU FUNGOVAT BEZ PŘERUŠENÍ A BEZ CHYB ANI ŽE SOFTWARE POSKYTNE 100% OCHRANU, INTEGRITU VYBRANÝCH DAT, INFORMACÍ ČI OBSAHU ULOŽENÉHO NEBO ODESLANÉHO PŘES INTERNET. V některých právních řádech není povoleno omezit zákonné záruky, proto pro vás výše uvedená omezení nemusí platit. Můžete mít jiná práva, která se v různých právních řádech liší.
d. Hazardní prostředí. Berete tímto na vědomí, že Software není určen či licencován k použití v hazardních prostředích, včetně a nevýlučně provozování jaderných zařízení, leteckých navigačních systémů, systémů kontroly letecké dopravy, systémů podpory života, zbraňových systémů a jakýchkoliv dalších prostředí, ve kterých by mohlo dojít k tělesnému zranění či úmrtí vlivem selhání či nemožnosti použití Softwaru. Aniž by tento článek omezoval ustanovení článků 6.b a 6.c této smlouvy, AVG Technologies a její poskytovatelé licence se tímto zříkají veškerých výslovných či implicitních záruk a odpovědností za užití Softwaru v takovýchto prostředích.

7. Omezení odpovědnosti.

AVG TECHNOLOGIES ANI JEJÍ DODAVATELÉ ČI PRODEJCI NEODPOVÍDAJÍ VÁM NEBO JAKÉKOLI TŘETÍ OSOBĚ ZA JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ, VEDLEJŠÍ, SANKČNÍ ANI ZVLÁŠTNÍ ŠKODY (VČETNĚ, MIMO JINÉ, UŠLÉHO ZISKU NEBO VÝNOSŮ, ZTRÁTY SOUKROMÍ, ZTRÁTY UŽITKU Z JAKÉHOKOLI POČÍTAČE NEBO SOFTWARU VČETNĚ TOHOTO SOFTWARU, PŘERUŠENÍ PROVOZU, ZTRÁTY OBCHODNÍCH INFORMACÍ A JINÉ PENĚŽNÍ ZTRÁTY), VZNIKLÉ V SOUVISLOTI S TOUTO SMLOUVOU NEBO SOFTWAREM A/NEBO SLUŽBAMI, KTERÝ JE NA JEJÍM ZÁKLADĚ POSKYTOVÁN, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE BYLA AVG TECHNOLOGIES NA MOŽNOST VZNIKU TĚCHTO ŠKOD UPOZORNĚNA, PŘIČEMŽ NEBUDE BRÁN ZŘETEL NA PŘÍČINU ŠKODY ČI TEORII ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU DLE PŘEDCHOZÍ VĚTY SE UPLATNÍ V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU PŘÍPUSTNÉM APLIKOVATELNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY. AVG TECHNOLOGIES NENESE ODPOVĚDNOST ZA NEAUTORIZOVANÝ PŘÍSTUP K, ČI JAKÉKOLIV POŠKOZENÍ, SMAZÁNÍ, KRÁDEŽ, ZNIČENÍ, ZMĚNU ČI NEÚMYSLNÉ ZVEŘEJNĚNÍ DAT, INFORMACÍ ČI OBSAHU ODESLANÉHO, OBDRŽENÉHO ČI ULOŽENÉHO NA SVÝCH SYSTÉMECH ZPŮSOBENÝCH VYŠŠÍ MOCÍ. ODPOVĚDNOST AVG TECHNOLOGIES ZA ŠKODU SOUVISEJÍCÍ SE SOFTWAREM A/NEBO SLUŽBAMI V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘESÁHNE ČÁSTKU, KTEROU JSTE ZA SOFTWARE A/NEBO SLUŽBY SKUTEČNĚ ZAPLATILI, NEBO ČÁSTKU ODPOVÍDAJÍCÍ DOPORUČENÉ PRODEJNÍ CENĚ SOFTWARU DLE CENÍKU AVG TECHNOLOGIES KE DNI ZÍSKÁNÍ SOFTWARU ČI SLUŽEB (NEBO V PŘÍPADĚ FREE SOFTWARE ČÁSTKU US$5.00) PODLE TOHO, KTERÁ Z TĚCHTO ČÁSTEK BUDE NIŽŠÍ. VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ PLATÍ, I KDYŽ Z JAKÉHOKOLI DŮVODU NEDOJDE K NAPLNĚNÍ ZÁKLADNÍHO ÚČELU JAKÉHOKOLI OMEZENÉHO NÁROKU.

8. Náhrada škody.

Přijetím této smlouvy souhlasíte s nahrazením škody společnosti AVG Technologies, jejích Sesterských společností a jejím příslušným ředitelům, členům statutárních orgánů, zaměstnancům a jednatelům, poskytovatelům licencí a představitelům a dále veškerých ztrát a nákladů, včetně přiměřených nákladů právního zastoupení, které těmto subjektům vzniknou na základě Vašeho užití Služeb či Vašeho porušení této smlouvy, včetně, ale nikoliv výlučně, porušení či údajného porušení jakýchkoliv Vámi poskytnutých záruk či prohlášení v této smlouvě. AVG Technologies si vyhrazuje právo na vlastní náklady převzít výlučné vedení a rozhodování jakékoliv události, na základě které Vám vznikne odškodňovací povinnost na základě této smlouvy, přičemž v takovém případě se zavazujete plně spolupracovat s AVG Technologies při uplatňování dostupných prostředků obhajoby.

9. Ochrana informací a bezpečnost.

a. Obecné. Berete na vědomí, že AVG Technologies shromažďuje určité informace týkající se uživatelů Softwaru a/nebo Služeb včetně určitých údajů umožňujících osobní identifikaci a informace o počítači koncového uživatele, které zahrnují (i) určité informace o Vašem počítačovém software a hardware, jako je například Vaše IP adresa, operační systém, informace týkající se Software a jeho nainstalovaných součástí, webový prohlížeč a jeho verze, (ii) data týkající se potenciálního ohrožení Vašeho počítače ze strany malwarových hrozeb a cíle takovéhoto ohrožení, včetně těchto informací: název souborů, šifrovací hash, prodejce, velikost, časové známky, informace o záchytných bodech Vašeho počítačového systému, které mohou zahrnovat cestu, složku a názvy aplikací (iii) kopie aplikací, souborů či programů, které jsou považovány za škodlivé či infikované nebo by mohly obsahovat potenciální hrozby a informace týkající se chování těchto programů, které bylo příčinou jejich označení za škodlivé či infikované a nastavení či konfigurace aplikací, jako např. přiřazené klíče registrů a (iv) informace ohledně aplikací a souborů, které byly neoprávněně označeny za škodlivé, tj. ty aplikace, které byly uživatelem autorizovány k provozu či používány poté, co byly označeny za škodlivé. Software a/nebo Služby mohou používat výše zmíněné informace ke komunikaci doporučených produktů a důležitých servisních zpráv přímo do Vašeho počítače. Tímto souhlasíte s tím, aby AVG Technologies takové údaje shromažďovala a používala, komunikovala produktové a servisní zprávy do Vašeho počítače a že shromažďování a používání těchto informací AVG Technologies se řídí také Zásadami ochrany osobních údajů AVG Technologies, které jsou k dispozici na stránce www.avg.com, a které mohou být AVG Technologies průběžně revidovány.
b. Registrační informace. Aktivace Software a/nebo Služeb může vyžadovat Vaši registraci (či registraci třetí strany, kterou jste pověřili, aby tuto registraci provedla Vašim jménem) u AVG Technologies prostřednictvím Internetu či telefonu. Materiální podmínkou pro udělení licencí na základě této smlouvy je přesnost a úplnost informací, které takto poskytnete přímo nebo prostřednictvím třetí strany AVG Technologies k datu registrace. BEZ OHLEDU NA USTANOVENÍ ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ AVG TECHNOLOGIES SOUHLASÍTE S TÍM, ABY (i) AVG TECHNOLOGIES SDÍLELA VAŠE KONTAKTNÍ INFORMACE SE SVÝMI DISTRIBUTORY, RESELLERY A DALŠÍMI OBCHODNÍMI PARTNERY, A (ii) VÁM AVG TECHNOLOGIES, JEJÍ DISTRIBUTOŘI, RESELLEŘI A DALŠÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI POSKYTOVALI INFORMACE, KTERÉ PRO VÁS MOHOU BÝT RELEVANTNÍ, VČETNĚ NABÍDEK SOFTWARE, SLUŽEB A DALŠÍCH PRODUKTŮ.
c. Toolbar. Ustanovení tohoto článku 9.c se vztahují na Software nazývaný AVG Security Toolbar (či na softwarový produkt ekvivalentní AVG Security Toolbaru). NAINSTALOVÁNÍM NÁSTROJE TOOLBAR UZNÁVÁTE A SOUHLASÍTE S TÍM, ABY TENTO NÁSTROJ ZMĚNIL NASTAVENÍ VAŠEHO PROHLÍŽEČE V ČÁSTI „DNS ERROR PAGE“ A „ERROR 404 PAGE“. TENTO NÁSTROJ ROVNĚŽ MŮŽE SDĚLOVAT URČITÉ ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÉ INFORMACE DODAVATELI TOOLBARU ČI JEHO PŘEDSTAVITELI, KTERÉ SLOUŽÍ DODAVATELI TOOLBARU ČI JEHO PŘEDSTAVITELI KE SHROMAŽDOVÁNÍ GLOBÁLNÍCH STATISTICKÝCH ÚDAJŮ TÝKAJÍCÍCH SE POUŽÍVÁNÍ TOHOTO NÁSTROJE JEHO UŽIVATELI (např. počet instalací a individuálních uživatelů, počet kliknutí, které jsou na nástroj učiněny, počet vyhledávání uskutečněných uživateli, atd.). Tato statistická data nezahrnují a nebudou zahrnovat žádné osobní informace o uživatelích.

10. Smluvní podmínky produktů třetích stran.

Odsouhlasením této Smlouvy berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jakékoliv produkty třetích stran, včetně hardware, software a služeb, které Vám dodá AVG Technologies, zahrnují záruky a/nebo jiné smluvní podmínky původního výrobce takovýchto produktů a dále berete na vědomí a potvrzujete, že jste si přečetli a odsouhlasili takovéto podmínky specifické pro takovéto hardwarové a softwarové produkty a služby, které jsou k dispozici na stránkách www.avg.com/third-party-terms-conditions.

11. Firewall Windows.

Odsouhlasením této Smlouvy berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Software může během své instalace deaktivovat prvek Windows firewall a nahradit ji prvkem firewall dodávaným se Software. Jakmile Software odinstalujete, budete vyzváni k aktivování prvku Windows firewall. AVG Technologies Vám velmi doporučuje aktivovat prvek Windows firewall jakmile bude Software odinstalován.

12. Audit.

Přijetím této smlouvy souhlasíte s tím, že AVG Technologies může uskutečnit audit za účelem potvrzení, zda Vaše užívání Software je v souladu s touto smlouvou. Takovýto audit může být proveden jednou za 12 měsíců a může být proveden prostřednictvím sítě Internet, či na místě, podle toho co AVG Technologies považuje za nutné. Pokud takovýto audit odhalí, že porušujete ustanovení této smlouvy, AVG Technologies si vyhrazuje právo postupovat dle článku 3 a 8 této smlouvy. Toto právo nevylučuje uplatnění dalších práv, které AVG Technologies může mít na základě práva či zásad spravedlnosti.

13. Různé.

a. Oznámení. AVG Technologies vám může sdělit jakékoli oznámení prostřednictvím automaticky otevíraného (pop-up) okna, dialogového okna nebo jiné funkce, i když toto upozornění nemusíte obdržet, pokud a dokud Software a/nebo Služby nespustíte. Tato upozornění budou považována za doručená k datu, kdy je AVG Technologies poprvé sdělí pomocí Softwaru a/nebo Služeb bez ohledu na to, kdy jste je skutečně obdrželi.
b. Licence pro státní instituce v USA. Veškerý Software poskytovaný státním institucím v USA je poskytován s komerčními licenčními právy a omezeními uvedenými v této smlouvě. AVG Technologies si vyhrazuje veškerá nezveřejněná práva podle autorskoprávních předpisů USA.
c. Úplná smlouva. Tato smlouva představuje úplnou smlouvu mezi stranami a nahrazuje veškerá předchozí ústní či písemná sdělení, vyjádření a dohody týkající se předmětu této smlouvy.
d. Dodatky; zřeknutí se práv. Tato smlouva může být celkově nebo částečně upravena nebo změněna pouze na základě písemné smlouvy náležitě podepsané oběma smluvními stranami nebo na základě další elektronické smlouvy předložené AVG Technologies a vámi odsouhlasené. Nebude-li AVG Technologies vyžadovat nebo vymáhat přísné plnění všech ustanovení této smlouvy, nebude to považováno za zřeknutí se jakéhokoli ustanovení či práva.
e. Oddělitelnost. Strany si přejí a trvají na tom, aby veškerá ustanovení této smlouvy byla vymahatelná v úplném rozsahu povoleném právními předpisy. Pokud je některé ustanovení této smlouvy nebo jeho použití na určitou osobu či skutečnost v jakémkoli rozsahu shledáno úplně nebo částečně nezákonným, neplatným či nevymahatelným, bude toto ustanovení interpretováno způsobem, který umožňuje jeho maximální vymahatelnost podle příslušného právního předpisu. Vedle ustanovení, která byla shledána nezákonnými, neplatnými nebo nevymahatelnými zůstávají veškerá ostatní ustanovení smlouvy a jejich použití na jakoukoli osobu či skutečnost v každém případě plně platná a účinná.
f. Rozhodné právo. Tato smlouva se řídí zákony státu Delaware. Výlučně příslušný je v případě jakéhokoli sporu státní nebo federální soud se sídlem ve státě Delaware. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží nebude na tuto smlouvu aplikována.
g. Vývozní kontroly. Berete na vědomí, že části Softwaru mohou pocházet z USA. Souhlasíte s dodržováním veškerých příslušných zákonů USA a mezinárodních zákonů, které se vztahují na vývoz a opětovný vývoz Softwaru včetně nařízení správy exportu USA (U.S. Export Administration Regulations) a omezení koncových uživatelů, koncového použití a omezení míst určení vydaných vládami USA a jiných států.
h. Omezení nároků třetích stran. Tato smlouva je uzavírána ve prospěch Váš a AVG Technologies. Třetí strana, která není stranou této smlouvy, není oprávněna vznést žalobní nárok na základě této smlouvy.
i. Jazyk. Výchozím a rozhodujícím jazykem této Smlouvy je angličtina. Pokud vám AVG Technologies pro usnadnění poskytne jednu nebo více přeložených verzí, v případě konfliktu nebo nesrovnalostí platí anglická jazyková verze.
j. Internetové připojení. Přijetím této smlouvy souhlasíte s tím a berete na vědomí, že určitý Software či Služby mohou vyžadovat aktivní a stabilní připojení k síti Internet aby mohly fungovat. Zajištění aktivního a stabilního připojení k síti Internet je Vaší odpovědností.

 


 

UZU

Upozornění na Zpracování Údajů

Toto Upozornění na Zpracování Údajů a naše Zásady Ochrany Osobních Údajů nás zavazují k ochraně Vašeho soukromí. AVG chrání Vaše informace před neoprávněným použitím nebo ztrátou. Vaše data budou poskytnuta pouze našim obchodním partnerům, ke splnění Vašich požadavků nebo v případě, kdy máme povinnost data poskytnout na základě zákona. Údaje, které od Vás obdržíme, mohou být použity AVG celosvětově, včetně zemí, kde zákony na ochranu osobních údajů poskytují nižší úroveň ochrany než ve Vaší zemi.
Informace, které AVG a AVG produkty získávají z Vašeho počítače, jsou použity k vylepšení produktů a bezpečnosti, k odesílání zpráv do Vašeho počítače nebo k vytvoření marketingových emailů.
Pokud nechcete dostávat marketingové zprávy, můžete se kdykoliv odhlásit kliknutím na odkaz v emailové zprávě nebo kontaktováním naší zákaznické podpory na www.avg.com/support.